Overslaan en naar de inhoud gaan

De Howest-missie

  • Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.
  • Vanuit het talent en de passie van elke student, leidt Howest teamgerichte, competente, direct inzetbare professionals op, die inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving.
  • Howest is een kennispartner die samenwerkt met en voor het regionale en internationale werkveld. Daarom integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar portfolio.
  • Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. De hogeschool inspireert alle medewerkers en studenten om de kernwaarden serve, empower, care in hun persoonlijk en professioneel leven te integreren.
Jobkansen marketingsupport Howest campussen sfeer

De Howest-visie

Howest wil een toonaangevende speler zijn in het hoger onderwijslandschap.

Anticipating the future is het leidmotief en de drijfveer. In interactie met het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving, geeft Howest mee sturing en invulling aan het welzijn en de welvaart.

Het organisatiemodel van Howest maakt synergie met alle stakeholders mogelijk. Het beleid kenmerkt zich door slagvaardige besluitvorming en creatieve verbindingen binnen en buiten de organisatie. Howest streeft een kwaliteitscultuur na waarin studenten, alumni, werkveld en medewerkers actief reflecteren en participeren.

Als inspirerend kenniscentrum wil Howest de referentiehogeschool zijn voor toekomstgerichte, innovatieve en creatieve opleidingen, valorisatiegericht onderzoek en ondernemerschap. Haar opleidingenportfolio biedt alle stakeholders de mogelijkheid om hun competenties permanent te verfijnen of om nieuwe competenties te verwerven.

Howest wil de voorkeurspartner zijn in het sociaal en economisch weefsel van haar regio. Een bewuste keuze voor profielen die inspelen op de regionale behoeften buigt de brain drain in West-Vlaanderen om naar een brain gain.

Groepsfoto studenten op campus The Penta

Een warme hogeschool gericht op de ontwikkeling van elk talent

Howest stelt zich tot doel de unieke talenten van elke student te ontwikkelen. Dat impliceert dat studenten gezien en aanvaard worden zoals ze zijn. Vanuit de beleving van haar kernwaarden serve, empower, care, plaatst Howest het welbevinden van de student centraal, met aandacht voor individuele noden.

Studenten worden toegeleid naar de opleiding waarin zij hun talenten maximaal tot ontplooiing kunnen brengen.

Geëngageerde opleidingsteams coachen de studenten doorheen hun volledig traject en voelen zich mede-eigenaar van de leerprestaties. Multidisciplinaire projecten, internationale en interculturele (leer)ervaringen creëren een duidelijke meerwaarde en versterken het leren.

Betrokken en gewaardeerde medewerkers

Howest creëert voor haar medewerkers een klimaat waarin ze ruimte en vertrouwen krijgen om initiatief te nemen. Howest zorgt voor het welbevinden van haar medewerkers en geeft hen alle kansen om hun competenties en talenten blijvend te ontwikkelen. Dit impliceert dat
medewerkers vanuit hun eigen intrinsieke motivatie en in antwoord op de behoeften van de hogeschool zich als mens en als medewerker maximaal kunnen ontplooien.

De medewerkers van Howest identificeren zich met de missie en de visie van de hogeschool. Zij delen en dragen de waarden van Howest uit. Ze inspireren en versterken elkaar en hun studenten binnen complementair samengestelde teams. Overtuigd van het belang van een leven lang leren, zijn zij een rolmodel voor hun studenten.

De expertise van de Howest medewerkers wordt door alle stakeholders gewaardeerd. Ze denken en handelen vanuit een internationale professionele en praktijkgerichte context. Zij zijn brede netwerkers en brengen hun professioneel netwerk binnen de instelling. Engagement, competenties en samenwerking stimuleren drive en dynamiek in de teams. Om die reden kiest Howest haar medewerkers met zorg en beschouwt hen als een kritieke succesfactor.

Een breed en toekomstgericht opleidingenportfolio

Howest capteert trends en behoeften die zich aan de horizont aftekenen, vertaalt ze in innovatieve profielen en integreert ze in haar curricula en onderzoeksprojecten.

Howest biedt een antwoord op de maatschappelijke behoefte en de individuele wens om invulling te geven aan de eigen passie, om talenten tot volledige ontwikkeling te brengen en een leven lang nieuwe competenties te verwerven.

Het portfolio van Howest richt zich tot een brede waaier aan doelgroepen en biedt een gediversifieerd aanbod op verschillende kwalificatieniveaus. Het bevorderen van flexibele trajecten voor zij-instromers, micro credentials en andere innovatieve trajecten op maat maken hier deel van uit.

Howest werkt hiervoor samen met regionale, nationale en internationale partners.

Valoriseerbaar onderzoek en dienstverlening

Howest genereert impact door zich te richten op kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek waarvan de resultaten valoriseerbaar zijn en breed toegankelijk gesteld worden.

Howest is de bevoorrechte partner in de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten en speelt een actieve rol in het overbruggen van de kloof tussen vernieuwende praktijkgerichte kennis en de reële implementatie ervan.

Valorisatie ondersteunt de verduurzaming van onderzoekslijnen en biedt ruimte voor verkenning van nieuwe, (internationaal) schaalbare onderzoeks- en toepassingsdomeinen.

Howest stimuleert ondernemingszin en ondersteunt ondernemerschap bij haar medewerkers en studenten. Onderzoek en dienstverlening activeren een potentieel waarbij gepassioneerde studenten, medewerkers en werkveldpartners de Howest community versterken.

Een hogeschool voor de 21ste eeuw

In de maatschappij van de 21ste eeuw ligt de focus niet langer in de eerste plaats op kwalificeren, maar ook op socialiseren, het bijbrengen van maatschappelijke waarden en attitudes, omgaan met culturele diversiteit, connectiviteit, inclusie, mediawijsheid en het maximaal ontwikkelen van talenten, met aandacht voor de internationale dimensie.

In een genetwerkte kenniseconomie wordt van alle werknemers, ongeacht hun niveau van tewerkstelling, verwacht dat ze niet alleen de vereiste startcompetenties verworven hebben, maar ook dat ze een aantal attitudes ontwikkeld hebben die hen toelaten optimaal te functioneren.

Howest ontwikkelt bij haar studenten interpersoonlijke skills zoals het vermogen om in team samen te werken, maar ook van intra-persoonlijke skills zoals openmindedness, motivatie en betrokkenheid. Als hogeschool zet Howest actief in op het aanscherpen van attitudes zoals probleemoplossend denken, de ingesteldheid om de eigen competenties voortdurend scherp te stellen, om autonoom te werken, maar daarnaast ook effectief te communiceren met collega’s en stakeholders zijn vereist.

Duurzaamheid en zorg voor de samenleving

Howest realiseert haar missie met een open blik op de wereld. Bij het maken van beleidskeuzes, speelt Howest flexibel in op de zich wijzigende behoeften van de maatschappij en het talent van haar medewerkers. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen een toetssteen.

Als organisatie neemt Howest een voorbeeldfunctie op en moedigt haar medewerkers, studenten en partners aan om te reflecteren op de impact van hun keuzes. Deze ingesteldheid weerspiegelt zich in haar beleid, haar opleidingenportfolio, de vormgeving en invulling van haar campussen, de keuze van haar onderzoeksdomeinen en de partnerschappen die ze afsluit.

Bruisende en open campussen

Howest gelooft in de inspirerende kracht van duurzame en open campussen. Het zijn de bruisende biotopen voor de lerende gemeenschap van studenten, medewerkers en partners. Ze bieden een plek waar iedereen zichzelf mag zijn, een inspirerende habitat. Ondersteund door de expertise van haar opleidingen, biedt elke Howest-campus een brede waaier aan flexibele leer- en ontmoetingsruimten met catering en ontspanning op maat van de gebruikers.

Connectiviteit en interactie, bereikbaarheid en ruime mogelijkheid tot netwerken creëren een reële en virtuele leefomgeving die elkaar aanvullen. Ze faciliteren en versterken het leren, moedigen kruisbestuiving en synergie aan en betonen respect voor de symbiose tussen studeren, werk en ontspanning. Ze integreren de alumni, de (lokale) economische en sociale partners en de buurt in de Howest-community.

Enthousiaste en geëngageerde ambassadeurs

Howest investeert in duurzame contacten met haar stakeholders.

Overtuigd van het belang van enthousiaste en geëngageerde ambassadeurs, stelt Howest haar Raad van Bestuur en haar adviesraden met zorg samen.

Als referentiehogeschool creëert Howest een vruchtbare biotoop die de relaties versterkt, elk potentieel aanboort en die opportuniteiten biedt voor alle actoren.

In het bijzonder investeert Howest in haar alumni en maakt hen tot inspirerende ambassadeurs. Zij maken de hogeschool in hun professionele omgeving bekend en vormen met de hogeschool een krachtig netwerk van dienstverlening en ondernemerschap.

De Howest-waarden

Samen aan een kwaliteitscultuur werken impliceert een gedeeld commitment waarbij het beleven van onze waarden bijdraagt aan het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool. Het duidt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ervaringen met elkaar delen, openstaan voor een ontwikkelingsgerichte dialoog en ons eigenaar voelen van de organisatie.

Niet alleen onze medewerkers participeren in de ontwikkeling van onze hogeschool, maar ook onze studenten. Onze aanpak draagt bij aan hun empowerment, wij dragen actief bij aan hun ontwikkelingsproces. Hierdoor vergroten onze studenten hun vermogen om adequaat in te spelen op de veranderende professionele omstandigheden.

Vanuit ons maatschappelijk engagement, zijn we ervan overtuigd dat onze waarden bijdragen aan en ingebed zijn in ons valorisatiegericht onderzoek. Zij zijn de krachtige hefboom die het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector economisch en sociaal op een hoger niveau tillen. We verwachten van onze medewerkers en studenten dat zij onze waarden delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen.

SERVE: handel vanuit een dienstverlenend engagement

SERVE: handel vanuit een dienstverlenend engagement

Een dienstverlenend engagement bepaalt de kwaliteit van de interprofessionele en intermenselijke relaties. We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker die zich op een oprechte manier voor zijn opdracht, zijn collega’s en zijn studenten engageert, het verschil maakt. Als rolmodel inspireert hij hen om onze waarden in hun eigen relaties te integreren.

Enthousiasme, vriendelijkheid, betrokkenheid en service zijn eigenschappen die de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening een meerwaarde geven. Wie open staat voor de ander, wie luisterbereid is, draagt bij aan de ontplooiing van elk talent.

Give back to society is daarbij het leidmotief.

EMPOWER: versterk de groep en het individu

EMPOWER: versterk de groep en het individu

We geloven in teams die handelen vanuit een gedeelde visie. Gepassioneerde medewerkers, een krachtige leeromgeving en bruisende campussen vormen een inspirerende omgeving die het iedereen mogelijk moet maken om de regisseur van zijn leven te zijn. Wie zijn medewerkers en studenten empowert, geeft ze de ruimte om, binnen de afgesproken contouren, initiatief te nemen en er de aansprakelijkheid voor op te nemen.

Daarom is het van het grootste belang dat elke medewerker, elke opleiding, elke dienst zich telkens opnieuw afvraagt hoe innovatie en creativiteit binnen de contouren van schaalgrootte en beschikbare middelen, in het belang van alle stakeholders, maximaal kunnen renderen.

CARE: geef oprecht om de ander

CARE: geef oprecht om de ander

We geven om onze stakeholders en streven ernaar om deze waarde invulling te geven in elk contact, in elk overleg, in elke beslissing. We vragen onze medewerkers en onze studenten om deze zorgende houding te delen en haar tot uitdrukking te brengen in hun omgang met elkaar en met het brede werkveld.

We hebben aandacht voor de eigenheid, de talenten en de noden van elke student en elke medewerker. Voor onze studenten en medewerkers creëren we een warme leef- en leeromgeving waarin iedereen zich als mens en als professional kan ontplooien.

We zijn overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement. In het bijzonder engageren we ons voor maatschappelijke projecten die een duurzame meerwaarde bieden.