Kwaliteit

Kwaliteitscultuur

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Howest heeft de voorbije jaren een sterke kwaliteitscultuur opgebouwd. Onze gedeelde waarden Serve – Empower – Care dragen bij tot het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool.

Een kwaliteitscultuur impliceert daarenboven een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ervaringen met elkaar delen, openstaan voor een ontwikkelingsgerichte dialoog en ons eigenaar voelen van de organisatie.

Ons kwaliteitszorgsysteem draagt ook bij tot het creëren van een kwaliteitscultuur. Elke medewerker is mede-eigenaar van kwaliteit en kwaliteitszorg. We reflecteren met al onze stakeholders op de kwaliteit van opleidingen en nemen gepaste acties om de opleidingen verder te ontwikkelen.
 

Kwaliteitszorg

kwaliteit.jpg

Aan Howest werken we vandaag met een zesjarige kwaliteitszorgcyclus. Acht kwaliteitscriteria zijn de toetssteen voor alle kwaliteitszorginitiatieven. De kwaliteitscriteria omvatten zowel de Europese standaarden voor kwalitatief hoger onderwijs als de elementen die belangrijk zijn voor het realiseren van de visie van Howest.

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van de opleiding. Het team verzamelt feedback bij alle stakeholders over alle kwaliteitscriteria. Dit gebeurt zowel formeel als informeel.

Na drie jaar voeren we een interne kwaliteitstoets uit, de Howest Opleidingstoets. Een extern panel reflecteert samen met de opleiding en met de stakeholders over de kwaliteitscriteria van de opleiding. Deze worden in relatie tot elkaar besproken en afgetoetst. Vanuit een waarderende aanpak komen we tot een gedeelde reflectie.

Op het einde van de kwaliteitszorgcyclus, na zes jaar, wordt een opleidingsaudit uitgevoerd door een externe partner. Deze heeft als opdracht vast te stellen of de opleiding minimaal voldoet aan de basiskwaliteit zoals omschreven in onze kwaliteitscriteria dan wel of ze die overstijgt. De externe auditor oordeelt op basis van beschikbare documenten en een gesprek met alle stakeholders gedurende anderhalve dag.

Resultaten van Howest Opleidingstoetsen en externe opleidingsaudits worden aan het managementcomité en het bestuurscomité voorgelegd. Zij geven hier het gepaste gevolg aan. Bijsturingen naar aanleiding van interne of externe kwaliteitstoetsen gebeuren planmatig en worden opgenomen in het jaarrapport kwaliteitszorg. Verbetertrajecten worden in het beleidsplan van de opleiding opgenomen en worden op die manier structureel opgevolgd door de hogeschool.

De acht kwaliteitscriteria en de kwaliteitszorgcyclus staan beschreven in volgend document:

Opleidingskwaliteitszorg Howest

De planning van de Howest regie is te vinden in volgend overzicht:

Kalender eigen regie Howest

Al onze opleidingen doorlopen op geregelde basis een externe opleidingsbeoordeling. De beoordelingsrapporten en fiches worden opgenomen in onderstaande tabel. Jaarlijks peilen we bij onze pas afgestudeerde studenten naar de tevredenheid over hun opleiding en over Howest. Per opleiding delen we hieronder de belangrijkste facts & figures.

Opleiding Opleidingsbeoordeling Tevredenheidscijfers afgestudeerden 2021-2022
Educatieve Bachelor Kleuter Onderwijs audit november 2019 BAKO facts & figures
Educatieve Bachelor Lager Onderwijs audit november 2019 BALO facts & figures
Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs audit oktober 2020 BASO facts & figures
Bachelor Communicatie Visitatie 2017 (Vluhr) CM facts & figures
Advanced Bachelor Bioinformatics Visitatie 2018 (Vluhr) BIT facts & figures
Bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie audit mei 2016 BLT facts & figures
Bachelor Bedrijfsmanagement audit december 2017 BM facts & figures
Bachelor Digital Arts and Entertainment  Visitatie 2018 (Vluhr) DAE facts & figures (NL)
DAE facts & figures (ENG)
Bachelor Digital Design and Development Oktober 2016
Accreditatie 2023 (NVAO)
Devine facts & figures
Bachelor Energiemanagement Visitatie 2018 (Vluhr) ENM facts & figures
Bachelor Ergotherapie audit mei 2018 ERGO facts & figures
Bachelor Industrieel Productontwerpen audit december 2020 IPO facts & figures
Bachelor Journalistiek audit juni 2019 JRN facts & figures
Bachelor Multimedia en Communicatietechnologie Audit januari 2020 MCT facts & figures
Bachelor Netwerkeconomie jaarhelft 1 2023-2024 NE facts & figures
Bachelor Organisatie & Management jaarhelft 2 2020-2021 OM facts & figures
Bachelor Sport en Bewegen audit mei 2021 SB facts & figures
Bachelor Sociaal Werk audit april 2018 SW facts & figures (Kortrijk)
SW facts & figures (Brugge)
Bachelor Toegepaste Architectuur audit april 2017 TA facts & figures
Bachelor Toerisme en Recreatiemanagement audit februari 2021 TRM facts & figures
Bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen Visitatie 2018 (Vluhr) TGW facts & figures
Bachelor Toegepaste Informatica audit december 2017 TI facts & figures
Bachelor Toegepaste Psychologie maart 2017 TP facts & figures
Bachelor Verpleegkunde december 2019 VPL facts & figures
Graduaat Accounting Administration Accreditatie 2024-2027 (NVAO) AAD facts & figures
Graduaat Bouwkundig Tekenen Accreditatie 2024-2027 (NVAO) BT facts & figures (Brugge)
BT facts & figures (Kortrijk)
Graduaat HR-Support Accreditatie 2024-2027 (NVAO) HRS facts & figures
Graduaat Internet of Things Accreditatie 2024-2027 (NVAO) IOT facts & figures (Brugge)
IOT facts & figures (Kortrijk)
Graduaat Marketing en Communicatiesupport Accreditatie 2024-2027 (NVAO) MCS facts & figures (Brugge)
MCS facts & figures (Kortrijk)
Graduaat Digitale Vormgeving Accreditatie 2024-2027 (NVAO) DV facts & figures (Brugge)
DV facts & figures (Kortrijk)
Graduaat Netwerkbeheer Accreditatie 2024-2027 (NVAO) SNWB facts & figures
Graduaat Orthopedagogie Accreditatie 2024-2027 (NVAO) ORTHO facts & figures
Graduaat Programmeren Accreditatie 2024-2027 (NVAO) PROG facts & figures
Educatief Graduaat Secundair Onderwijs  Accreditatie 2024-2027 (NVAO) EGSO facts & figures (Brugge)
EGSO facts & figures (Oudenaarde)
Verkorte educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs   VBSO facts & figures (Brugge)
VBSO facts & figures (Oudenaarde)

Instellingsreview 2017

infodagen.jpg

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De commissie verdiepte zich in de visie en het beleid, de beleidsuitvoering, de monitoring en het verbeterbeleid van de instelling. Op 11 september 2017 publiceerde de NVAO de rapporten van de instellingsreview.

Uit het commissierapport:

“Het is de commissie gedurende beide bezoeken opgevallen dat Howest een echte gemeenschap is, met een gedragen gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. Er is een grote bereidheid om gedreven aan de slag te gaan.”

Het laat Howest toe om performant te zijn in haar beleidsuitvoering.

“De commissie heeft een kwaliteitscultuur ervaren waar de aanwezigheid van formele processen, en de beschikbaarheid van een instrumentarium ter ondersteuning daarvan, een gedegen basis biedt om ruimte te kunnen geven aan vertrouwen, autonomie, laagdrempelig contact en een informele cultuur waarin innovatie ruimte krijgt." 

Die innovatie haalt Howest voor een groot deel uit haar contacten met het werkveld waarover de commissie het volgende vertelt:

“De instelling heeft een sterke, intensieve en wederkerige relatie met het werkveld. De gesprekken bevestigen voor de commissie het beeld dat het werkveld ‘in de haarvaten’ van de instelling is vertegenwoordigd. Onderzoek krijgt binnen Howest een volwaardige plaats in de opleidingen. Er is een duidelijk beleid naar het creëren van onderzoeksgroepen en –lijnen, met de primaire intentie om de kennis hieruit in het onderwijs binnen te brengen. Via gericht stakeholdersbeleid houden opleidingen bovendien vinger aan de pols om maatschappelijke ontwikkelingen, behoeften en verwachtingen te detecteren.”

De conclusies van de commissie sterken Howest om verder te gaan op de ingeslagen weg en elke dag opnieuw te gaan voor kwalitatief hoger onderwijs.

Raadpleeg hier het rapport van de commissie.