Overslaan en naar de inhoud gaan

Als student in het hoger onderwijs kan je op basis van individuele kenmerken en/of omstandigheden een bijzonder statuut toegekend krijgen.

Inclusieve hogeschool

Howest wil haar onderwijs openstellen voor een zo ruim mogelijke populatie en wil iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien.

Ieder mens is uniek, Howest erkent en waardeert de verschillen en voert een diversiteitsbeleid gericht op de evolutie van een geïntegreerd naar een inclusief beleid, aangevuld met een doelgroepenbeleid.

3 inclusieve examenfaciliteiten

Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut. We willen zoveel als mogelijk de klassieke examenfaciliteiten universeel organiseren. Het gaat om de volgende drie examenfaciliteiten:

 • Extra tijd voor het afleggen van schriftelijke examens (20-30%)
  Het betreft hier zowel examens op papier als op laptop, tenzij de factor 'tijd' deel uitmaakt van de evaluatie. De extra tijd is reeds voorzien in het geroosterde examenblok. De afspraken over waar dit niet van toepassing is, zijn opgenomen bij de faciliteitafspraken opgemaakt in samenspraak met jouw opleiding.
 • Mondelinge toelichting van examen door lector
  Opleidingen kunnen er voor kiezen om examenvragen voor aanvang mondeling te overlopen, toe te lichten en/of tijd te voorzien om bijkomende vragen te stellen.
 • Geen puntenaftrek bij spelfouten en verkeerde zinsbouw tijdens examens
  Met uitzondering van 'talige modules' en taalcomponenten die geëvalueerd worden binnen andere modules. De afspraken over waar dit niet van toepassing is, zijn opgenomen bij de faciliteitafspraken opgemaakt in samenspraak met jouw opleiding. Deze faciliteit is eveneens niet van toepassing bij het indienen van opdrachten, verslagen en bachelorproeven.

Welke statuten zijn mogelijk?

 • student met motorische functiebeperking
 • student met auditieve functiebeperking
 • student met chronische ziekte
 • student met psychiatrische functiebeperking
 • student met ADHD
 • student met ticstoornis
 • student met DCD
 • student met stotterproblematiek
 • student met ontwikkelingsdysfasie
 • student met leerstoornis ( dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
 • student met autismespectrumstoornis

 • Mantelzorg: Je biedt extra ondersteuning aan een zorgbehoevend iemand uit de directe omgeving (familielid eerste graad, samenwonende partner …). Op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg vind je bijkomende informatie terug.
 • Zwanger en/of ouderschap
 • Andere competitiesport: Je voldoet niet aan de vereisten om een topsportstatuut te verkrijgen, dan kan je via ‘student in specifieke sociale of individuele omstandigheden’ wel faciliteiten aanvragen, mits die voldoen aan de nodige criteria. Dit is enkel mogelijk op basis van een individueel dossier waarbij de motivatie van de student wordt gestaafd door documenten van de sportfederatie of –club. Toekenning gebeurt door saar.olivier [at] howest.be (Saar Olivier)
 • Andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal
 • Transgender
 • Andere

Je werkt ten minste 80 uren per maand of je bent halftijds tewerkgesteld.

Let op: studenten die onderwijs volgen in afstandsonderwijs kunnen geen aanvraag indienen, aangezien hun onderwijsvorm reeds is aangepast.

Je wil studeren en toch je sport blijven beoefenen op hoog niveau? Dat kan! Om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut moet jouw sportief niveau voldoende hoog zijn. Jouw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de erkenningsvoorwaarden voor topsporter, die zijn vastgelegd door de commissie 'studie en topsport' binnen de Associatie Universiteit Gent.

Alle informatie over ‘topsport’

Je beoefent een kunstvorm op semiprofessioneel/professioneel niveau en/of neemt deel aan uitzonderlijke binnen- en/of buitenlandse optredens, tournees, tentoonstellingen …

Je neemt een politiek mandaat op of je bent studentenvertegenwoordiger in de hogeschool, de associatie UGent, de VLOR of VVS én je neemt het mandaat van effectief lid op.

Je werkt als zelfstandige, je hebt een ondernemingsnummer, je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, … Ook als je plannen hebt voor een onderneming, kan je het statuut student-ondernemer aanvragen.

Let op: dit statuut verschilt van het fiscaal statuut student – zelfstandige, maar is er wel aan gelinkt.

Meer informatie over ondernemen tijdens je studies

Toekenning gebeurt door de ondernemerscoaches van Howest

Je kreeg als student in het leerplichtonderwijs ondersteuning vanuit een specifieke zorgnood, zonder specifieke diagnose.

Je kan daarnaast faciliteiten koppelen aan dit statuut via de aanvraagprocedure

Welke faciliteiten zijn mogelijk?

Als je om een of andere reden aangepaste onderwijs-en/of examenvormen nodig hebt, kan je bij de studiecoach een bijzonder statuut en een combinatie van bijhorende faciliteiten aanvragen. Naast de inclusieve faciliteiten is het ook mogelijk om faciliteiten op maat aan te vragen. Dit gebeurt steeds in dialoog met jou, eventueel jouw omgeving en de studiecoach.

Faciliteiten op maat worden toegekend door het in acht nemen van volgende criteria:

 • Noodzakelijkheid: zonder deze faciliteiten kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs-en/of examenactiviteiten
 • Uitvoerbaarheid: de faciliteiten mogen geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie
 • Verdedigbaarheid: de faciliteiten zijn te verantwoorden ten aanzien van de betrokkenen. Ze zijn aanvaardbaar voor de lector, haalbaar voor de student en verdedigbaar ten aanzien van medestudenten en instelling.
 • Competentiebewaking: de faciliteiten mogen de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de faciliteiten aangepast.

Enkele voorbeelden van onderwijsfaciliteiten

 • afspraken bij groepswerk
 • mogelijkheid van/oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanentie evaluatie
 • mogelijkheid om deadlines te verplaatsen
 • pedagogische hulp
 • aangepaste leermiddelen - financiële tussenkomst door Cel Speciale Onderwijsleermiddelen (Cel SOL)

Enkele voorbeelden van examenfaciliteiten

 • examen afleggen met compenserende software
 • examen afleggen op laptop i.p.v. op papier
 • antwoorden mondeling overlopen na examen
 • examen afleggen in apart examenlokaal
 • verplaatsen van examens naar de inhaaldag

De aanvraag

Een aanvraag voor een bijzonder statuut en daarbij horende faciliteiten doe je door een afspraak te maken bij de studiecoach verbonden aan jouw opleiding. Behalve voor het statuut van 'student ondernemer' en voor het statuut ‘topsport’

Maak een afspraak met jouw studiecoach

Je kan je ook al registreren op de faciliteitentool.

Indien je gebruik wenst te maken van de faciliteiten, is het jouw verantwoordelijkheid om je hiervoor aan te melden. Zonder een officiële aanvraag en de bijhorende attestering kan de opleiding niet voorzien in bepaalde studie-en/of examenfaciliteiten.

Je dient jaarlijks jouw faciliteiten in Howest aan te vragen. Dit doe je best zo snel mogelijk bij de start van het nieuwe academiejaar.

De deadlines voor de aanvraag van faciliteiten zijn:

Academiejaar 2023-2024

 • Voor examens na de herfstvakantie: 13 oktober 2023
 • Voor examens na de wintervakantie: 8 december 2023
 • Voor examens vlak voor en na de lentevakantie: 15 maart 2024
 • Voor examens in juni: 10 mei 2024
 • Voor de herexamens: 14 juni 2024

Academiejaar 2024-2025

 • Voor examens na de herfstvakantie: 11 oktober 2024
 • Voor examens na de wintervakantie: 3 december 2024
 • Voor examens vlak voor en na de lentevakantie: 7 maart 2025
 • Voor de examens in mei en juni: 25 april 2025
 • Voor de herexamens: 13 juni 2025

Als er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je jouw aanvraag ook later tijdens het academiejaar indienen/aanpassen. Neem dan contact op met de studiecoach verbonden aan jouw opleiding.

Documentatie functiebeperking

Een aanvraag voor faciliteiten m.b.t. functiebeperking gebeurt op basis van (medische) documentatie over de functiebeperking. Attest afgeleverd door een instantie die door de overheid bevoegd werd verklaard:

Indien je hier niet over beschikt, heb je een diagnoseattest of een ingevulde VLOR-attesteringsbundel nodig, ondertekend door een bevoegd expert die per doelgroep bepaald is.

Documentatie andere statuten

 • Mantelzorg: Attest behandelende arts
 • Zwanger en/of ouderschap: attest zwangerschap en/of gezinssamenstelling
 • Andere competitiesport: documenten van sportfederatie of -club die niveau aantonen
 • Andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal: kopie identiteitskaart en/of attest taalniveau Nederlands
 • Transgender: attest behandelende arts
 • Werkstudent: kopie van arbeidsovereenkomst met vermelding contractduur en tewerkstellingsbreuk of loonfiche
 • Topsport: documenten van sportfederatie of -club die niveau aantonen
 • Artiest: portfolio of artistiek CV en documenten die je prestaties en activiteiten kunnen staven
 • Mandaat: attest omschrijving mandaat
 • Ondernemer: bewijs oprichting onderneming (met ondernemingsnummer)

Je kan de status van de aanvraag steeds volgen via de faciliteitentool.

 • Bij volledige goedkeuring: Indien de studiecoach je aanvraag heeft goedgekeurd, kan je je faciliteitenattest downloaden en eventueel afprinten. Op het attest staan de afspraken met de opleiding waar je rekening mee dient te houden.
 • Bij weigering van de faciliteiten: Conform Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 hebben studenten met functiebeperking recht op 'redelijke aanpassingen' (Art. II.221). Het weigeren van faciliteiten wordt gemotiveerd. Dit zal steeds gebeuren op basis van bovengenoemde criteria. Indien je niet akkoord gaat, kan je beroep aantekenen via de interne beroepsprocedure, zoals omschreven staat in het Onderwijs- en Examenreglement.

Extra studieondersteuning voor studenten met bijzonder statuut

De studiecoaches bieden ook ondersteuning via individuele studiecoaching. De begeleiding wordt flexibel en op maat van de student ingevuld, rekening houdend met de opleidingscontext. De studiecoach kan fungeren als brugfiguur tussen de opleiding en de student. Enkele belangrijke vertrekpunten van onze ondersteuning zijn:

 • Autonomie en zelfsturing van de student staan centraal
 • De student is ervaringsdeskundige
 • Streven naar een groeitraject op maat van de student doorheen de studieloopbaan
 • Extra aandacht voor scharniermomenten tijdens de opleiding zoals overgang van het secundair onderwijs naar hoger onderwijs, bachelorproef en stage

Via ons digitaal aanbod, de groepssessies of individuele coaching worden topics zoals leren studeren, plannen, faalangst etc. onder de loep genomen.

Ook vanuit de opleiding is studiebegeleiding voorzien door middel van monitoraat of studietrajectbegeleiding.

Wanneer je als student drempels ervaart om internationale studie ervaring op te doen, kan je hiervoor eveneens steeds terecht bij de studiecoach.

Wanneer studenten onderwijsnoden hebben waaraan wij niet kunnen tegemoet komen, is er eventueel ook externe ondersteuning mogelijk.

Wij proberen proactief de noden van de studenten te detecteren, maar rekenen ook op het initiatief van de student om ons te contacteren bij mogelijke drempels.