Missie, visie en waarden

Missie: waarvoor staat Howest?

howest illustraties_uniek cropped.png
 • Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.
   
 • Vanuit het talent en de passie van elke student, leidt Howest teamgerichte, competente, direct inzetbare professionals op, die inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving.
   
 • Howest werkt samen met en voor het regionale en internationale werkveld. Daarom integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen.
   
 • Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Howest inspireert haar medewerkers en studenten om haar kernwaarden in hun persoonlijk en professioneel leven te integreren.

Visie

howest illustraties_toekomst cropped.png
 • Howest wil een toonaangevende speler zijn in het hoger onderwijslandschap. Anticipating the future is het leidmotief en de drijfveer. Als kenniscentrum wil Howest strategisch anticiperen op en beantwoorden aan de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede werkveld in het bijzonder. Hiervoor geeft Howest haar opleidingen een toekomstgerichte invulling en kiest bewust voor nieuwe profielen. Op die manier werkt Howest mee aan het ombuigen van een brain drain in West-Vlaanderen naar een brain gain.
   
 • Howest maakt deel uit van het sociaal en economisch weefsel van haar regio. Met het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector en met de overheid vormt Howest de triple helix die mee sturing en invulling geeft aan het welzijn en de welvaart. Haar opleidingenportfolio biedt alle actoren de mogelijkheid om hun competenties permanent te verfijnen of om nieuwe competenties te verwerven. 
   
 • Howest creëert inspirerende en empowerende campussen, ontmoetingsplekken waar leren, studeren, ontdekken en ontmoeten in een comfortabele, inspirerende omgeving mogelijk is, en die kruisbestuiving en synergie faciliteren.
   
 • Howest kiest haar medewerkers met zorg. Ze zijn voor Howest een kritieke succesfactor. Howest heeft gepassioneerde medewerkers die zich identificeren met de missie en de visie. Zij delen en dragen de waarden van Howest uit. Ze inspireren en empoweren elkaar en hun studenten. Ze denken en handelen vanuit een internationale professionele en praktijkgerichte context. Hun expertise wordt door alle actoren gewaardeerd.
   
 • Howest creëert voor haar medewerkers een klimaat waarin ze ruimte en vertrouwen krijgen om initiatief te nemen. (Opleidings)teams worden complementair samengesteld, rekening houdend met het geheel van competenties en de persoonlijkheid van de medewerkers. Autonomie en teamwerking stimuleren drive en dynamiek.
   
 • Howest realiseert haar missie met een open blik op de wereld. Bij het maken van haar beleidskeuzes, speelt Howest flexibel in op de zich wijzigende behoeften van de maatschappij en het talent van haar medewerkers. Dit impliceert dat Howest op een bewuste en duurzame wijze met haar beschikbare middelen omgaat. Howest streeft naar een kwaliteitscultuur waarin studenten, alumni, werkveld en medewerkers actief reflecteren en participeren.
   
 • Geëngageerde opleidingsteams coachen de studenten doorheen hun traject. De studenten ontwikkelen future proof competenties in een praktijkgerichte context. Doorheen de opleiding nemen ze steeds meer verantwoordelijkheid op voor hun eigen leerproces. Met een open geest leren ze van en met elkaar en met het werkveld. Multidisciplinaire projecten in onderwijs, onderzoek en dienstverlening creëren een duidelijke meerwaarde en versterken het onderwijs. Daarnaast ontwikkelen ze ook internationale en interculturele competenties. Creativiteit, innoverend denken en handelen en ondernemingszin zijn hefbomen om hun grenzen te verleggen en nieuwe
  uitdagingen aan te gaan. Dit maakt Howest alumni tot gewilde professionals.

Onze maatschappijvisie

howest illustraties_locatie cropped.png

In de maatschappij van de 21ste eeuw ligt de focus niet langer in de eerste plaats op kwalificeren, maar ook op socialiseren, het bijbrengen van maatschappelijke waarden en attitudes, omgaan met culturele diversiteit, connectiviteit, inclusie, mediawijsheid en het maximaal ontwikkelen van talenten, met aandacht voor de internationale dimensie.

De verschuiving van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde industrie, veroorzaakte een omslag van een industriële samenleving naar een informatiemaatschappij. In een genetwerkte kenniseconomie wordt van alle werknemers, ongeacht hun niveau van tewerkstelling, verwacht dat ze niet alleen de vereiste startcompetenties verworven hebben, maar ook dat ze een aantal attitudes ontwikkeld hebben die hen toelaten optimaal te functioneren.

Beroepsspecifieke competenties volstaan niet langer om het als professional waar te maken. Van medewerkers wordt verwacht dat ze teamplayers zijn die adequaat en wendbaar inspelen op verandering en innovatie.

Onze samenleving hecht groot belang aan interpersoonlijke skills zoals het vermogen om in team samen te werken, maar ook van intra-persoonlijke skills zoals openmindedness, motivatie en betrokkenheid. Attitudes zoals probleemoplossend denken, de ingesteldheid om de eigen competenties voortdurend scherp te stellen, om autonoom te werken, maar daarnaast ook effectief te communiceren met collega’s en stakeholders zijn vereist.

Gedeelde waarden als voorwaarde voor een breed gedragen kwaliteitscultuur

SEC_TextBottom.png

Onze kernwaarden bepalen de kwaliteitscultuur van onze organisatie: hoe we over Howest denken en handelen in relatie tot onze stakeholders, hoe we dagdagelijks met elkaar omgaan. Onze kernwaarden inspireren de missie en de visie van Howest, ze zijn de rode draad in het strategisch plan, ze zijn een toetssteen in elk proces.

Samen aan een kwaliteitscultuur werken impliceert een gedeeld commitment waarbij het beleven van onze waarden bijdraagt aan het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool. Het duidt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ervaringen met elkaar delen, openstaan voor een ontwikkelingsgerichte dialoog en ons eigenaar voelen van de organisatie.

Niet alleen onze medewerkers participeren in de ontwikkeling van onze hogeschool, maar ook onze studenten. Onze aanpak draagt bij aan hun empowerment, wij dragen actief bij aan hun ontwikkelingsproces. Hierdoor vergroten onze studenten hun vermogen om adequaat in te spelen op de veranderende professionele omstandigheden.

Vanuit ons maatschappelijk engagement, zijn we ervan overtuigd dat onze waarden bijdragen aan en ingebed zijn in ons valorisatiegericht onderzoek. Zij zijn de krachtige hefboom die het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector economisch en sociaal op een hoger niveau tillen.

We verwachten van onze medewerkers en studenten dat zij onze waarden delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen.

Onze waarden zijn:

 • Serve: handel vanuit een dienstverlenend engagement
 • Empower: versterk de groep en het individu
 • Care: geef oprecht om de ander

 

SEC_Highlight_Serve.png

Serve: handel vanuit een dienstverlenend engagement

Een dienstverlenend engagement bepaalt de kwaliteit van de interprofessionele en intermenselijke relaties. We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker die zich op een oprechte manier voor zijn opdracht, zijn collega’s en zijn studenten engageert, het verschil maakt. Als rolmodel inspireert hij hen om onze waarden in hun eigen relaties te integreren.

Enthousiasme, vriendelijkheid, betrokkenheid en service zijn eigenschappen die de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening een meerwaarde geven. Wie open staat voor de ander, wie luisterbereid is, draagt bij aan de ontplooiing van elk talent.

Give back to society is daarbij het leidmotief.

SEC_Highlight_Empower.png

Empower: versterk de groep en het individu

We geloven in (opleidings)teams die handelen vanuit een gedeelde visie. Gepassioneerde medewerkers, een krachtige leeromgeving en bruisende campussen vormen een inspirerende omgeving die het iedereen mogelijk moet maken om de regisseur van zijn leven te zijn.

Wie zijn medewerkers en studenten empowert, geeft ze de ruimte om, binnen de afgesproken contouren, initiatief te nemen en er de aansprakelijkheid voor op te nemen. Daarom is het van het grootste belang dat elke medewerker, elke opleiding, elke dienst zich telkens opnieuw afvraagt hoe innovatie en creativiteit binnen de contouren van schaalgrootte en beschikbare middelen, in het belang van alle stakeholders, maximaal kunnen renderen.

SEC_Highlight_Care.png

Care: geef oprecht om de ander

We geven om onze stakeholders en streven ernaar om deze waarde invulling te geven in elk contact, in elk overleg, in elke beslissing. We vragen onze medewerkers en onze studenten om deze zorgende houding te delen en haar tot uitdrukking te brengen in hun omgang met elkaar en met het brede werkveld.

We hebben aandacht voor de eigenheid, de talenten en de noden van elke student en elke medewerker. Voor onze studenten en medewerkers creëren we een warme leef- en leeromgeving waarin iedereen zich als mens en als professional kan ontplooien.

We zijn overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement. In het bijzonder engageren we ons voor maatschappelijke projecten die een duurzame meerwaarde bieden.