Global engagement (ontwikkelingssamenwerking)

Think global

We staan voor mondiale uitdagingen zoals armoede, migratie en klimaatverandering. De effecten daarvan zijn lokaal voelbaar, maar de oorzaken en oplossingen zijn globaal.

Het gaat om uitdagingen die ons allen aanbelangen en die we enkel samen kunnen oplossen.

Go for impact

Doe daarom een (stage-)ervaring op in ontwikkelingssamenwerking, organiseer projectwerk samen met een NGA (Niet-Gouvernementele Actor) of maak een opdracht voor een NGA, neem deel aan sensibilisering op de campus (en/of moedig dit aan), kies een mondiale uitdaging als onderwerp voor je bachelor thesis, …

Tackling global challenges together

Stagemogelijkheden global engagement (Zuidstages)

Inne Vernimmen / Sport en Bewegen / stage Perú / VLIR-UOS beurs

Stagemogelijkheden in global engagement bespreek je best met je opleidingsgebonden coördinator internationalisering en/of stagecoördinator.

Vind je het moeilijk om een gepaste stagemogelijkheid te vinden die aan je verwachtingen, en die van je opleiding, voldoet, neem dan contact op met goforimpact@howest.be. Misschien kunnen we je verder helpen met het opgebouwde netwerk aan (lokale) partners. Howest heeft trouwens ook opleiding overschrijdende partnerschappen in Oeganda en de Filippijnen.

VLIR-UOS

Sara Lemeire / Tourisme and Recreatie Management / Zuid Africa / VLIR-UOS Reisbeurzen

Partnerschappen

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het globale Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen.

VLIR-UOS financiert samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast geeft VLIR-UOS beurzen aan studenten en professionals in Vlaanderen en het globale Zuiden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in het globale Zuiden en de versterking van een specifieke internationale dimensie van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Meer info

Reisbeurzen

Het VLIR-UOS programma “reisbeurzen” zorgt voor een financiële vergoeding voor studenten die in één van de programmalanden gaan werken rond een ontwikkelingsrelevant thema. 

Een geselecteerde student ontvangt een forfait van €1000. Jaarlijks zijn er twee indienmomenten; het belangrijkste valt begin december, voor al wie in het lentesemester op Zuidstage wil trekken. De oproep komt telkens op Leho, infosite Go International > global engagement (Ontwikkelingssamenwerking).

Meer info

Zuidstage met een beurs van de Provincie West-Vlaanderen

Frouke Taillieu / Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs / Gambia / Zuidstage met beurs provincie West-Vlaanderen

Voor je Zuidstage of -project kan je ook een beursaanvraag indienen bij de Provincie West-Vlaanderen. De beurs bedraagt standaard €1.500.

Meer info: www.westvlamingenabroad.be

Let wel: je aanvraagdossier moet via Howest International Office passeren. Wij hanteren dus noodzakelijkerwijs een vroegere interne deadline dan de indiendatum van de Provincie die je op hun website vindt! Alle info voor Howest-aanvragers staat duidelijk op onze Leho infosite Go International. De Provincie organiseert ook jaarlijks een netwerkdag ‘word wereldburger’ voor vertrekkers. Het bijwonen ervan verhoogt je kansen op goedkeuring van je beursaanvraag.

Omkadering voor studenten ter voorbereiding van een Zuidstage.

Cédric De Ruyck / Sociaal Cultureel Werk / Oeganda

Via een stage in het globale Zuiden kan je actief wereldburgerschap of globaal engagement opnemen. Dit zal je mondiale bewustzijn versterken en het is een boeiende kans om persoonlijk, relationeel en professioneel te groeien.

Je zal namelijk veel kansen krijgen om het perspectief van anderen te leren begrijpen en verklaren en gebeurtenissen, situaties en personen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Je krijgt zo beter inzicht in de wereld, de onderliggende structuren en de maatschappij. Met deze inzichten kan je zelf bewuster engagement opnemen, door lokaal verantwoorde duurzame keuzes te maken die van invloed zijn op de mondiale uitdagingen.

Een dergelijke stage vergt echter de nodige voorbereiding en vanuit “howest for impact” helpen we je daar graag bij.
Specifiek voor mobiliteit naar laag- en middeninkomenslanden (DAC) of Zuidstages is ter ondersteuning een Howest-breed online omkaderingstraject beschikbaar.

Global Minds

Cédric De Ruyck / Sociaal Cultureel Werk / Oeganda

Via Global Minds worden de hogeronderwijsinstellingen in staat gesteld om hun eigen specifieke ontwikkelingsrelevante expertise te verdiepen en te verbreden en deze nationaal en internationaal te verankeren.

De 13 Vlaamse hogescholen zijn gezamenlijk ingestapt in het ‘Global Minds’- programma van VLIR-UOS. Het Global Minds project loopt van 2017-2021 en heeft tot doel om een stevig netwerk uit te bouwen en bij te dragen tot een verdere en betere implementatie van Zuidwerking in de Hogescholen en zo een verbetering van het hoger onderwijs in het Zuiden te bekomen. Dit project zet in op capaciteitsversterking van de Vlaamse Hogescholen met betrekking tot hun Zuidwerking en voorziet hierin beleidsondersteuning, docenten- en studentenuitwisseling, thematische congressen, sensibiliseringsinitiatieven, …

  Veiligheid en verzekering

  Joanna Ceenaeme / Toegepaste Gezondheidswetenschappen / Ghana / Zuidstage met beurs provincie West-Vlanderen

  Bepaalde laag- en middeninkomenslanden zijn niet altijd even stabiel qua regime of bestuur. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert per land een officieel reisadvies, voortdurend geactualiseerd.

  Hou dit advies in het oog voor je land van bestemming. Verwittig zowel je coördinator internationalisering als het international office (international.office@howest.be) mochten de ‘niet-essentiële reizen’ of ‘reizen’ voor jouw gebied worden afgeraden. In overleg met de lokale contactpersonen zal dan beslist worden je project al dan niet uit te stellen of te annuleren. Neem in alle geval een annuleringsverzekering bij je vlucht.

  Ook Howest kan bepaalde regio’s of landen uitroepen tot “no go” zone voor een bepaald academiejaar, bijv. bij een uitbraak van ebola. Je coördinator internationalisering is op de hoogte van dat reisadvies.

  Daarnaast dringen we er op aan dat elke student (met Belgische nationaliteit) die op studie- of stagemobiliteit naar een land buiten de Europese Unie trekt, registreert op deze overheidssite. Het duurt amper een paar minuten en is gratis! Doet er zich in je land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis …), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken jou makkelijker kunnen informeren en helpen. De Belgische Ambassade of het Consulaat ter plaatse is dan immers op de hoogte van jouw verblijf.

  Standaard zijn alle Howest studenten die op buitenlandse studie- of stageverblijf trekken, verzekerd door de schoolverzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt echter geen ziektekosten of repatriëring. Howest en de beursprogramma’s die Zuidstages ondersteunen eisen dat alle studenten die naar het globale Zuiden vertrekken een afdoende reisbijstandsverzekering afsluiten. Indien je die al hebt, ga na of ze ook geldt voor jouw land van bestemming, of ze dekking genoeg biedt (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand), of ze de volledige duur van je stage dekt. Ga ook specifiek na of stage in het kader van je opleiding in aanmerking komt voor dekking. De verzekering die gratis door de mutualiteiten wordt aangeboden aan alle aangeslotenen is doorgaans niet toereikend. Je kan een persoonlijke uitbreiding reisbijstand bij de Howest schoolverzekering aanvragen (betalend - contacteer tijdig het ankerpunt van de dienst Financiën van je campus voor prijsopgave en afsluiten van de verzekering). Verder verwachten wij dat je, eens ter plaatse, alle richtlijnen van de lokale contactpersoon of promotor opvolgt die te maken (kunnen) hebben met veiligheid.