Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs

Lector 2D & 3D

Locatie Campus Kortrijk Weide Barema 316 (praktijklector) of 502 (lector) Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 18/08/2024 contract Contractueel bep. duur

Opdracht

Het Digital Arts & Entertainment-curriculum biedt een van de beste opleidingen op het gebied van Game Development en VFX ter wereld. Binnen het DAE-curriculum vormen we studenten tot Technical Artists die de kloof tussen artist en developer kunnen overbruggen.

DAE bestaat uit 6 Majors (VFX, 3D Animation, Game Graphics Production, Game Development, Sound Design, 3D Animation en Independent Game Production), DAE Research en het Community Team.

Het Independent Game Production curriculum is op zoek naar een artiest die gespecialiseerd is in 2D en 3D art. Je geeft studenten lessen en inzichten in de volgende competenties:

 • Photoshop
 • Fundamentals van het maken van 2D-graphics voor games
 • Fundamentals van het maken van 3D-assets voor gebruik in een game-engine
 • Environment art in Unity
 • Kennis over sculpting in Zbrush
 • Basis shaders in Unity is een pluspunt

Je coacht studenten ook bij de grafische ontwikkeling van hun groepsproject in het laatste jaar.
Naast lesgeven en coachen help je ook bij het ontwikkelen van DAE en IGP, rekening houdend met de behoeften van de markt.

Ook help je bij het vinden en onderhouden van de connectiepunten met de onderzoeksgroep DAE en het curriculum.

Deze functie is een tijdelijke functie voor 1 jaar.

---

The Digital Arts & Entertainment curriculum offers some of the best game development and VFX education in the world. Within the DAE curriculum we mold students into Technical Artists that can bridge the gap between artist and developer.

DAE exists out of 6 Majors (VFX, 3D Animation, Game Graphics Production, Game Development, Sound Design, 3D Animation and Independent Game Production), DAE Research and the Community Team.

The Independent Game Production curriculum is looking for an artist that specializes in 2D and 3D art. You will give students classes and insights in the following competences:

 • Photoshop
 • Fundamentals of creating 2D graphics for games
 • Fundamentals of creating 3D assets for usage in a game engine
 • Environment art in Unity
 • Sculpting basics in Zbrush
 • Basic shaders in unity is an added value

You will also coach students in the graphical development of their last year Group Project.

Next to teaching and coaching you also help develop the DAE and IGP, taking into account the needs of the market.

You also help find and maintain the connection points with the DAE research group and the curriculum.

This position is a temporary position for 1 year.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma bachelor of master
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een artist met sterke 2D- en 3D-vaardigheden
 • Je bent een expert met Photoshop
 • Je bent een expert met Zbrush
 • Je kunt werken met Unity

---

Required degree and knowledge:

 • Bachelor's or master's degree
 • You possess good oral and written communication skills in Dutch and English.
 • C1 certificate in English or willing to obtain one

If you have a foreign degree, with the exception of the Netherlands, an equivalency certificate from NARIC (www.naric.be) must be added.

Howest competency profile:

 • You take your professional role in a committed manner.
 • You are open-minded.
 • You are a team player.
 • You respond appropriately and agile to change and innovation.
 • You are convinced of the importance of social commitment.
 • You are a broad networker and you bring your professional network within Howest.
 • You contribute to the international dimension of Howest.
 • You have an attitude of lifelong learning.

Job-specific competency profile:

 • You are an artist with strong 2D and 3D skills.
 • You are an expert in Photoshop
 • You are an expert with Zbrush
 • You can work with Unity

Ervaring

Ervaring met lesgeven is een groot pluspunt.
Ten minste 2 jaar ervaring in de sector.

Teaching experience is a big plus.
At least 2 years of industry experience.

Aanstellingskenmerken

Je wordt ad interim contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

---

You will be hired on an ad interim contract basis for a fixed term from 01/09/2024 through 31/08/2025.

The possibility exists that a teaching position may be set up during the evening and/or on Saturdays.

The maximum assigned seniority from the private sector and/or self-employment is 10 years for this position. This useful professional experience may be granted subject to the presentation of the necessary supporting documents and after examination of the complete file. Where applicable, seniority may be increased by seniority from the public sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Howest, the University College West Flanders, is an atypical, creative, innovative and entrepreneurial college. We try to put our core values, Serve Empower Care, into practice every day. Howest is an open and pluralistic college, with respect for diversity.

As an agile and decisive organization, Howest offers its employees the following benefits:

 • Staff members with an employment pct. of at least 50% receive a laptop computer at their disposal. In addition, a pool of laptops is available to all employees for use on campus.
 • Extensive training opportunities.
 • Opportunity for international experience.
 • Opportunity to telecommute.
 • Career guidance and coaching.
 • Commuting by public transportation is 100% reimbursed. Those who come by bicycle can count on a bicycle allowance.
 • Monthly allowance for private internet connection.
 • Blue bikes and cambio cars are available for service travel.
 • Supply of meals at democratic prices.
 • Networking moments throughout the year.
 • Cultural, tourist and shopping benefits with Benefits@Work and with the teacher's card.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
For substantive info, please contact:
dries.deryckere [at] howest.be (Dries Deryckere) - opleidingsmanager DAE

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
For info regarding appointment characteristics, please contact:
luc.verhalle [at] howest.be (Luc Verhalle) – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 18/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op volgende locatie: The Level.

---

Applications will only be sent electronically via https://ses.howest.be by 18/08/2024 . You register with a login and password. We also ask you to upload your CV, motivation letter and diploma in the system. Once registered, you must apply for this job.

Candidates will be screened based on the CV and cover letter. Those who further qualify will be invited for a selection interview.

The selection interview will take place at the following location: The Level.

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School.

Meer informatie over het afgelegde leertraject