Projecten en onderzoek

Onderzoeker Artificiële Intelligentie / Researcher AI

Locatie Campus Brugge Station Barema 594 (B31) of 587 (A21) Afsluitdatum 19/03/2023

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/04/2023 tot en met 31/12/2023.
Door de grote vraag naar onderzoekzoeksmedewerkers, de faam van de onderzoeksgroep en dus continue aanlevering van nieuwe projecten is verlenging van het contract, na positieve evaluatie, zeer reëel.
Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

---

You will be hired for a fixed term from 01/04/2023 to 31/12/2023.
Due to the high demand for research associates, the excellent reputation of the research group and the continuous supply of new projects, extension of the contract, after positive evaluation, is very real.
Maximum 10 years of relevant experience can be counted in the monetary seniority.

Functie omschrijving

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep van de cluster Informatica en Technologie waar o.m.de bacheloropleiding Toegepaste Informatica toe behoort. Deze opleiding biedt drie keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant en één afstudeerrichting AI. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect @home en vierpostgraduaten Data Protection Officer, Applied Artificial Intelligence, Advanced Cyber Security en Industrial Cyber Security.

Jouw taak is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Hierbij moet men op de hoogte blijven van zowel het domein als de beschikbare technologieën.

Je staat er niet alleen voor, je komt terecht in het uitgebouwd onderzoeksteam ‘Security & Privacy’ met heel wat ervaring in Cyber Security, AI, Blockchain Technologie, RPA, ... Je werkt in de rustige sfeer van The Vibe in Howest Brugge dichtbij het station.

Verder wordt ook verwacht dat je de opgebouwde kennis en informatie verspreid naar niet enkel de stakeholders van het project, maar ook de opleidingen met inbegrip van de studenten. Hierbij dien je de communicatie aan te passen naargelang het doelpubliek. Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening.
Je neemt desgevallend team-gerelateerde taken op.

---

You are part of the research group of the Computer Science and Technology cluster which includes the bachelor's program in Applied Computer Science. This program offers three elective tracks: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant and one graduate course in AI. There are also distance tracks Cyber Security Professional and Blockchain Developer & Architect @home and four postgraduate degrees Data Protection Officer, Applied Artificial Intelligence, Advanced Cyber Security and Industrial Cyber Security.

Your job is to conduct pragmatic research that is close to the industry. This involves staying abreast of both the domain and available technologies.

You are not alone, you will join the expanded research team 'Security & Privacy' with a lot of experience in Cyber Security, AI, Blockchain Technology, RPA, ... You will work in the quiet atmosphere of “The Vibe” in Howest Brugge close to the station.

Furthermore, you are also expected to disseminate the accumulated knowledge and information to not only the stakeholders of the project, but also the educational programs including the students. Hereby you have to adapt the communication according to the target audience. As a domain expert, you collaborate in starting up and running research projects and social services.

If necessary, you take on team-related tasks.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelor of master in computerwetenschappen met specialisatie in Artificial Intelligence of gelijkwaardig door ervaring
 • Kennis van minstens één een AI platform zoals bijvoorbeeld het Google AI platform, tensorflow, Microsoft Azure enz. is een vereiste.
 • Kennis van een programmeertaal zoals Python of Java is vereist
 • Kennis van minstens één van de domeinen Edge-Inference, Generative adversarial networks, Graph Neural Networks, ML-Ops, Reinforcement learning, Speech-To-Tekst of Text-To-Speech is aangewezen
 • Kennis van Active Learning is een meerwaarde
 • Kennis van Computer vision is een meerwaarde
 • Kennis van Forecasting is een meerwaarde
 • Kennis van Natural Language Processing is een meerwaarde
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je maakt jezelf vertrouwd met de onderzoeksvragen en het domein waarin deze zich bevinden.
 • Je werkt creatief mee tijdens de functionele en technische analyses.
 • Je neemt verantwoordelijkheid over de resultaten van jouw werk en respecteert deadlines.
 • Je hecht veel belang aan de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van je code.
 • Je beheert de data volgens de Data Ops methodieken van het team.
 • Je beheert uw code volgens de GIT en DevOps methodieken van het team.
 • Je bent leergierig en gaat naast onze input ook zelf op zoek naar inspiratie en best practices.
 • Je respecteert de afspraken over werkmethodieken die gemaakt worden binnen het team. Je bent bereid om een netwerk op te bouwen binnen de sectoren van uw projecten.
 • Je bent bereid om mee te schrijven aan nieuwe onderzoekdossiers.
 • Je beschikt over een ondernemende spirit.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
 • Je bent bereid om te spreken op seminaries en congressen.

---

Required degree and knowledge:

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science with specialization in Artificial Intelligence or equivalent through experience
 • Knowledge of at least one an AI platform e.g. Google AI platform, tensorflow, Microsoft Azure etc. is a requirement.
 • Knowledge of a programming language such as Python or Java is required
 • Knowledge of at least one of the Edge-Inference, Generative adversarial networks, Graph Neural Networks, ML-Ops, Reinforcement learning, Speech-To-Text or Text-To-Speech domains is indicated
 • Knowledge of Active Learning is an asset
 • Knowledge of Computer vision is an asset
 • Knowledge of Forecasting is an asset
 • Knowledge of Natural Language Processing is an asset
 • You have good oral and written communication skills in English.

If you have a foreign degree, with the exception of the Netherlands, an equivalency certificate from NARIC (www.naric.be) should be added.

Howest competence profile:

 • You take your professional role in a committed manner.
 • You are open-minded.
 • You are a team player.
 • You respond appropriately and agile to change and innovation.
 • You are convinced of the importance of social commitment.
 • You are a broad networker and you bring your professional network within Howest.
 • You contribute to the international dimension of Howest.
 • You have an attitude of lifelong learning.

Job-specific competency profile:

 • You familiarize yourself with the research questions and the domain in which they are located.
 • You cooperate creatively during the functional and technical analyses.
 • You take responsibility for the results of your work and respect deadlines.
 • You attach great importance to the readability, maintainability and security of your code.
 • You manage data according to the team's Data Ops methodologies.
 • You manage your code according to the team's GIT and DevOps methodologies.
 • You are eager to learn and look for inspiration and best practices yourself in addition to our input.
 • You respect the working methodology agreements made within the team. You are willing to build a network within the sectors of your projects.
 • You are willing to co-write new research dossiers.
 • You have an entrepreneurial spirit.
 • You have good oral and written communication skills in Dutch and English.
 • You have a commercial and customer-oriented attitude.
 • You are willing to speak at seminars and conferences.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.
Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

---

Howest University of Applied Sciences, is an atypical, creative, innovative and entrepreneurial college. We try to put our core values, Serve Empower Care, into practice every day. We care for our students and train them to become immediately employable professionals.
Howest is an open and pluralistic college, respectful of diversity. As an agile and decisive organization, Howest offers its employees maximum opportunities to develop. Howest offers a team-oriented work environment.
A project assistant/researcher works in a multidisciplinary team on one or more innovative research projects.
You will have time to familiarize yourself with and deeply immerse yourself in new technologies used in the digital transformation of companies and organizations.
Attending specialized seminars at home and abroad, taking specialized training courses, using the latest tools and platforms and liaising with other academic specialists are examples of how we help achieve depth. Intensive contact with industry is enriching and provides a network that adds value to your further career as a researcher.
Finally, the practice-oriented research leads you to valorize the accumulated knowledge and allows you to create impact as a researcher that you can be proud of.

Ervaring

Medium (3-5 jaar) ervaring is vereist.
Ervaring met AI Algorithms en frameworks is vereist.

---

Medium (3-5 years) experience is required.
Experience with AI Algorithms and frameworks is required.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij / for substantive info:
shane.deconinck [at] howest.be (Shane Deconinck) – onderzoekscoördinator Toegepaste informatica

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij / for info regarding hiring characterics
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 19/03/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

---

Applications will only be sent electronically via SES and no later than 19/03/2023 . You register with a login and password. We also ask you to upload your CV, motivation letter and diploma in the system. Once registered, you must actually apply for this vacancy.

Candidates will be screened based on the CV and cover letter. Those who further qualify will be invited for a selection interview.

Logo Baanbrekende Werkgever

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2023 een Baanbrekende Werkgever noemen! 

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken. 
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject