Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons aanbod

Howest biedt haar medewerkers volgende troeven aan:

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden
 • Loopbaanbegeleiding en coaching
 • Netwerkmomenten binnen onze community
 • Opdoen van internationale ervaringen
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Mobiliteitsbeleid: blue bikes en cambio
 • Laptopbeleid – internetvergoeding
 • Maaltijden aan democratische prijzen
 • Culturele, toeristische en shopping voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart
data protection officer

Howesters in beeld

Werken in hoger onderwijs

Personeelsstatuten

Je kan als medewerker op verschillende manieren verbonden zijn aan Howest: ofwel ben je statutair, ofwel ben je contractueel.

 • Alle personeelsleden die betaald worden met de werkingsmiddelen van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn statutairen.
 • Contractuelen worden rechtstreeks betaald door de hogeschool met middelen die de hogeschool zelf verwerft (vb. inkomsten uit projecten).

Beide statuten bestaan naast elkaar en houden dus enkel verband met de financieringsbron. Er is geen verband met de inhoudelijke opdracht van medewerkers.

De belangrijkste rechten en plichten van statutaire personeelsleden zijn geregeld in de Codex Hoger Onderwijs. Voor contractuelen is dat de arbeidsovereenkomstenwet.

Het personeelsstatuut in hogescholen verschilt van dat in andere onderwijsniveaus. Opletten dus als sommige zaken vertrouwd klinken vanuit andere onderwijscontexten.

Een aantal arbeidsvoorwaarden verschilt tussen statutairen en contractuelen. De belangrijkste verschillen zijn de opbouw van pensioenrechten en de regeling bij ziekte. Een contractuele aanstelling kan nooit tot een benoeming leiden. Salaris en vakantiedagen zijn identiek in beide statuten voor gelijke functie-inhouden.

Bij de vacatures maken we onderscheid tussen volgende contracttypes:

 • Statutair tijdelijk vacant: een betrekking voorzien op de personeelsformatie (het jaarlijks vastgelegde personeelsbestand) en die niet door een ander personeelslid wordt ingevuld. Deze aanstelling kan in aanmerking komen voor benoeming.
 • Statutair niet vacant: een betrekking ter vervanging van een statutair personeelslid.
 • Contractueel: een contractuele overeenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur zijn.

Verloning

De salarisschalen voor het onderwijzend personeel van de hogescholen worden vastgelegd door een besluit van de Vlaamse Regering. Meer info over deze salarisschalen vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Anciënniteit: Je eerdere professionele ervaring die relevant is voor de functie kan gehonoreerd worden in de weddeanciënniteit, met een maximum van 10 jaar. Dit wordt bepaald bij indiensttreding, en dit voor zover er sociale bijdragen werden afgehouden. Anciënniteit die werd opgebouwd binnen onderwijs en binnen de publieke sector wordt integraal overgenomen.

Vakantieregeling

 • Het onderwijzend personeel heeft recht op 13 weken vakantie, waarvan 12 weken collectief vastgelegd in de academische kalender.
 • Alle andere personeelsleden hebben recht op 35 dagen (266 uren) vakantie.

Voor deeltijdse personeelsleden gebeurt de berekening pro rata. Een deel van deze dagen is collectief vastgelegd in de sluitingsperiode tijdens de zomer (van 21/07 tot en met 15/08). De week van kerstdag tot en met nieuwjaar is een tweede collectieve sluitingsperiode, maar zonder dat hiervoor vakantiedagen worden ingevuld.

Woon-werkverkeer

Voor de verplaatsing tussen Howest en je woon- of verblijfplaats komen wij tussen in de kosten voor verplaatsingen met de fiets (fietsvergoeding) en/of het openbaar vervoer (volledige terugbetaling).

Gebruik je de auto voor het woon-werkverkeer, dan krijg je daarvoor geen kilometervergoeding uitbetaald.

Diploma-vereisten

In elk vacaturebericht worden de noodzakelijke diplomavereisten vermeld. Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toegevoegd te worden.

Meer informatie over werken in hoger onderwijs

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je meer informatie omtrent bekwaamheidsbewijzen, aanstellingsvoorwaarden, ambten onderwijzend personeel en administratief-technisch personeel, statuut, verloven en afwezigheden, ziekte en ongeval, …