Overslaan en naar de inhoud gaan

De sprong naar het hoger onderwijs

De overstap naar het hoger onderwijs is een grote verandering. Het is een nieuwe wereld die opengaat, dus je hebt vermoedelijk wel wat vragen.

Op de infoavond voor de ouders (en andere supporters) van onze eerstejaars hebben we een antwoord gegeven op tal van deze vragen. Kon je er niet bij zijn of wil je de informatie nog eens rustig herbekijken? In de video hiernaast leggen we in heldere taal uit wat studiepunten zijn, hoe het leerkredietsysteem werkt en welke andere belangrijke zaken er bij komen kijken als je student begint aan deze nieuwe levensfase.

Ook de presenaties zelf kan je herbekijken:

We hopen dat het jullie zal helpen om een beter begrip te krijgen van hoe de dingen werken aan onze hogeschool, zodat je met vertrouwen jouw student kunt ondersteunen.

Heb je nog vragen, aarzel niet om ze hieronder te stellen.

Infoavond voor ouders van eerstejaarsstudenten 2023

Studenten­begeleiding: tips voor ouders al coach

De transitie van secundair naar hoger onderwijs mogen we niet als een evidentie beschouwen. Daarom biedt Howest een waaier van ondersteuningsinitiatieven aan om de overgang vlot te laten verlopen. Uiteraard blijft de steun van de ouders zeer belangrijk.

Wij geven hieronder alvast een aantal tips mee.

 • U kunt het niet voor hen doen, de student moet het zelf doen
 • Respecteer de privacy
 • Vertrouwen geven en tonen
 • Wees erbij (maar niet te dicht) (= het moeilijkste)
 • Voorzichtig met ‘goede raad’ / Positief bevestigen
 • Toon interesse / Tracht positief mee te volgen
 • Stimuleer om de ondersteuning vanuit de hogeschool te benutten, vooral in de beginfase
 • Planning
 • Slaap en voeding
 • Ruimte om te studeren
 • Bewaak mee de balans inspanning/ontspanning
 • Mislukken is toegestaan.
 • Blijf rustig. Probeer je eigen stress te kanaliseren.
 • Als de voorbereiding niet goed verloopt, focus op wat al gebeurd is en op een realistische aanpak voor de komende dagen.
 • Geef een positieve draai aan piekergedachten bv. ‘’t zal weer niet goed zijn”, reactie: “ik weet dat dit vak moeilijk is voor jou, maar je hebt er hard voor gewerkt, het is de moeite om het te proberen”.
 • Probeer in de buurt te zijn voor morele steun.
 • Bij mislukking: probeer niet te beoordelen of te veroordelen maar apprecieer de inzet en bespreek wat uw kind er kan uithalen om constructief verder te kunnen?
 • Zoom even uit in moeilijke tijden… verbreed het perspectief.
 • Als het examen goed verlopen is, wees blij, breng geen twijfel binnen door te wijzen op wat beter kon.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van procedures die van toepassing zijn als uw kind een examen niet wil of kan afleggen, moedig uw kind aan om het onderwijs- en examenreglement door te nemen.
 • Wijs op mogelijke gevolgen bij impulsieve beslissingen. Beter een nachtje over slapen en informatie inwinnen.

Veelgestelde vragen

De academische kalender is het jaarplan van het academiejaar. De mogelijke activiteiten per week zijn hierin opgenomen. Het academiejaar is opgebouwd uit twee jaarhelften. Binnen elke jaarhelft zijn er weken voorzien voor onderwijsactiviteiten (onderwijsweken), weken voor evaluaties (examenperiodes) en vakantieperiodes.

Er zijn drie examenperiodes

 • eerste examenperiode: voor de evaluatie van de eerste jaarhelft
 • tweede examenperiode: voor de evaluatie van de tweede jaarhelft
 • derde examenperiode: voor alle te hernemen examens uit de eerste en de tweede examenperiode.

De eerste en tweede examenperiode vinden niet noodzakelijk plaats op het einde van een jaarhelft, maar kunnen ook gespreid worden over meerdere deelperiodes gedurende de betrokken jaarhelft. De derde examenperiode is voorzien in augustus-september.

In de loop van het academiejaar krijgt de student dus twee examenkansen. Voor sommige opleidingsonderdelen is het echter niet mogelijk om tweemaal in de loop van een academiejaar examen af te leggen (voorbeelden hiervan zijn stages of practica). Die informatie kan je vinden in de studiefiche van het opleidingsonderdeel.

Voor geen van de examenperiodes is er een vaste blokperiode.

Sommige opleidingen organiseren examens buiten die drie examenperiodes. Die informatie kan je vinden in de opleidingsspecifieke academische kalender, via het elektronisch leerplatform Leho > Studiecontract & administratie.

Een opleidingsonderdeel (OLOD) is een afgebakend geheel van onderwijs- en evaluatieactiviteiten, gericht op het verwerven van specifieke competenties. Alle opleidingen omschrijven in hun opleidingsprogramma welke opleidingsonderdelen aan bod komen in welk semester.

Elk opleidingsonderdeel is een aantal studiepunten waard. Eén studiepunt stemt overeen met een studiebelasting voor de student van 25 à 30 uren. Een opleidingsonderdeel wordt soms opgesplitst in meerdere partims. Ieder partim is een aantal studiepunten waard.

Als een student slaagt voor een opleidingsonderdeel, dan verwerft hij de ingezette studiepunten van dat opleidingsonderdeel terug.

Voor elk opleidingsonderdeel wordt een studiefiche opgesteld met informatie over dat opleidingsonderdeel. Je vindt in de studiefiche onder andere de doelstellingen, de leerinhoud, de werkvormen, de evaluatievormen, … van het opleidingsonderdeel.

De overheid verplicht de Vlaamse hogescholen om de studiefiches van elk aangeboden opleidingsonderdeel te publiceren. De studiefiches van Howest vind je terug op de Howest-site.

In de academische kalender maken we onderscheid tussen periodes voor onderwijsactiviteiten, de examenperiodes en de vakantieperiodes. De examenperiode is een lesvrije periode, waarbij evaluaties plaatsvinden zoals voorzien in het examenrooster. Daarnaast kunnen er ook evaluaties doorgaan in de onderwijsweken, de zogenaamde “permanente evaluaties”. De studiefiche van het opleidingsonderdeel geeft informatie over deze manier van evalueren.

De rapporten zijn elektronisch beschikbaar op het einde van iedere examenperiode. Een papieren rapport wordt niet meer afgedrukt. Alleen de studenten die afstuderen ontvangen een voorlopig getuigschrift en daarna een officieel diploma.

De student kan zijn rapport zelf raadplegen via de applicatie iBamaflex.

Op het rapport vind je de resultaten van de opleidingsonderdelen waarvoor de student is ingeschreven.

Tussentijdse rapporten vermelden enkel de behaalde examencijfers. Het rapport na de eerste examenkans vermeldt de behaalde examencijfers, maar ook of de student een creditbewijs verwerft (geslaagd is), gedelibereerd werd en of er een tweede examenkans is. Het rapport na de tweede examenkans vermeldt de behaalde examencijfers, of de student een creditbewijs verwerft (geslaagd is), gedelibereerd werd en of het opleidingsonderdeel moet hernomen worden in een volgend academiejaar.

De verschillende hogescholen en universiteiten hebben hiervoor elk een eigen cultuur met bijhorende afspraken. Sommige hogescholen delibereren niet. Anderen laten toe dat studenten zelf een aantal jokers inzetten.
Infoavond voor ouders van eerstejaarsstudenten 2023-24.

In Howest zijn een aantal automatische deliberatieregels opgenomen in het onderwijs- en examenreglement. Daarnaast houden wij ons eraan om na de eerste en na de tweede examenkans, de examencommissies samen te roepen om te delibereren. Tijdens deze deliberaties worden de studenten door het docententeam al dan niet gedelibereerd.

Elke student krijgt bij zijn start in het hoger onderwijs een virtuele rugzak mee, waarin de overheid het leerkrediet van de student bijhoudt.

Iedere student start met een leerkrediet in zijn rugzak van 140 studiepunten (SP) of 140 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Bij elke inschrijving voor een initiële bachelor- of masteropleiding, gaat het aantal studiepunten waarvoor de student inschrijft, van zijn leerkrediet af. Het leerkrediet wordt niet ingezet bij inschrijving voor een graduaatsopleiding.

Alle studiepunten waarvoor de student slaagt (= credits), wint hij terug. Zo wordt het leerkrediet weer aangevuld. Leuke bonus: de eerste 60 studiepunten die de student verwerft (= waarvoor hij slaagt), krijgt hij eenmalig dubbel terug. Alle studiepunten waarvoor de student niet slaagt, verliest hij.

Op die manier weerspiegelt het leerkrediet het studiesucces.

Stel je vraag