De opleiding

Doelgroep

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Hét doelpubliek van deze negendaagse vorming zijn professionelen die werken met ouders en kinderen (pediaters, medewerkers van een CAW, JAC, dagcentra, bijzondere jeugdzorg, leerkrachten, kindbegeleiders, psychologen, bemiddelaars…).

De vorming is geen therapie-opleiding, maar wel een oefening in het verwerven van een unieke kijk op de band tussen ouders en kinderen die makkelijk vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk van zowel therapeuten als iedereen die met ouders en kinderen werkt. 

De keuze van een heterogene groep is bewust: de verschillende professionele invalshoeken betekenen een meerwaarde.

Programma

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

De vierde editie van deze éénjarige opleiding behelst opnieuw negen dagen waarin afwisselend wordt gefocust op theorie en praktijk. Elke dag wordt de theorie doorgewerkt door ze actief te toetsen aan de praktijk.

Op het programma staan onder meer: de psychoanalytische visie van Françoise Dolto op de allerjongsten, haar focus op taal, haar theorie over het onbewust lichaamsbeeld en die over de psychische ontwikkeling van het jonge kind, telkens in relatie tot de ouders. 

Verder komen ook concrete realisaties gebaseerd op haar filosofie – waaronder ontmoetingsplaatsen, scholen en Villa Ou-ki – uitgebreid aan bod. 

Daarnaast is er ruimte voor de visie en methodieken van andere auteurs (spelvormen, sprookjes…).

Voor de uitwerking van het programma doen we beroep op een pool van interessante lesgevers. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het aangeboden lesmateriaal (digitale artikels en boeken) vóór de volgende bijeenkomst lezen en op het einde van het jaar een beknopt werkstuk afleveren dat gebaseerd is op de eigen praktijk en/of de nieuw verworven theorie.

04 oktober 2022

Alles is taal: Francoise Dolto.
Een kwestie van hechten en loslaten. 

Wat is taal? Wat is ‘waarachtig’ spreken? Hoe kunnen we daar mee omgaan in ons werkveld? F. Dolto wijst ons op het gebrek aan communicatie met baby’s, met ouders en kinderen. Hoe luisteren we naar kinderen, hoe spreken we met kinderen in de verschillende levensfasen in de verschillende processen van hechten en weer loslaten? Hoe betrekken we de ouders hierin? Wat is de meerwaarde hiervan? We zien verschillende voorbeelden.

Trees Traversier
15 november 2022

Het lichaamsbeeld

Ons lichaam groeit, onze psyche ontwikkelt. Het al dan niet parellel verlopen van deze beide processen biedt ons een waaier van informatie. Wat wil een kind zeggen met zijn gedrag, met zijn lichaam? Het gedrag is niet de maatstaf voor de communicatie, wel de onderliggende betekenis. Welke rol speelt een ouder daarin? En een professioneel? Voorbeelden uit de praktijk illustreren de theorie.

Trees Traversier
13 december 2022

Separatie voor de spiegel (voormiddag)

Ouders en kinderen zijn elkaars reflectie, geen letterlijke spiegeling, maar wel een voortdurende echo. Deze voortdurende verbale en non-verbale communicatie is onmisbaar voor elke vorm van separatie. Dit proces herhaalt zich ook voortdurend in elke therapeutische context. We onderzoeken op basis van casussen van kinderen met gedragsproblemen en/of ASS die school lopen in De Sassepoort/Spoor9 hoe we hiermee rekening houden in ons werk.

Jeroen Donckers

Baby’s: ontwikkeling en observatie (namiddag)

Op deze opleidingsdag zullen we de psychodynamische kijk op de ontwikkeling van de baby toetsen aan de observaties volgens de methode van Esther Bick.

Claudine Crommar
17 januari 2023

Een Doltoiaanse kijk op de adolescent: het jaar van de kreeft (voormiddag)

In het Westen krijgt de adolescentie een apart statuut. Dolto hanteert de beeldspraak van een kreeft die van schild verandert om het unieke aan deze periode in een mensenleven te schetsen. In haar boek Paroles pour adolescents richt ze zich rechtstreeks tot pubers. Een lezing ervan onthult Dolto’s verrassende kijk op de adolescent en biedt mogelijkheden voor het (samen)werken met jongen mensen aan de vooravond van de volwassenheid.

Tom Verhaeghe

Vechtscheiden, echtscheiden of echt scheiden? (namiddag)

In het boek Quand les parents se séparent analyseert Dolto wat de effecten van een echtscheiding kunnen zijn op de psychische ontwikkeling van het kind (van baby tot adolescent). Soms provocerend, soms erg mild verschaft ze inzichten die ook vandaag nog – misschien meer dan ooit? – van belang zijn in het werken met en begeleiden van kinderen die met een echtscheiding te maken krijgen.

14 februari 2023

De ruimte glimlacht (voormiddag)

Een cultureel centrum voor baby’s? Een plek tussen schoot en school? Chillen in de peuter-lounge? Hoe kan je een ruimte voor spel en ontmoeting opzetten en onderhouden op de maat van de allerkleinsten en hun ouders?

Rudy Vandenborre

Het jaloerse genot (namiddag)

Waarom komt jaloezie zo dikwijls voor in onze kindersprookjes? Wellicht is dit zo omdat ze ons allen aanbelangt, omdat de jaloezie naar een eerste tijd in de installatie van de speculaire relatie met de ander verwijst, een tijd waarin het object nog niet geconstitueerd is als afgescheiden van het subject. We staan stil bij het ontstaan van jaloezie, bij de impact ervan op de ontwikkeling van kinderen en bij enkele implicaties voor het werken met kinderen en hun ouders.

Anne Joos
14 maart 2023

De stok tussen de kaken van de krokodil (voormiddag)

Werken met kinderen en ouders in de jeugdrechtbank. Een casus illustreert het belang van de wet en de castratie in de opvoeding van een kind en de functie van een jeugdrechter als het fout loopt.

Annick Lambrecht

Ont-moeten: spreken met kinderen en ouders in de praktijk (namiddag)

In veel werkcontexten wordt gesproken met ouders én kinderen. Dit is echter vaak bedrieglijk eenvoudig, want roept veel vragen op. Wat zeggen we wanneer tegen wie? En op welke manier? En wanneer is zwijgen toch goud?

Trees Traversier en Tom Verhaeghe
18 april 2023

D.W. Winnicott. Spel en realiteit (voormiddag)

We zullen het hebben over verschillende vormen van spel in de interactie tussen kind en volwassene. Zo is de squiggel, het vrij interactief spel op papier, een interessant communicatiemiddel, naast andere spelvormen en tekeningen. Het transitioneel object, de transitionele ruimte ziet Winnicott als een instrument in het relationeel spel van hechten en loslaten, als een brug tussen binnen en buiten.

Trees Traversier

Bettelheims sprookjes(namiddag)

Bruno Bettelheim theoretiseert én werkt praktisch uit hoe sprookjes kunnen worden aangewend in de opvoeding van kinderen. Zijn theorie wordt kritisch tegen het licht gehouden, zijn voorbeelden inspireren.

Tom Verhaeghe
16 mei 2023

Casussen uit het (eigen) werkveld

We bespreken deze dag verschillende casussen uit de eigen praktijk van de cursisten en/of uit andere praktijken.

Trees Traversier en Tom Verhaeghe
13 juni 2023

Bespreking van de werkstukken

Op deze laatste opleidingsdag wordt uitgewisseld over de werkstukken. De dag en het opleidingsjaar worden afgesloten met een receptie.

Trees Traversier en Tom Verhaeghe

Lesgevers

Trees Traversier

Trees Traversier is stichtend lid van OU-KI vzw, auteur van onder andere Dolto, Kinderen aan het Woord, en heeft ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in het werk in centra voor geestelijke gezondheidszorg. Ze is supervisor en voert een privépraktijk in Brugge.

Tom Verhaeghe

Tom Verhaeghe is stichtend lid van OU-KI vzw. Hij werkt voor Villa Ou-ki Brussel en voert een privépraktijk in Oudenaarde.

Jeroen Donckers

Jeroen Donckers werkt als psychotherapeut in De Sassepoort/Spoor 9, een school voor buitengewoon lager onderwijs type 3 en 9 in Gent. Hij voert een privépraktijk in Gentbrugge.

Claudine Crommar

Claudine Crommar is psychodynamisch geschoold in Infant-therapy. Ze is auteur van Nieuw Boek voor Vaders en geeft les in babyobservatie volgens Esther Bick. Ze is supervisor voor professionelen die werken met ouders en kinderen.

Annick Lambrecht

Annick Lambrecht werkte onder andere in de bijzondere jeugdzorg en heeft een jarenlange ervaring als consulente bij de jeugdrechtbank. Ze heeft een privépraktijk in Brugge.

Rudy Vandenborre

Is psychoanalyticus bij de BSP. Werkt als psychotherapeut op De Kade, de adolescentenafdeling van UPC-KUL campus Kortenberg. Hij is verbonden aan de maisons vertes De Speelbrug en De SpeelOdroom, werkt als supervisor en is auteur van poëzie en essays.

Anne Joos

Werkte lange tijd met zwangere vrouwen, jonge moeders en koppels in ivf-raadpleging. Werkte als psychoanalyticus samen met genetici en gynaecologen. Ze heeft een privépraktijk in Brussel en is auteur van PMA et familles contemporaines en co-auteur van La clinique du quotidien.

Praktisch

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png
  • Deze opleiding wordt opnieuw georganiseerd in 2022-2023. Via onderstaand formulier kan je je aanmelden.  
  • Minimum 10 - maximum 20 deelnemers. Bij afloop ontvangt u een attest. (Minstens 7 van de 9 lessen dienen gevolgd te worden en een goed doorgewerkt eindwerk moet worden ingediend.)
  • Lessen vinden telkens op dinsdag plaats, telkens van 9.30 uur tot 16.15 uur in Campus Brugge Station - BST1.
  • De kostprijs is €890 (broodjeslunch inbegrepen). Vroegboekprijs (inschrijven en betalen vóór 1 juli 2022): €790 
  • Howest is erkend als dienstverlener onder de pijler “opleiding” om via de KMO-portefeuille navorming te laten betalen.

Heb je vragen of interesse?

Mail dan naar griet.lust@howest.be.

Inschrijven

Gelieve onderstaande velden in te vullen.

Uw inschrijving is geldig na ontvangst van een bevestigingsmail en de betaling van het inschrijvingsgeld.