Skip to main content

Waarom?

Deze opleiding vergroot niet alleen jouw kennis over palliatieve zorg en levenseindezorg! Ook jouw zelfvertrouwen om een rol op te nemen in de integratie van palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk zal een stuk groeien.

Palliatieve zorg is heel waardevol vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld. Tijdig starten met palliatieve zorg heeft veel voordelen. Er is een hoger welbevinden van de zorgvrager en de familie. De autonomie van de zorgvrager wordt meer gerespecteerd wat resulteert in meer gepaste zorg tijdens de palliatieve en de terminale fase. Zorgvragers leven even lang, soms zelfs langer en de financiële kost voor zowel de zorgvrager als de maatschappij is lager.

Voor wie?

Deze opleiding is op maat van verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk patiënten met palliatieve zorgnoden begeleiden.

Het postgraduaat kan gevolgd worden door HBO5-verpleegkundigen en bachelors verpleegkunde. Als de toetsing positief wordt beoordeeld, ontvangt de cursist een getuigschrift. Indien de cursist niet wenst deel te nemen aan de toetsing, ontvangt hij een attest van deelname.

Resultaat?

Na deze opleiding kan een verpleegkundige als gespecialiseerd verpleegkundige de totaalzorg opnemen voor een palliatieve patiënt en zijn naasten, in overleg met het multidisciplinair team.

Hoe?

Zorgvragers ondersteunen in deze levensfase vraagt kennis ( zowel over de zorgvrager als over palliatieve zorg), zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, warmte en een heel authentieke zorgverlener.

Onze ervaren en gemotiveerde docenten ondersteunen jullie in elk van deze vaardigheden. Er is aandacht voor de 4 dimensies van palliatieve zorg, voor jouw rol als verpleegkundige in een interdisciplinaire omgeving.

Een combinatie van verschillende leermethodes zorgt ervoor dat je je niet zal vervelen en dat niet alleen je kennis, maar vooral ook jouw zelfvertrouwen een grote sprong vooruit zal maken.

Wat zal je leren?

Module 1: Symptoomcontrole in palliatieve zorg: de kunst van het balanceren

Deze module van 6 dagen is specifiek voor verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk patiënten met palliatieve zorgnoden begeleiden. Je kan je aan nauwgezette en grondige informatie over symptoomcontrole in de palliatieve fase verwachten.

In deze module gaan we in op fysieke symptomen, hun mogelijke oorzaken en de behandeling ervan in palliatieve en terminale zorg. We kijken hierbij steeds vanuit een bio-psychosociale bril en we leggen de basis voor klinisch redeneren.

Volgende topics komen uitgebreid aan bod:

 • observeren, meten en behandelen van de verschillende soorten pijn
 • ademhalingsmoeilijkheden
 • gastro-intestinale stoornissen
 • delier en koorts
 • vocht- en voedseltoediening in de laatste levensfase, vermoeidheid en hik
 • palliatieve sedatie en terminale zorg in de stervensfase
 • euthanasie

Vanuit de concrete etiologie en behandeling wordt aandacht besteed aan ethische aspecten en de communicatie met de patiënt, de naaste omgeving en de andere hulpverleners.

De leerinhouden van de navorming worden toegepast op concrete casussen, die door de cursisten ook zelf kunnen worden aangebracht.

Na deze module kun je als verpleegkundige:

 • De symptomen van de patiënt observeren en opvolgen
 • Advies geven over het behandelen van de symptomen
 • Communiceren met de arts en andere zorgverleners
 • Communiceren met de patiënt en de mantelzorgers

Module 2: Rouwzorg, contextuele zorg, communicatie, vroegtijdige zorgplanning en ethisch redeneren

Communicatie en vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning werd oorspronkelijk eerder beperkt tot het invullen van wilsverklaringen. Nu is het steeds duidelijker dat vroegtijdige zorgplanning een proces is met continue bijsturing en overleg.

Verschillende gesprekken met de betrokken patiënt zijn noodzakelijk, maar hoe begin je concreet aan een gesprek? Welke vragen stel je om het gesprek verder te laten gaan? Welke onderwerpen moeten zeker aan bod komen ? Hoe ga je om met weigering of weerstand? Hoe sluit je het gesprek af?

Deze vorming beoogt je zelfzeker te maken om het vroegtijdig zorgplanningsgesprek concreet aan te gaan. Je leert technieken om de dialoog met je patiënt te voeren (waar, wanneer, hoe,…).

De vorming wordt opgevat als een praktische training: interactief en met rollenspel en simulaties a.d.h.v. casussen.

Contextuele zorg

De confrontatie met een levensbedreigende ziekte van een familielid heeft een grote impact op families. Het doet mensen beseffen dat het tijd is om te doen wat anders voorgoed ongedaan zou blijven. Er ontstaan mogelijkheden om elkaar te herwaarderen. Palliatieve zorg kan soms helpen om de balans tussen familieleden weer in evenwicht brengen.

De contextuele benadering biedt hulpverleners mogelijkheden om deze kansen optimaal te benutten. Dialoog en verbinding zijn daarbij cruciaal. Volgende thema’s komen in het bijzonder aan bod: het stimuleren van de dialoog, het gebruik van verbindende taal, het aanspreken van hulpbronnen, het organiseren en begeleiden van familiebijeenkomsten, het gebruik van genogrammen, het concept meerzijdige partijdigheid en het zelfbewustzijn van de hulpverlener. De workshop omvat enkele theoretische uiteenzettingen als situering maar de nadruk ligt op het actief inoefenen. We maken gebruik van ervaringsuitwisseling en de inbreng van casussen.

Rouw

In dit onderdeel gaat de lesgever in op verschillende aspecten van rouw, met aandacht voor de basisprincipes, rouw bij ouderen en rouw bij de hulpverlener.

 • Basisprincipes
  We bespreken nieuwe wetenschappelijke inzichten betreffende rouw en rouwzorg. Wat is rouw en wat zijn de uitingsvormen? Welke signalen of gedrag wijzen op gecompliceerde zorg? Hoe gaan hulpverleners om met rouwende mensen? Welke zorg bestaat er voor rouwenden?
 • Rouw bij ouderen
  Hoe uiten ouderen rouw? Waarop moeten wij als hulpverlener letten? Vertrekkend vanuit een theoretisch kader gaan we dieper in op een gepaste omgang met deze kwetsbare groep.
 • Rouw bij de zorgverlener
  Wat doet het verlies van cliënten of patiënten met ons als hulpverlener? Hoe komt het dat mijn collega op een andere manier reageert dan ik? Wat hebben wij nodig om ons werk in de zorg verder te kunnen zetten?
 • Coachende vaardigheden
  Als verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg neem je niet alleen een belangrijke rol op in de zorg voor de patiënt en zijn mantelzorgers. Je geeft vaak ook opleiding aan collega’s en met je actieve coachende houding stimuleer je andere zorgprofessionals om een palliatieve zorgreflex te ontwikkelen.

Zorg-ethiek, morele veerkracht en ethisch overleg

In deze opleiding wordt een theoretisch basiskader m.b.t. ethiek in de zorg, morele veerkracht en ethisch overleg aangereikt. Door het actief inoefenen van enkele methodieken verwerft men basisvaardigheden in ethische reflectie.

Thema’s:

 • Algemene begrippen en achtergrond
 • Focus op zorgethiek
 • Morele stress, morele veerkracht en morele moed.
 • Gesprek over morele vraagstukken
 • Methodieken moreel beraad : Utrechts stappenplan en Zorg-ethische methode.

Module 3: Spirituele zorg, zelfzorg, klinisch redeneren en afsluitende evaluatie

Spirituele zorg, zelfzorg

In de lessen over spirituele zorg en zelfzorg wordt dieper ingegaan op het belang van het erkennen en ondersteunen van de spirituele behoeften van patiënten aan het einde van het leven, evenals het belang van zelfzorg voor zorgverleners. Spirituele zorg omvat het bieden van ruimte voor zingeving, het exploreren van levensvragen en het faciliteren van verbinding en betekenis in het levenseindeproces. Dit draagt bij aan het bevorderen van welzijn en het verminderen van lijden. Daarnaast zullen we de cruciale rol van zelfzorg voor zorgverleners bespreken, omdat het zorgen voor anderen vaak gepaard gaat met emotionele belasting en stress. Door zelfzorgpraktijken te cultiveren, zoals reflectie, grenzen stellen en het zoeken van steun, kunnen zorgverleners veerkracht ontwikkelen en effectiever zorgen voor zichzelf en anderen in de palliatieve zorgomgeving.

Klinisch redeneren in palliatieve zorg

Verpleegkundigen kunnen het verloop van specifieke gezondheids- en welzijnsproblemen van palliatieve patiënten gunstig beïnvloeden. Dat kan alleen als ze deze problemen tijdig inschatten en verbanden kunnen leggen tussen de verschillende problemen en de wisselwerking die deze op elkaar hebben. Klinisch redeneren bij palliatieve patiënten wordt in het beroepsprofiel verpleegkunde expliciet genoemd als belangrijke vaardigheid om dit doel te bereiken. Deze module biedt de kennis die verpleegkundigen nodig hebben om, samen met de patiënt, de mantelzorger en andere zorgverleners, kritische besluiten te nemen in alle stappen van het zorgproces.

Klinisch redeneren (model van Bakker) vertrekt vanuit ICF (international classification of function) en bekijkt de gezondheidstoestand van de persoon vanuit verschillende invalshoeken (anatomisch- fysiologisch, functioneren, maatschappelijke factoren, persoonlijke factoren,…). Vanuit de oriëntatie op de situatie bespreken we het klinisch beeld, de nood aan bijkomende informatie, het bepalen van het klinisch beleid en inschatten van het verloop. Tot slot evalueren we de zorg op het vlak van patiëntveiligheid, morele dilemma’s en kwaliteit van zorg.

Tijdens klinisch redeneren denken we op een gestructureerde manier na over realistische praktijkcasussen. Tijdens simulaties gaan we over tot professioneel handelen in een realistische en veilige omgeving. Simulatie-patiënten en mantelzorgers (acteurs) helpen ons hierbij.

Na de simulatie is er ruimte voor een uitgebreide debriefing waarbij de verschillende aspecten van de simulatie besproken worden. De simulaties zijn ervaringsgericht. We houden rekening met de professionele achtergrond van de cursisten om diverse casussen aan te bieden.

Data en locatie

Data en locatie

Deze opleiding start in januari 2025 en gaat door op donderdagen (9u-16u).

Module 1:

9 januari
23 januari
13 februari
20 februari
20 maart
3 april

Module 2:

24 april
15 mei
22 mei
5 juni
12 juni
19 juni

Module 3:

11 september
18 september
9 oktober
23 oktober
6 november
20 november

Eindevaluatie

11 december

De lessen gaan door in Howest, campus Brugge Station - Rijselstraat 5 8200 Brugge.

Tijdsinvestering

Deze opleiding omvat 30 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

Voor de evaluatie werk je een casus uit de eigen professionele praktijk uit volgens de stappen van klinisch redeneren en licht je deze casus toe tijdens een mondelinge presentatie.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, of kies je ervoor om niet deel te nemen aan het examen, krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

De basisopleiding palliatieve zorg (aangeboden door de netwerken palliatieve zorg) hoef je niet vooraf gevolgd te hebben, al is deze brede basisopleiding warm aanbevolen.

Extra info

Je kan je voor module 1 afzonderlijk inschrijven.

Het volgen van module 2 en module 3 is enkel mogelijk als module 1 gevolgd werd.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1000875.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2025 bedraagt:

 • Voor module 1: €1000
 • Voor het gehele traject: €1800

Inbegrepen in de kostprijs: Catering (koffie/thee en lunch), geprinte syllabus en presentaties, toegang tot het digitaal leerplatform, materiaal voor de simulaties.

Betaling gebeurt via factuur. Praktische informatie hierover ontvang je na registratie voor de opleiding via webreg.howest.be.

Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% Van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Contactpersoon

Veerle Coupez - veerle.coupez [at] howest.be (veerle[dot]coupez[at]howest[dot]be)

Danny Vereecke – danny.vereecke [at] howest.be

Steun­maatregelen

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

What documents should you have in hand?

 • A copy of your ID (front and back) will be requested during online registration.
 • You will also need to upload a copy of your higher education diploma.

Online registration

After registering

 • After completing your online registration, you will receive an e-mail with all the information needed to complete your enrolment.
 • After your file has been checked and processed by Howest, you will receive your contract and a request for payment of tuition fees and extra study costs, delivered electronically.
Info days
Read more

Meet Howest Academy

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Veerle Coupez

Veerle Coupez

Coördinator postgraduaat palliatieve zorgen

Completing the online registration implies that you are officially enrolled and commits you to paying the registration fee. After your file is processed, you will receive an email with an invoice for payment of the registration fee.

Most advanced programmes (such as micro degrees and post-graduate programmes) are not eligible for scholarships or reduced fees. That type of financial assistance is reserved for students within the standard programmes (bachelor's). However, there are other possibilities offered by the Flemish government such as Flemish educational allowance, KMO-portefeuille and study vouchers.

Yes, it is possible. Please send your account number and billing details to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be). The refund for the originally paid registration fee will only be made after registration of payment with the SME-wallet. You will therefore temporarily have a double payment pending.

If your training is partially or fully funded through financial assistance (SME, Flemish training leave, Flemish educational allowance, Flemish training vouchers), it is important to check the terms of the financial assistance programme concerning compulsory attendance. Students are responsible for having their attendance formally registered by the lecturers.

The coordinator of your course will indicate which platform will be used for short-term courses. For long-term programmes, your course material can be found on leho.howest.be. You can log in with the details you received from the registrar’s office after enrolment.

Send an e-mail to howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) and you will get a quick reply.

For short-term postgraduate courses, direct registration via the webpage is final and binding. For diploma and credit courses such as bachelor’s, associates and microdegrees, pre-registration is not binding, but it assures you a place in the programme.

 • For associates degree:
  You are officially enrolled once you have completed your pre-registration online and signed it digitally. After processing and approval of your online registration by the registrar’s office, you will receive login details and an invoice for payment of the registration fee.
 • For microdegrees:
  You are officially enrolled after your pre-registration has been processed by the student registrar and after you have signed your programme contract. This can be done manually or digitally via the digital student learning platform: https://leho.howest.be/ (shortcut at the bottom -> ibamaflex -> important information).

Payment of the registration fee must be made no later than 1 October or - if the course starts at another time - within 15 days of registration. For payments made by invoice, the latest payment date mentioned on the invoice applies. Only in exceptional cases will instalment payments be allowed and only if an instalment plan has been submitted and agreed to by Howest's financial officer. Please contact us at howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) for more information.