Overslaan en naar de inhoud gaan

Dat internationale mobiliteit een fundamentele meerwaarde biedt, zowel voor studenten als docenten, staat als een paal boven water. Een goed omkaderde buitenlandse studie/stage of onderwijsperiode geeft je een bevoorrechte kijk op het onderwijsgebeuren of werkveld in het land in kwestie. Ze scherpt je internationale en interculturele competenties aan, waaronder je vlotheid in vreemde talen. Binnen je vakgebied gaan door het internationaal perspectief nieuwe wegen open.

Talrijke afgestudeerden van Howest getuigen dat de kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor wie leer- of werkervaring heeft in het buitenland. Werkgevers appreciëren kwaliteiten eigen aan mobiele studenten: flexibiliteit, ondernemendheid, mobiliteit, zelfredzaamheid en taalvaardigheid. Verder verruimt zo´n internationale periode je blik, bezorgt je nieuwe vriendschappen, leert ze je omgaan met diversiteit en interculturele dialoog, bevordert je zelfstandigheid, assertiviteit en maturiteit.

Erasmus+

Via Erasmus kan je aan één van de Europese partnerhogescholen van Howest gaan studeren voor een periode van minimum drie maanden tot maximum een academiejaar. De studiepunten behaald in het buitenland (ECTS credits) worden volledig erkend door Howest, zodat de opleidingsonderdelen die je aan Howest op dat moment niet hebt kunnen volgen, niet moeten worden “ingehaald”. Welke van onze 130 Erasmus partners specifiek voor jouw opleiding in aanmerking komen, verneem je via je coördinator internationalisering.

De buitenlandse instelling mag een Erasmus student geen inschrijvingsgeld vragen. Je behoudt ook je eventuele studietoelage, en krijgt er bovenop een Erasmus beurs, als tegemoetkoming in je reis- en verblijfskosten tijdens de mobiliteitsperiode. De Erasmus beurs is samengesteld uit een deel Europese en een deel Vlaamse co-financiering. Het maandelijks bedrag is hoger voor beursstudenten, bijna-beursstudenten en beurstariefstudenten. Op Leho infosite ‘Go International’, vind je de Erasmus beursbedragen die gelden voor huidig academiejaar. De normale schoolverzekering blijft van kracht tijdens je verblijf in het buitenland, zelfs in je privétijd daar.

Een belangrijk onderdeel van een Erasmus studieperiode is het zogeheten "Learning Agreement". Deze “leerovereenkomst” beschrijft de opleidingsonderdelen die je als Erasmus student in het buitenland zal volgen en de studiepunten die je ervoor zal verwerven indien je slaagt . De overeenkomst wordt door zowel de thuisinstelling en de gastinstelling als door de student zelf ondertekend, uiterlijk anderhalve maand voor vertrek.

Erasmus voorziet een online taaltest, die elke student ruim vóór afreis moet afleggen. Na ontvangst van het volledig ondertekend Learning Agreement kent International Office de licentie voor de taaltest toe aan de student. Mocht blijken dat je niveau lager ligt dan wat de partnerschool verwacht, word je geacht om je via een gratis online Erasmus taalcursus bij te scholen. Ook daarvoor zal International Office jou de licentie bezorgen. Bij je terugkeer zal je opnieuw een online taaltest moeten afleggen, waarbij Erasmus hoopt dat je mobiliteit jouw taalbeheersing ten goede gekomen zal zijn.

Om de concrete Erasmus mogelijkheden binnen jouw opleiding te weten te komen, kan je terecht bij de coördinator internationalisering van je opleiding of campus. Je vindt zijn/haar naam op de algemene infopagina van je opleiding op LEHO, onder rubriek ‘internationalisering’.

Kortlopende mobiliteits­programma's

Howest biedt jou de kans om ook deel te nemen aan kortlopende mobiliteitsprogramma’s. Die kunnen heel diverse vormen aannemen:

  • een “International Week” rond een bepaald thema bij een buitenlandse of Franstalige partnerinstelling
  • een “Student Conference”, zoals de jaarlijkse Unité Student Conference in Edinburgh, rond “Employability Skills and Cultural Awareness”, voor studenten uit het studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde.
  • Een “Intensive Programme”, met delegaties studenten en lectoren uit verschillende landen, waarbij die in internationale groepen samenwerken rond een bepaald thema. Het IP eindigt doorgaans met een presentatie van de bereikte resultaten voor een jury van lectoren en specialisten uit het werkveld. Uiteraard gevolgd door een spetterende afscheidsfuif. Onder het vorige Erasmus-programma konden we voor dergelijke programma’s (IPs) subsidies krijgen, zodat reis en verblijf van studenten en lectoren ruim gesponsord werden. Howest was één van de koplopers binnen Vlaanderen, wat ook blijkt uit onze selectie voor de brochure “EU success stories 2012 – IPs”. Onder Erasmus+ is die financiering helaas niet meer voorzien. Ook zonder de Erasmus financiering blijven we voortbouwen op de opgedane expertise in dit succesvol mobiliteitsconcept. Talrijke opleidingen blijven IPs organiseren met hun partneruniversiteiten, vaak korter dan voorheen, en met een voorafgaandelijke @distance samenwerking tussen de deelnemers.
  • de “China from Within” studiereis die we jaarlijks Howestbreed organiseren, met een verblijf op de campus van onze Chinese partneruniversiteit.
  • een grensoverschrijdende boot camp
  • een uitwisseling met je klas naar Franstalig België, via het Prins Filipfonds

Aan de meeste kortlopende internationale mobiliteitsinitiatieven zijn credits verbonden. Ze “tellen dus mee” in het kader van je opleiding. Ook zonder credits is er erkenning: je buitenlandse mobiliteit wordt hoe dan ook op je diplomasupplement vermeld.

Veel Howesters zetten hun eerste stappen in de wijde (academische) wereld dank zij dergelijke kortlopende mobiliteitsprojecten, waarbij ze het belangrijk vinden dat ze reizen in het gezelschap van medestudenten en lectoren.

Voor een belangrijk aantal onder jullie vormen ze echter ook een opstap naar méér: ontelbaar zijn ze inmiddels, de studenten die tijdens een IP of International Week de microbe te pakken krijgen, en zich meteen na terugkeer kandidaat stellen voor een vol semester buitenlandse studie of stage.

Hou goed Leho infosite Go International of de Leho-stek van je opleiding in de gaten: vroeg of laat zie je de oproepen verschijnen voor de korte mobiliteitsprojecten. Laat die kansen niet aan je neus voorbij gaan!

Puntenomzetting

Wanneer je in het kader van een studentenuitwisseling in het buitenland (of aan een hogeschool van de Franstalige Gemeenschap) studeert, worden deze activiteiten erkend in je curriculum: ze vervangen opleidingsonderdelen (of een deel daarvan) aan Howest. Doordat je uitwisseling meetelt voor je Howest-diploma, loop je geen studieduurvertraging op en neem je na je uitwisseling gewoon de draad weer op in je opleiding. Aangezien je uitwisseling integraal deel uitmaakt van je curriculum komt deze ook op het diplomasupplement.

Howest erkent integraal de resultaten die je behaalde aan de gastinstelling, en wijst zelf de definitieve score toe voor de elders afgelegde opleidingsonderdelen. De gastinstelling bezorgt ons een Transcript of Records (rapport) met de (examen)scores die je ginds behaalde, en als onderdeel van het erkenningsproces zet Howest die scores van de gastinstelling om naar Howest-cijfers. Mobiele studenten informeren zich best op voorhand via hun coördinator internationalisering over welk van onderstaande methodes van toepassing zal zijn voor de omzetting van hun resultaten.

Meer informatie

Het Erasmus Student Network (ESN)

ESN is de studentenorganisatie voor en door Erasmus studenten, actief in honderden hoger onderwijsinstellingen over heel Europa. ESN ondersteunt er actief de internationaal mobiele studenten.

Al wie op Erasmus trekt informeert best naar de dichtstbijzijnde ESN-groep. Ook als thuisblijver of oud-Erasmusser kan je een rol spelen door aan te sluiten bij de gloednieuwe ESN-sectie in Kortrijk.

Wist je trouwens dat ESN ontstaan is aan de Universiteit Gent in 1990, een jaar na de start van het Erasmus-programma?

Erasmus Belgica

Zoek je het dichter bij huis, dan is er Erasmus Belgica. Dit is een initiatief om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap te bevorderen. Studenten moeten een deel van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap van België kunnen afwerken, zonder dat hierdoor het behalen van hun diploma binnen de voorziene termijn in het gedrang komt. De deelnemende studenten betalen geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling en alle studierichtingen komen in aanmerking. Met dit project wil men ook de studenten de kans geven via hun studie zich effectief te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeenschap van België.

Iedere student krijgt een forfait van €100 ongeacht de afstand, te beschouwen als een premie of incentive. Een bijkomende maandelijkse toelage van €100 wordt toegekend aan de studenten die bewijzen dat ze een logement huren voor de duur van hun studie in de andere gemeenschap. Voor het overige verloopt alles precies volgens de regels en voorwaarden van de Europese Erasmus uitwisselingen. Een Erasmus Belgica studie duurt minstens drie maanden en maximum een jaar. De normale schoolverzekering blijft van kracht gedurende die periode. Om de concrete Erasmus Belgica mogelijkheden binnen jouw opleiding te weten te komen, ga je best te rade bij de coördinator internationalisering van je campus of opleiding.

Inter­continentaal studeren

Howest heeft ook partneruniversiteiten in de VS, Canada, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Onze studenten kunnen er terecht voor een semester studie/stage of een Summer School programma. Je vindt ze terug in onze partnerlijst en uiteraard op onze Leho infosite "Go International".

We benutten daarvoor maximaal het Beursprogramma van de Provincie West-Vlaanderen en de diverse beurzenstelsels van de Vlaamse overheid, zoals het Priority Country Programme , The Washington Center beurzen, ASEM Work Placement en de Generieke beurzen. Howest International Office beschikt ook geregeld over Erasmus+ beurzen die we kunnen inzetten voor studentenmobiliteit van en naar onze intercontinentale partners.

Via onze Leho infosite "Go International" en onze Facebookpagina “Howest International” missen jullie geen enkele Oproep.

Steun voor taal­voorbereiding

Wie vóór zijn mobiliteitsperiode investeert in taalvoorbereiding kan daarvoor tot €100 van Howest terugbetaald krijgen. Concreet kan het gaan over de aankoop van leermiddelen zoals DVD’s of woordenboeken, of over je inschrijving voor een taalcursus, zowel hier als op je bestemming.. Zie Leho infosite “Go International” voor meer info en voor het terugvorderingsdocument.

Daarnaast organiseert elke Howest locatie een gratis cursus “English for Exchange Students”, voor studenten uit opleidingen waar geen Engels op het programma staat. Ook onze inkomende uitwisselingsstudenten kunnen die lessen volgen.

Ook het Erasmusprogramma voorziet specifieke taalondersteuning (zie item Erasmus+)