Passie voor jouw toekomst

Howest is de hogeschool met passie voor de toekomst van elke student.

De kernwaarden van Howest bepalen de kwaliteitscultuur van onze organisatie. Ze bepalen hoe we over Howest denken en handelen in relatie tot onze stakeholders en hoe we dagdagelijks met elkaar omgaan.

Onze kernwaarden Serve – Empower – Care inspireren de missie en de visie van Howest, ze zijn de rode draad in het strategisch plan en een toetssteen in elk proces.

 

  Student speelt piano tijdens een evenement op campus

  De Howest-waarden

  Samen aan een kwaliteitscultuur werken impliceert een gedeeld commitment waarbij het beleven van onze waarden bijdraagt aan het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool. Het duidt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ervaringen met elkaar delen, openstaan voor een ontwikkelingsgerichte dialoog en ons eigenaar voelen van de organisatie.

  Niet alleen onze medewerkers participeren in de ontwikkeling van onze hogeschool, maar ook onze studenten. Onze aanpak draagt bij aan hun empowerment, wij dragen actief bij aan hun ontwikkelingsproces. Hierdoor vergroten onze studenten hun vermogen om adequaat in te spelen op de veranderende professionele omstandigheden.

  Vanuit ons maatschappelijk engagement, zijn we ervan overtuigd dat onze waarden bijdragen aan en ingebed zijn in ons valorisatiegericht onderzoek. Zij zijn de krachtige hefboom die het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector economisch en sociaal op een hoger niveau tillen. We verwachten van onze medewerkers en studenten dat zij onze waarden delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen.

  SERVE: handel vanuit een dienstverlenend engagement
  SERVE: handel vanuit een dienstverlenend engagement

  Een dienstverlenend engagement bepaalt de kwaliteit van de interprofessionele en intermenselijke relaties. We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker die zich op een oprechte manier voor zijn opdracht, zijn collega’s en zijn studenten engageert, het verschil maakt. Als rolmodel inspireert hij hen om onze waarden in hun eigen relaties te integreren.

  Enthousiasme, vriendelijkheid, betrokkenheid en service zijn eigenschappen die de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening een meerwaarde geven. Wie open staat voor de ander, wie luisterbereid is, draagt bij aan de ontplooiing van elk talent.

  Give back to society is daarbij het leidmotief.

  EMPOWER: versterk de groep en het individu
  EMPOWER: versterk de groep en het individu

  We geloven in teams die handelen vanuit een gedeelde visie. Gepassioneerde medewerkers, een krachtige leeromgeving en bruisende campussen vormen een inspirerende omgeving die het iedereen mogelijk moet maken om de regisseur van zijn leven te zijn. Wie zijn medewerkers en studenten empowert, geeft ze de ruimte om, binnen de afgesproken contouren, initiatief te nemen en er de aansprakelijkheid voor op te nemen.

  Daarom is het van het grootste belang dat elke medewerker, elke opleiding, elke dienst zich telkens opnieuw afvraagt hoe innovatie en creativiteit binnen de contouren van schaalgrootte en beschikbare middelen, in het belang van alle stakeholders, maximaal kunnen renderen.

  CARE: geef oprecht om de ander
  CARE: geef oprecht om de ander

  We geven om onze stakeholders en streven ernaar om deze waarde invulling te geven in elk contact, in elk overleg, in elke beslissing. We vragen onze medewerkers en onze studenten om deze zorgende houding te delen en haar tot uitdrukking te brengen in hun omgang met elkaar en met het brede werkveld.

  We hebben aandacht voor de eigenheid, de talenten en de noden van elke student en elke medewerker. Voor onze studenten en medewerkers creëren we een warme leef- en leeromgeving waarin iedereen zich als mens en als professional kan ontplooien.

  We zijn overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement. In het bijzonder engageren we ons voor maatschappelijke projecten die een duurzame meerwaarde bieden

  Jobkansen marketingsupport Howest campussen sfeer

  De Howest-missie

  Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.

  Vanuit het talent en de passie van elke student, leidt Howest teamgerichte, competente, direct inzetbare professionals op, die inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving.

  Howest is een kennispartner die samenwerkt met en voor het regionale en internationale werkveld. Daarom integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar portfolio.

  Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. De hogeschool inspireert alle medewerkers en studenten om de kernwaarden serve, empower, care in hun persoonlijk en professioneel leven te integreren.

  De Howest-visie

  Howest wil een toonaangevende speler zijn in het hoger onderwijslandschap.

  De visie van Howest is daarom:

   

  Toekomstgericht
  Toekomstgericht

  Howest wil de voorkeurspartner zijn in het sociaal en economisch weefsel van haar regio. Een bewuste keuze voor profielen die inspelen op de regionale behoeften buigt de brain drain in West-Vlaanderen om naar een brain gain

  Anticipating the future is het leidmotief en de drijfveer. In interactie met het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving, geeft Howest mee sturing en invulling aan het welzijn en de welvaart.

  In synergie met alle stakeholders
  In synergie met alle stakeholders

  Het organisatiemodel van Howest maakt synergie met alle stakeholders mogelijk. Het beleid kenmerkt zich door slagvaardige besluitvorming en creatieve verbindingen binnen en buiten de organisatie.

  Howest streeft een kwaliteitscultuur na waarin studenten, alumni, werkveld en medewerkers actief reflecteren en participeren.

  Als inspirerend kenniscentrum
  Als inspirerend kenniscentrum

  Als inspirerend kenniscentrum wil Howest de referentiehogeschool zijn voor toekomstgerichte, innovatieve en creatieve opleidingen, valorisatiegericht onderzoek en ondernemerschap.

  Het opleidingenportfolio biedt alle stakeholders de mogelijkheid om hun competenties permanent te verfijnen of om nieuwe competenties te verwerven.