Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteits­cultuur

Howest heeft de voorbije jaren een sterke kwaliteitscultuur opgebouwd. Onze gedeelde waarden Serve – Empower – Care dragen bij tot het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool.

Een kwaliteitscultuur impliceert daarenboven een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ervaringen met elkaar delen, openstaan voor een ontwikkelingsgerichte dialoog en ons eigenaar voelen van de organisatie.

Ons kwaliteitszorgsysteem draagt bij tot het creëren van een kwaliteitscultuur. Elke medewerker is mede-eigenaar van kwaliteit en kwaliteitszorg. We reflecteren met al onze stakeholders op de kwaliteit van opleidingen en nemen gepaste acties om de opleidingen verder te ontwikkelen.

Opleidingskwaliteitszorg aan Howest

Kwaliteitszorg

Aan Howest werken we vandaag met een zesjarige kwaliteitszorgcyclus. Acht kwaliteitscriteria zijn de toetssteen voor alle kwaliteitszorginitiatieven. De kwaliteitscriteria omvatten zowel de Europese standaarden voor kwalitatief hoger onderwijs als de elementen die belangrijk zijn voor het realiseren van de visie van Howest.

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van de opleiding. Het team verzamelt feedback bij alle stakeholders over alle kwaliteitscriteria. Dit gebeurt zowel formeel als informeel.

Na drie jaar voeren we een interne kwaliteitstoets uit, de Howest Opleidingstoets. Een extern panel gaat na op welke manier de opleiding de kwaliteit monitort, sterke punten borgt en aandachtspunten aanpakt. Vanuit een waarderende aanpak komen we tot een gedeelde reflectie.

Op het einde van de kwaliteitszorgcyclus, na zes jaar, wordt een opleidingsaudit uitgevoerd door een externe partner. Een extern en onafhankelijk panel voert een onafhankelijke beoordeling uit van het kwaliteitsniveau van de opleiding op alle acht de kwaliteitscriteria. De beoordeling stimuleert de verdere ontwikkeling van de opleiding. De externe auditor oordeelt op basis van beschikbare documenten en een gesprek met alle stakeholders gedurende anderhalve dag.

Resultaten van Howest Opleidingstoetsen en externe opleidingsaudits worden aan het managementcomité en het bestuurscomité voorgelegd. Zij geven hier het gepaste gevolg aan. Bijsturingen naar aanleiding van interne of externe kwaliteitstoetsen gebeuren planmatig en worden opgenomen in het jaarrapport kwaliteitszorg. Verbetertrajecten worden in het beleidsplan van de opleiding opgenomen en worden op die manier structureel opgevolgd door de hogeschool.

Onze aanpak van opleidingskwaliteitszorg wordt beschreven in onderstaande brochure:

Opleidingskwaliteitszorg Howest

Ons referentiekader voor opleidingskwaliteitszorg (de acht kwaliteitscriteria) wordt in onderstaande brochure beschreven:

Kwaliteitscriteria opleidingen

De planning van de opleidingsbeoordelingen is opgenomen in onderstaand overzicht:

Planning opleidingsbeoordelingen

Via Opleiding in cijfers (een pagina van de Vlaamse Overheid) vind je meer informatie over het profiel van onze opleidingen. Deze indicatoren zijn geen maatstaf voor de kwaliteit van de opleidingen. Ze zijn een weergave van de beschikbare gegevens in Vlaanderen rond de studentenpopulatie en het studierendement (uit het verleden). Indien je meer informatie wenst over jouw slaagkansen en studiekeuze, contacteer dan zeker Howest.

Hieronder vind je de linken naar de informatie over de kwaliteit van elke opleiding:

Instellings­review

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De commissie verdiepte zich in de visie en het beleid, de beleidsuitvoering, de monitoring en het verbeterbeleid van de instelling. Op 11 september 2017 publiceerde de NVAO de rapporten van de instellingsreview.

Het is de commissie gedurende beide bezoeken opgevallen dat Howest een echte gemeenschap is, met een gedragen gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. Er is een grote bereidheid om gedreven aan de slag te gaan.”

Het laat Howest toe om performant te zijn in haar beleidsuitvoering.

De commissie heeft een kwaliteitscultuur ervaren waar de aanwezigheid van formele processen, en de beschikbaarheid van een instrumentarium ter ondersteuning daarvan, een gedegen basis biedt om ruimte te kunnen geven aan vertrouwen, autonomie, laagdrempelig contact en een informele cultuur waarin innovatie ruimte krijgt."

Studenten technologie en media Studenten in les
Studenten verpleegkunde aan het werk

Die innovatie haalt Howest voor een groot deel uit haar contacten met het werkveld waarover de commissie het volgende vertelt: “De instelling heeft een sterke, intensieve en wederkerige relatie met het werkveld. De gesprekken bevestigen voor de commissie het beeld dat het werkveld ‘in de haarvaten’ van de instelling is vertegenwoordigd. Onderzoek krijgt binnen Howest een volwaardige plaats in de opleidingen. Er is een duidelijk beleid naar het creëren van onderzoeksgroepen en –lijnen, met de primaire intentie om de kennis hieruit in het onderwijs binnen te brengen. Via gericht stakeholdersbeleid houden opleidingen bovendien vinger aan de pols om maatschappelijke ontwikkelingen, behoeften en verwachtingen te detecteren.”

De conclusies van de commissie sterken Howest om verder te gaan op de ingeslagen weg en elke dag opnieuw te gaan voor kwalitatief hoger onderwijs.

Raadpleeg het rapport van de commissie