Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een ethische code?

Howest verdedigt en waarborgt de democratisering van het onderwijs, het verzekeren van gelijke onderwijskansen en sociale mobiliteit voor jongeren. Howest anticipeert op en beantwoordt aan de maatschappelijke evoluties en de sociale en technische evoluties die hier het gevolg van zijn. Serve – empower – care zijn daarbij de kernwaarden van Howest, de bakens die je richting geven om samen met de anderen een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Medewerkers/studenten zijn de kritische succesfactor en dragen bij tot de uitstraling van Howest. Welke functie of rol je ook hebt, voor je omgeving maak je deel uit van Howest. Zowel op de campus
als in je privéleven.


Heel wat zaken en afspraken worden in reglementen en in policys vastgelegd. Onverminderd deze bestaande regelgeving kom je soms in situaties terecht waarbij je niet meteen weet hoe je integer moet handelen. De ethische code kan je hierbij helpen:

  • Ze reikt je een aantal gedragsregels aan.
  • Ze beschermt je tegen mogelijke risico’s en de kwetsbaarheid waarmee je kan geconfronteerd worden.
  • Ze inspireert je om een goede basishouding te vinden bij al je handelingen en beslissingen.

Voor wie?

De ethische code geldt voor iedereen die met Howest verbonden is: studenten, medewerkers,
bestuurders, vrijwilligers, partners in het werkveld. Elk van ons heeft in haar/zijn specifieke
hoedanigheid de morele plicht om integer te handelen.

Brugge Centrum opendeurdag
studenten in de gang

Wat is integriteit?

Integriteit gaat over de handelingen en beslissingen van elke betrokkene bij Howest. Het is geen karaktereigenschap. Het gaat niet over wie je bent, maar wel over wat je doet.

Integer handelen op je werk/studie houdt vier zaken in:

  • Je oefent je functie/studie goed en zorgvuldig uit. Je houdt rekening met je verantwoordelijkheden en de normen en de waarden van de organisatie.
  • Je houdt in je keuzes, beslissingen en gedrag voldoende rekening met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.
  • Je bent op de hoogte van de gedragsregels en past die toe.
  • Je gaat hieromtrent in dialoog met anderen.

Gedragsregels

De gedragsregels helpen je bij al je handelingen en beslissingen. Zij zijn een houvast bij de uitvoering van je taak, je opdracht, je rol binnen Howest. Ze beschermen je tegen onrechtvaardigheid, vergissingen of misstappen door onwetendheid. Ze doen je bewuster en respectvol handelen.

Vrijheid – verantwoordelijkheid – verbondenheid

Wie zich engageert binnen Howest doet dit in vrijheid met volle overtuiging en verbondenheid en neemt hiervoor verantwoordelijkheid op. Je integer gedrag bepaalt mee de toekomst van Howest.

Lees meer

Respectvol omgaan in elke ontmoeting met anderen

Als je respect toont, krijg je meer vertrouwen. Respect opbrengen voor iedereen maakt de samenwerking veel makkelijker.

Lees meer

Samenwerking

Howest stimuleert sterk en hecht collectief gedrag om de doelstellingen te realiseren.

Lees meer

Transparantie in beslissingen, in procedures

In de uitoefening van onze taken, handelen we steeds in het belang van Howest. Onze afspraken zijn duidelijk en bespreekbaar. We handelen correct in de omgang met derden en gaan daarbij na of onze onafhankelijke en neutrale positie als lid van Howest niet in het gedrang komt.

Lees meer

Omgaan met informatie

Zorgvuldig omgaan met informatie waarover je beschikt, draagt bij tot een goede samenwerking.

Lees meer

Vrije meningsuiting

Iedereen heeft het recht op een vrije meningsuiting. Je mag je persoonlijke mening, je standpunt of je kritiek op anderen uiten, maar je neemt er je persoonlijke verantwoordelijkheid voor op. Vrije meningsuiting betekent echter niet dat je zomaar alles kan zeggen.

Lees meer

Aanwending van middelen en tijd

Zorg dragen voor middelen en daarbij kostenbewust, spaarzaam en ecologisch handelen.

Lees meer

Het stellen van voorbeeldgedrag

Goed voorbeeld doet goed volgen. Het raakt de onderstroom in een organisatie: het stimuleert en versterkt het vertrouwen.

Lees meer

Naleving van integer handelen

We stimuleren en spreken elkaar om integer te handelen. Open communicatie en elkaar feedback geven maken deel uit van onze cultuur. Het is belangrijk om in dialoog te gaan wanneer zich morele dilemma’s aandienen. Zo kan je leren van elkaar.

Lees meer

Ethisch forum

De gedragsregels kunnen niet op alle situaties een kant-en-klaar antwoord bieden. Bovendien wijzigen de omstandigheden voortdurend door nieuwe ontwikkelingen: nieuwe technologieën, nieuwe wetgeving, nieuwe trends. Je moet dus blijven nadenken en bewust zijn wat het betekent om integer te handelen.

Het ethisch forum is de manier waarop binnen Howest de aandacht voor ethisch handelen levendig wordt gehouden. De ethische code is niet alleen een document op zich, maar een wezenlijk element binnen de cultuur van Howest.

Wie vragen heeft omtrent de ethische code, kan terecht bij ethischforum [at] howest.be (ethischforum[at]howest[dot]be).

STAR lab