Overslaan en naar de inhoud gaan

Als student in het hoger onderwijs kan je op basis van individuele kenmerken en/of omstandigheden een bijzonder statuut toegekend krijgen.

Inclusieve hogeschool

Howest wil haar onderwijs openstellen voor een zo ruim mogelijke populatie en wil iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien.

Ieder mens is uniek, Howest erkent en waardeert de verschillen en voert een diversiteitsbeleid gericht op de evolutie van een geïntegreerd naar een inclusief beleid, aangevuld met een doelgroepenbeleid.

3 inclusieve examenfaciliteiten

Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut. We willen zoveel als mogelijk de klassieke examenfaciliteiten universeel organiseren. Het gaat om de volgende drie examenfaciliteiten:

 • Extra tijd voor het afleggen van schriftelijke examens ( 20-30%)
  Het betreft hier zowel examens op papier als op laptop, tenzij de factor tijd deel uitmaakt van de evaluatie. De extra tijd is reeds voorzien in het examenblok. De afspraken over waar dit niet van toepassing is, zijn opgenomen bij de faciliteitafspraken opgemaakt in samenspreek met jouw opleiding.
 • Mondelinge toelichting van examen door lector
  Opleidingen kunnen er voor kiezen om examenvragen voor aanvang mondeling te overlopen, toe te lichten en/of tijd te voorzien om bijkomende vragen te stellen.
 • Geen puntenaftrek bij spelfouten en verkeerde zinsbouw tijdens examens
  Met uitzondering van 'talige modules' en taalcomponenten die geëvalueerd worden binnen andere modules. De afspraken over waar dit niet van toepassing is, zijn opgenomen bij de faciliteitafspraken opgemaakt in samenspraak met jouw opleiding. Deze faciliteit is eveneens niet van toepassing bij het indienen van opdrachten, verslagen en bachelorproeven.

Welke statuten zijn mogelijk?

 • Student met functiebeperking
  • student met motorische functiebeperking
  • student met auditieve functiebeperking
  • student met chronische ziekte
  • student met psychiatrische functiebeperking
  • student met ADHD
  • student met ticstoornis
  • student met DCD
  • student met stotterproblematiek
  • student met ontwikkelingsdysfasie
  • student met leerstoornis ( dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • student met autismespectrumstoornis
 • Student in specifieke sociale of individuele omstandigheden
  • mantelzorg
  • zwanger en/of ouderschap
  • andere competitiesport
  • andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal
  • transgender
  • andere
 • Werkstudent: student combineert werken met studeren
  • minimum halftijdse tewerkstelling
 • Topsportstudent: student combineert topsport en studeren
 • Cultuurstatuut
 • Student met mandaat
 • Student - ondernemer: student combineert eigen onderneming met studeren
 • Student met verhoogde zorg

Je kan daarnaast faciliteiten koppelen aan dit statuut via de aanvraagprocedure

Welke faciliteiten zijn mogelijk?

Als je om een of andere reden aangepast onderwijs-en/of examenvormen nodig hebt, kan je bij de studiecoach een bijzonder statuut en een combinatie van bijhorende faciliteiten aanvragen. Naast de inclusieve faciliteiten is het ook mogelijk om faciliteiten op maat aan te vragen. Dit gebeurt steeds in dialoog met jou, eventueel jouw omgeving en de studiecoach.

Faciliteiten op maat worden toegekend door het in acht nemen van volgende criteria:

 • Noodzakelijkheid: zonder deze faciliteiten kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs-en examenactiviteiten
 • Uitvoerbaarheid: de faciliteiten mogen geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie
 • Verdedigbaarheid: de faciliteiten zijn te verantwoorden ten aanzien van de betrokkenen. Ze zijn aanvaardbaar voor de lector, haalbaar voor de student en verdedigbaar ten aanzien van medestudenten en instelling.
 • Competentiebewaking: de faciliteiten mogen de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de faciliteiten aangepast.

Enkele voorbeelden van onderwijsfaciliteiten

 • afspraken bij groepswerk
 • mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanentie evaluatie
 • mogelijkheid om deadlines te verplaatsen
 • pedagogische hulp
 • aangepaste leermiddelen - financiële tussenkomst door Cel Specifieke Onderwijsmiddelen

Enkele voorbeelden van examenfaciliteiten

 • examen afleggen met compenserende software
 • examen afleggen op laptop i.p.v. op papier
 • antwoorden mondeling overlopen na examen
 • examen afleggen in apart examenlokaal
 • verplaatsen van examens naar de inhaaldag

De aanvraag

Een aanvraag voor een bijzonder statuut en daarbij horende faciliteiten doe je door een afspraak te maken bij de studiecoach verbonden aan jouw opleiding. Behalve voor het statuut van 'student ondernemer'

Maak een afspraak met jouw studiecoach

Je kan je eventueel ook al registreren op de faciliteitentool

Indien je gebruik wenst te maken van de faciliteiten, is het jouw verantwoordelijkheid om je hiervoor aan te melden. Zonder een officiële aanvraag en de bijhorende attestering kan de opleiding niet voorzien in bepaalde studie-en/of examenfaciliteiten.

Je dient jaarlijks een bijzonder statuut aan te vragen behalve wanneer je reeds in Howest het statuut hebt gekregen van 'student met functiebeperking'. Dit statuut is geldig gedurende je volledige studieloopbaan aan Howest. Een heraanvraag kan via mail behalve wanneer er sprake is van een wijziging in statuut of faciliteiten. Een uitzondering hierop is het statuut 'student met functiebeperking - psychiatrische functiebeperking'. Dit moet wel elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Examenfaciliteiten dienen aangevraagd te worden voor:

 • voor examens na de herfstvakantie: 13/10
 • voor examens na de kerstvakantie: 8/12
 • voor examens voor en na de lentevakantie: 15/03
 • voor examens in juni: 10/05
 • voor de herexamens: 14/06

Als er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later tijdens het academiejaar indienen/aanpassen.

Documentatie functiebeperking

Een aanvraag voor faciliteiten m.b.t. functiebeperking gebeurt op basis van (medische) documentatie over de functiebeperking. Attest afgeleverd door een instantie die door de overheid bevoegd werd verklaard:

Documentatie andere statuten

 • Mantelzorg: Attest behandelende arts
 • Zwanger en/of ouderschap: attest zwangerschap en/of gezinssamenstelling
 • Andere competitiesport: documenten van sportfederatie of -club dat niveau aantoont
 • Andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal: koppie identiteitskaart en/of attest taalniveau Nederlands
 • Transgender: Attest behandelende arts
 • Werkstudent: kopie van arbeidsovereenkomst met vermelding contractduur en tewerkstellingsbreuk of loonfiche
 • Topsport: documenten van sportfederatie of -club dat niveau aantoont
 • Cultuur: portfolio
 • Mandaat: attest omschrijving mandaat
 • Ondernemer: bewijs oprichting onderneming ( met ondernemingsnummer)

Je kan de status van de aanvraag steeds volgen via de faciliteitentool.

 • Bij volledige goedkeuring: Indien de studiecoach je aanvraag heeft goedgekeurd, kan je je faciliteitenattest downloaden en eventueel afprinten. Op het attest staan de afspraken met de opleiding waar je rekening mee dient te houden.
 • Bij weigering van de faciliteiten: Conform Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 hebben studenten met functiebeperking recht op 'redelijke aanpassingen' (Art. II.221). Het weigeren van faciliteiten wordt gemotiveerd. Dit zal steeds gebeuren op basis van bovengenoemde criteria. Indien je niet akkoord gaat, kan je beroep aantekenen via de interne beroepsprocedure, zoals omschreven staan in het Onderwijs- en Examenreglement.

Extra studieondersteuning voor studenten met bijzonder statuut

De studiecoaches bieden ook ondersteuning via individuele studiecoachings. De begeleiding wordt flexibel en op maat van de student ingevuld, rekening houdend met de opleidingscontext. De studiecoach kan fungeren als brugfiguur tussen de opleiding en de student. Enkele belangrijke vertrekpunten van onze ondersteuning zijn:

 • Autonomie en zelfsturing van de student staan centraal
 • De student is ervaringsdeskundige
 • Streven naar een groeitraject op maat van de student doorheen de studieloopbaan
 • Extra aandacht voor scharniermomenten tijdens de opleiding zoals overgang van het secundair onderwijs naar hoger onderwijs, bachelorproef en stage

Via ons digitaal aanbod, groepssessies of individuele coaching worden topics zoals leren studeren, plannen, faalangst etc. onder de loep genomen.

Ook vanuit de opleiding is studiebegeleiding voorzien door middel van monitoraat of studietrajectbegeleiding.

Wanneer studenten onderwijsnoden hebben waaraan wij niet kunnen tegemoet komen, is er mogelijks ook externe ondersteuning mogelijk.

Wij proberen proactief de noden van de studenten te detecteren maar rekenen ook op het initiatief van de student om ons te contacteren bij mogelijke drempels.