Overslaan en naar de inhoud gaan

We kiezen voor een vlakke, wendbare organisatiestructuur waarbij kennisdeling evident is en informeel en interdisciplinair overleg alle ruimte krijgt. We stellen onze opleidingen, waarin onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening in synergie worden gerealiseerd, centraal in onze organisatiestructuur.

Onze hogeschool kent een sterke overleg- en feedbackcultuur. Zin voor initiatief, innovatie en ondernemerschap wordt aangemoedigd. Leidinggevenden zijn vlot toegankelijk. De korte lijnen tussen studenten, medewerkers, werkveld en leidinggevenden bevorderen afstemming en dragen bij tot een snelle en dynamische besluitvorming.

Hogeschoolbrede advies- en overlegorganen geven input aan het beleid: het Intern Auditcomité, de Studentenraad, de Stuvoraad en het Hogeschoolonderhandelingscomité.

Bestuur

De hogeschool wordt bestuurd door de algemeen directeur, Frederik D'hulster, de Raad van Bestuur en het Bestuurscomité.

De Raad van Bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de Hogeschool West-Vlaanderen.

Lees meer

De hogeschool wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, het Bestuurscomité en de Algemeen Directeur.

Lees meer

Het Managementcomité stuurt de organisatie dagdagelijks aan en rapporteert aan het Bestuurscomité en aan de Raad van Bestuur.

Lees meer

De diensten en de opleidingen geven mee invulling aan het strategisch plan.

Lees meer

Opleidingen

Het organisatiemodel van Howest schuift autonome opleidingsteams naar voren waarin de vele getalenteerde collega’s bevoegdheid krijgen om eigenaarschap op te nemen. Medewerkers kunnen er zichzelf zijn en mogen er groeien in hun vaardigheden en expertise door ideeën en initiatieven te pitchen in een sfeer van vertrouwen en overleg. Hun gewaardeerde talenten en know-how leveren de kwaliteit die bepalend is voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Binnen de complementair samengestelde teams, zijn onze medewerkers vanuit een visie op levenslang leren, een rolmodel voor elkaar en hun studenten.

Om voldoende strategisch en daadkrachtig te kunnen zijn op alle locaties worden de opleidingen verdeeld in 2 units. Een unit wordt geleid door een directeur Opleidingen. Er is 1 directeur Opleidingen Kortrijk en 1 directeur Opleidingen voor de campussen Brugge en Oudenaarde.

Aanverwante opleidingen (met soortgelijke competenties in het team, gemeenschappelijk werkveld of instroomprofiel) worden geclusterd aangestuurd door een opleidingsmanager die een hernieuwbaar mandaat van 4 jaar opneemt. Door die verkregen schaalgrootte versterken we de onderwijsorganisatie en creëren we meer kansen voor studenten, medewerkers en worden we sterker in het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht in een steeds sneller evoluerende maatschappij. De unieke identiteit en variëteit in grootte van onze opleidingen vraagt een gepersonaliseerde benadering en aansturing. De opleidingsmanager kan de opleidingen in de eigen cluster zelf organiseren en in kader van gedeeld leiderschap taken delegeren naar onder andere een opleidingscoördinator die voor één of meerdere opleidingen/afstudeerrichtingen/keuzetrajecten het aanspreekpunt is voor studenten, verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie en de inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing van curricula, in afstemming met het werkveld. Opleidingscoördinatoren nemen eveneens een hernieuwbaar mandaat van 4 jaar op.

Er worden vanuit de opleidingen enkele expertisedomeinen gecreëerd rond onderzoek, dienstverlening en levenlang leren. Deze expertisedomeinen worden gevoed met de gewaardeerde kennis en expertise van collega’s in verschillende opleidingen. Met behulp van een multidisciplinaire aanpak kan Howest inspelen op een aantal toonaangevende state-of-the-art topics waar Howest samen met lokale en internationale werkveld, overheden en externe partners aan projecten kan werken. Nieuwe inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en ingebed in de opleidingen.

Elke opleiding heeft een studentenparticipatiecommissie. Minstens twee keer per jaar krijgen de studenten de gelegenheid om uitgebreid feedback te geven op alle aspecten van de opleiding. Met het werkveld is er ook minstens een keer per jaar overleg via de werkveldcommissie. In dit overleg, geven professionals uit het werkveld de opleiding mee vorm.

Diensten

De onderwijsorganisatie wordt gesterkt door een performant dienstenapparaat. Diensten hebben een helikopterzicht op de organisatie, ze werken hogeschoolbrede kaders uit en creëren mee de synergie tussen de opleidingen. Ze signaleren aandachtspunten aan het management en leveren belangrijke input bij de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie.

Vanuit een laagdrempelige overlegstructuur en flexibele projectorganisatie zetten we in op cross-horizontale samenwerkingen binnen onze hogeschool. Howest identificeert en verbindt de talenten van haar medewerkers over diensten en opleidingen heen. Alleen op die manier kunnen we met daadkracht innoveren, gedreven ondernemen en slim omgaan met technologie en digitalisering.

De diensten zijn gehuisvest in het gebouw algemene diensten of op de campussen. Een dienst wordt geleid door een directeur of een diensthoofd.

Organigram

Organigram Howest