Skip to main content

As a student, you may be granted a special statute because of circumstances and/or characteristics.

Diversity

Howest aims to open up its education to the widest possible population and aims to offer every student maximum opportunities to develop.

Every person is unique. Howest recognises and values differences and pursues a diversity policy aimed at evolving from an integrated to an inclusive policy, complemented by a target group policy.

Actions

 • Language policy: possibility to test and update language skills;
 • Language remediation programmes in cooperation with adult education centres;
 • Specific actions for refugees: diploma equivalence and language remediation;
 • Inclusive examination facilities;
 • Peer Assisted Learning: senior students coach new students in acquiring academic skills or updating learning material;
 • Specific actions for incoming students: buddy project, renting bicycles at student prices, support during the search for accommodation, ...
 • Specific actions for students with a special statute:
  • Teaching and examination facilities;
  • Guidance and support according to the feasibility of studies;
  • Additional support;
  • Adapted learning resources – financial support by the Cell Specific Educational Resources;
  • Pedagogical assistance - VAPH financial assistance ;
  • (adapted) transportation to and from classes – VAPH assistance;
  • (adapted) accommodation in the in-house accommodation (adapted rooms and parking);
  • Compensatory software.
 • Howest Community Service Learning: students commit to initiatives focused on needs within Howest - buddy&mind: taking up an informal role as 'peer supporter';
 • Awareness campaigns such as: mental health week, week against sexual violence and sexually transgressive behaviour between students.

Information can be requested by contacting ria.vermote [at] howest.be (Ria Vermote), social policy coordinator (0477 91 38 38).

Support services

As a student, you may be granted a special statute based on individual characteristics and/or circumstances. You must reapply annually using the registration tool. You do not need to reapply if you have already been granted the statute of 'student with learning disabilities' or 'student with AD(H)D' or 'student with ASD' at Howest. These statutes are valid throughout your entire study career at Howest.

Apply for support services

You will find more information on this web page. You can also contact your programme's study coach.

 • Do I meet the conditions?
 • Which documents do I need to submit?
 • What are the possible facilities?
 • What are the deadlines?
 • What happens with all my personal data?
 • What if problems arise?

Welke statuten zijn mogelijk?

 • student met motorische functiebeperking
 • student met auditieve functiebeperking
 • student met chronische ziekte
 • student met psychiatrische functiebeperking
 • student met ADHD
 • student met ticstoornis
 • student met DCD
 • student met stotterproblematiek
 • student met ontwikkelingsdysfasie
 • student met leerstoornis ( dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
 • student met autismespectrumstoornis

 • Mantelzorg: Je biedt extra ondersteuning aan een zorgbehoevend iemand uit de directe omgeving (familielid eerste graad, samenwonende partner …)
 • Zwanger en/of ouderschap
 • Andere competitiesport: Je voldoet niet aan de vereisten om een topsportstatuut te verkrijgen, dan kan je via ‘student in specifieke sociale of individuele omstandigheden’ wel faciliteiten aanvragen, mits die voldoen aan de nodige criteria. Dit is enkel mogelijk op basis van een individueel dossier waarbij de motivatie van de student wordt gestaafd door documenten van de sportfederatie of –club. Toekenning gebeurt door saar.olivier [at] howest.be (Saar Olivier)
 • Andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal
 • Transgender
 • Andere

Je werkt ten minste 80 uren per maand of je bent halftijds tewerkgesteld.

Let op: studenten die onderwijs volgen in afstandsonderwijs kunnen geen aanvraag indienen, aangezien hun onderwijsvorm reeds is aangepast.

Je ervaart moeilijkheden bij de studies door combinatie met topsport.

Je beoefent een kunstvorm op semiprofessioneel/professioneel niveau en/of neemt deel aan uitzonderlijke binnen- en/of buitenlandse optredens, tournees, tentoonstellingen …

Je neemt een politiek mandaat op of je bent studentenvertegenwoordiger in de hogeschool, de associatie UGent, de VLOR of VVS én je neemt het mandaat van effectief lid op.

Je werkt als zelfstandige, je hebt een ondernemingsnummer, je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, … Ook als je plannen hebt voor een onderneming, kan je het statuut student-ondernemer aanvragen.

Let op: dit statuut verschilt van het fiscaal statuut student – zelfstandige, maar is er wel aan gelinkt.

Meer informatie over ondernemen tijdens je studies

Toekenning gebeurt door Ruben de Ruyck en Vic Vansevenant

Je kreeg als student in het leerplichtonderwijs ondersteuning vanuit een specifieke zorgnood, zonder specifieke diagnose.

Je kan daarnaast faciliteiten koppelen aan dit statuut via de aanvraagprocedure

Which statute is possible?

Students with a disability

 • Motor disability;
 • Hearing impairment;
 • Visual disability;
 • Chronic illness;
 • Psychiatric disability;
 • Multiple disability;
 • Developmental disabilities:
  • Learning disorder (dyslexia, dyscalculia,...);
  • Autism spectrum disorder;
  • AD(H)D;
  • Tic disorder;
  • DCD/dyspraxia;
  • Developmental dysphasia;
  • Stuttering;
  • Combination disorders.

Students in specific social or individual circumstanes (including medical problems)

 • Pregnancy and/or parenthood;
 • Informal care;
 • Employment;
 • Different cultural background or foreign native language;
 • Transition period transgender;
 • Other exceptional social and individual circumstances.

Top sports student

Student with a cultural statute

Student with a mandate

 • On a governing or advisory body in Howest and/or AUGent;
 • A political mandate.

Student entrepreneur

De aanvraag

Een aanvraag voor een bijzonder statuut en daarbij horende faciliteiten doe je door een afspraak te maken bij de studiecoach verbonden aan jouw opleiding. Behalve voor het statuut van 'student ondernemer'

Maak een afspraak met jouw studiecoach

Je kan je ook al registreren op de faciliteitentool.

Indien je gebruik wenst te maken van de faciliteiten, is het jouw verantwoordelijkheid om je hiervoor aan te melden. Zonder een officiële aanvraag en de bijhorende attestering kan de opleiding niet voorzien in bepaalde studie-en/of examenfaciliteiten.

Je dient jaarlijks jouw faciliteiten in Howest aan te vragen. Dit doe je best zo snel mogelijk bij de start van het nieuwe academiejaar.

De deadlines voor de aanvraag van faciliteiten zijn:

 • voor examens na de herfstvakantie: 13/10
 • voor examens na de kerstvakantie: 8/12
 • voor examens vlak voor en na de lentevakantie: 15/03
 • voor examens in juni: 10/05
 • voor de herexamens: 14/06

Als er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je jouw aanvraag ook later tijdens het academiejaar indienen/aanpassen. Neem dan contact op met de studiecoach verbonden aan jouw opleiding.

Documentatie functiebeperking

Een aanvraag voor faciliteiten m.b.t. functiebeperking gebeurt op basis van (medische) documentatie over de functiebeperking. Attest afgeleverd door een instantie die door de overheid bevoegd werd verklaard:

Documentatie andere statuten

 • Mantelzorg: Attest behandelende arts
 • Zwanger en/of ouderschap: attest zwangerschap en/of gezinssamenstelling
 • Andere competitiesport: documenten van sportfederatie of -club die niveau aantonen
 • Andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal: kopie identiteitskaart en/of attest taalniveau Nederlands
 • Transgender: attest behandelende arts
 • Werkstudent: kopie van arbeidsovereenkomst met vermelding contractduur en tewerkstellingsbreuk of loonfiche
 • Topsport: documenten van sportfederatie of -club die niveau aantonen
 • Artiest: portfolio of artistiek CV en documenten die je prestaties en activiteiten kunnen staven
 • Mandaat: attest omschrijving mandaat
 • Ondernemer: bewijs oprichting onderneming (met ondernemingsnummer)

Je kan de status van de aanvraag steeds volgen via de faciliteitentool.

 • Bij volledige goedkeuring: Indien de studiecoach je aanvraag heeft goedgekeurd, kan je je faciliteitenattest downloaden en eventueel afprinten. Op het attest staan de afspraken met de opleiding waar je rekening mee dient te houden.
 • Bij weigering van de faciliteiten: Conform Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 hebben studenten met functiebeperking recht op 'redelijke aanpassingen' (Art. II.221). Het weigeren van faciliteiten wordt gemotiveerd. Dit zal steeds gebeuren op basis van bovengenoemde criteria. Indien je niet akkoord gaat, kan je beroep aantekenen via de interne beroepsprocedure, zoals omschreven staat in het Onderwijs- en Examenreglement.