Skip to main content

Met ingang van het academiejaar 2023-2024 voegt Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, met de bachelor in Built Environment opnieuw een unieke toekomstgerichte opleiding toe aan haar portfolio. Deze bachelor richt zich op de studie van de bebouwde omgeving in relatie tot duurzaamheid, impact op milieu en klimaat en de socio-economische consequenties daarvan.

“De bachelor in Built Environment speelt in op de behoefte om verantwoord om te gaan met de bebouwde ruimte, hoe en waar ze ingepland wordt, welke materialen verantwoord zijn en hoe de verhouding tussen de natuur en bebouwde ruimte optimaal geschaald wordt.” licht algemeen directeur Lode De Geyter, de keuze voor de nieuwe bachelor toe.

Afgestudeerden vormen het verbindend element tussen de verschillende actoren die bij ruimtelijke ordening, bouwprojecten en duurzaamheid betrokken zijn. Ze bouwen aan een betere leefomgeving door wijken, dorpen en steden anders en toekomstgerichter in te richten. Ze bewaken en sturen de balans tussen mens, ecologie en economie. Ze spelen in op de nood aan een circulaire maatschappij en een leefbare toekomst met focus op de lange termijn.

Deze bachelor is uniek in Vlaanderen, maar intussen ingeburgerd in de ons omringende landen en op andere continenten. Howest werkte voor het curriculum samen met het brede werkveld, maar ook met sturende organisaties, zoals de intercommunale Leiedal, de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen.

Opleidings­programma

Tijdens deze driejarige opleiding verwerft de student inzicht in de verschillende aspecten, expertises en contexten van projecten binnen de gebouwde omgeving. Het opleidingsteam ontwierp hiervoor een mix aan werkvormen in aangepaste lokalen, ateliers en labo’s met de innovatieve (digitale) tools. De integratieprojecten vormen de rode draad in het groeiproces tot professional in Built Environment.

Het opleidingsprogramma focust op het belang van de circulaire maatschappij voor een leefbare planeet, niet alleen voor de huidige generaties, maar ook voor de volgende. De circulaire economie is niet alleen gebaseerd op gesloten materiaalkringlopen, maar ook op het toepassen van hernieuwbare energie, (eco)ontwerpen systeemdenken. Geen enkele actor staat alleen, maar maakt deel uit van een netwerk van actoren die elkaar beïnvloeden. De aandacht gaat naar lange termijn consequenties en de impact op de hele waardeketen.

Deze bachelor leidt studenten op tot een breed inzetbare professional in Built Environment met een ondersteunende rol en het vermogen om snel en efficiënt informatie te verwerken en te delen. Afgestudeerden kunnen zowel in bedrijven als bij de overheid aan de slag, in studiebureaus en bij grote bouwbedrijven, bij projectontwikkelaars of nutsmaatschappijen. Als communicatie- en procesmanager worden ze een belangrijkere schakel in het bouwproces van Built Environment.

Meer informatie over de opleiding bij builtenvironment [at] howest.be (Nikolaas Boucquey), Opleidingscoördinator

Ontdek de opleiding

Lancering Built Environment

Enkele stakeholders aan het woord

Jean de Bethune, gedeputeerde voor de provincie West-Vlaanderen.

De samenwerking met het onderwijs en kenniscentra is van cruciaal belang voor onze provincie. Duurzame ontwikkeling voor landbouw, ondernemen, wonen kan enkel gestimuleerd worden als we over de sectoren heen samen werken. We moeten hierin verbindend handelen en de specialisten samen zetten. Maar we hebben hier een profiel van bruggenbouwer nodig. Het profiel van een bachelor Built environment.

Wout Maddens, voorzitter Leiedal, Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten, 1e schepen van Kortrijk

De komst van de opleiding Built environment naar Howest Kortrijk is niet alleen belangrijk voor de stad en regio maar ook voor Vlaanderen. Het is onze taak als beleid om de uitdagingen van nu e morgen aan te gaan. Met Leiedal werken we duidelijk aan de doelstelling om tegen 2030 de CO2 te reduceren met 40 % en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Een opleiding als deze zal een hulp zijn om deze ook effectief te halen. Opleiding van studenten die straks in het werkveld dit zullen mee uitzetten en realiseren. Werk maken van ontharding, renovatie van wijken, nieuwe circulaire gebouwen, aandacht voor economie en ecologie, de bouwshift, open ruimte , mobiliteit, ontharding,…

Transitie is de uitdaging. Met Leiedal en de stad zullen we met deze studenten “ circulaire stadsbouwers” alvast duurzame troeven hebben voor de toekomst. Meer ruimte voorzien voor water, natuur en bos. Het terug dringen van verharding , een mobiliteit op maat en prachtige reconversieprojecten zijn de speerpunten. Nieuwbouw moet duurzaam, functioneel en esthetisch top “

Francis Benoit, burgemeester van Kuurne

Voor lokale overheden is deze opleiding een must. Een medewerker op het omgevingsloket moet met vele facetten rekening houden. Een generalist , met een brede kijk die in overleg kan gaan met inwoners en projectontwikkelaars is welkom.

Stan Dewaele, designregio Kortrijk

Naar internationalisering is een opleiding als deze in Kortrijk super belangrijk. Kortrijk wil in 2030 internationaal doorbereken binnen UNESCO – We hebben nu reeds een netwerk van tientallen Unesco-steden , de design week, designers in residence,…. Dit biedt kansen voor een kruisbestuiving gaande van internationale stages tot projectweken, gastcolleges,… “