Overslaan en naar de inhoud gaan

Howest is een wendbare organisatie. Onze hogeschool maximaliseert haar impact door een innovatief en toekomstgericht opleidingen- en onderzoeksportfolio. Howest creëert een effectieve en attractieve leer- en onderzoeksomgeving.

Howest is een wendbare organisatie.

 • In de uitvoering van haar missie en haar visie, kiest Howest bij de realisering van haar strategische doelstellingen voor differentiatie en accountability. Howest laat zich hierin leiden door haar waarden (serve, empower, care).
 • Het beleid van Howest is erop gericht opleidingen en diensten in wederzijds engagement te ondersteunen in hun keuze voor projecten die bijdragen aan de realisering van de Howest visie.
 • Een performant management inspireert de medewerkers, faciliteert de goede werking van de organisatie en monitort de realisatie van de strategische doelstellingen.
 • Howest voert een gezond financieel beleid binnen de contouren die haar door de overheid ter beschikking gesteld worden en moedigt haar medewerkers aan om via onderzoek en dienstverlening extra middelen te genereren.
 • Een evenwichtig data-informed beleid ondersteunt de beleidsprocessen en kwaliteitszorgprocessen.
 • De werking van de clusters van opleidingen en de diensten, in het bijzonder de cross horizontale samenwerking tussen beide, krijgt verder vorm en wordt waar nodig bijgestuurd.
 • Howest identificeert, verbindt en professionaliseert de expertise en talenten van haar medewerkers. De hogeschool investeert hiervoor in professionaliseringstrajecten die tegemoetkomen aan de behoeften van de organisatie en van de medewerkers.
 • Het beleid van Howest is erop gericht het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van haar studenten en medewerkers én dat van anderen binnen de community te versterken. Met Healthy Howest faciliteert Howest hen, vanuit een holistische aanpak, in het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • Voor haar opleidingen en diensten verfijnt Howest de transparante kwaliteitszorgcyclus in lijn met het organisatiemodel en de kwaliteitseisen van de stakeholders.

Howest creëert een effectieve en attractieve leer- en onderzoeksomgeving.

 • Howest creëert een reële professionele context met authentieke leersituaties die rekening houdt met de reeds verworven competenties, het beoogde doel en de maatschappelijke, culturele en talige context van de student.
 • Howest valoriseert maximaal eerder opgedane kwalificaties en competenties en creëert op die manier aantrekkelijke (vervolg)trajecten en een zo kort mogelijke time-to-graduation.
 • Howest streeft voor haar studenten een optimale studiekeuze en studievoortgang na. Flexibele studietrajecten laten de student toe zijn talenten maximaal te ontwikkelen in lijn met zijn ambitieniveau. De student neemt het eigen leerproces geleidelijk aan in eigen handen.
 • Een brede waaier aan begeleidingstools laat een gediversifieerde instroom van studenten toe de gewenste competenties te verwerven.
 • De keuzes binnen de leeromgeving zijn gebaseerd op evidence-informed onderwijsonderzoek. Deze keuzes zorgen voor een toename in flexibiliteit en effectiviteit van het leren en worden ondersteund door educatieve technologie, learning analytics en een sterke interactie met het werkveld.
 • Howest zet in op een leer-en onderzoeksomgeving waarin studenten en medewerkers maximaal de kans krijgen om internationale/interculturele (leer)ervaringen op te doen.
 • Curricula zijn op elkaar afgestemd om multidisciplinaire samenwerking met het werkveld te borgen.
 • Thematische onderzoeks- en dienstverleningslabs, waar infrastructuur en expertise gedeeld worden, faciliteren de samenwerking tussen stakeholders en borgen de resultaten, de samenwerking met de opleidingen en het werkveld.
 • Expertisecentra voor langlopende onderzoeksprojecten verzekeren een continu vernieuwingsproces en disseminatie van kennis. Ze laten de resultaten hiervan indalen in de opleidingen.
 • Howest medewerkers delen hun ervaring en competenties met elkaar. Ze zijn actieve interne en externe netwerkers die de organisatie inspireren en zuurstof geven.
 • De geïntegreerde en duurzaam geconcipieerde en beheerde campussen zijn de bruisende biotopen voor de lerende gemeenschap van studenten, medewerkers en partners. Zij vormen fysieke en virtuele open gemeenschappen, het zijn ontmoetingsplaatsen die het strikte leren en onderzoeken overstijgen. Het maximaal fysiek en virtueel toegankelijk maken van de faciliteiten is voor de organisatie een prioriteit.

Howest biedt innovatieve en toekomstgerichte opleidingen, onderzoek en dienstverlening aan.

 • Met het oog op het aantrekken van nieuwe doelgroepen en op basis van actuele inzichten in onderzoek en onderwijsvernieuwing neemt Howest een voortrekkersrol op. Howest doet dit door verder te bouwen aan een actueel en vernieuwend opleidingen- en onderzoeksportfolio.
 • Howest speelt in op de behoefte aan een leven lang leren en ontwikkelt hiervoor relevante en op maat vormgegeven opleidingen voor een brede diversiteit aan doelgroepen en kwalificatieniveaus.
 • Howest deelt haar expertise met haar stakeholders. Howest ontwikkelt hiervoor valoriseerbare kennis en stemt deze af op uitdagingen in het relevante regionale werkveld. Ze vertaalt kennis en expertise in een voor de eindgebruiker behapbaar formaat.
 • Resultaten uit onderzoek en dienstverlening worden breed toegankelijk gesteld, gekoppeld aan hun context en verrijkt met metadata om vervolgprojecten en verdere valorisatie maximaal te faciliteren.
 • Howest wil een bevoorrechte partner zijn in sterke lerende netwerken. Howest sluit hiervoor duurzame, op vertrouwen gebaseerde partnerschappen met internationale en regionale experts, bedrijven en non-profit organisaties.
 • Het werkveld is op elk niveau een structurele partner bij het in kaart brengen en ontwikkelen van het opleidingen- en onderzoeksportfolio.
 • In haar externe en interne communicatie profileert Howest zich naar alle stakeholders als een waardevolle partner en een sterk merk.
 • Howest creëert een netwerk van ambassadeurs die het opleidingen- en onderzoeksportfolio breed kenbaar maken.
The Blue Circle