Onderwijs

Algemeen Directeur Howest

Aanstellingskenmerken

Wij zoeken een waardige opvolger voor de huidige algemeen directeur die met pensioen gaat.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen profileert zich als atypisch, innovatief, creatief en ondernemend. Wij staan bekend om onze ondernemingszin en de stevige verankering in het industriële en sociale weefsel van onze regio. Dankzij ons uitgebreide regionale en internationale netwerk zijn we een toonaangevende speler in het hoger onderwijs. Howest is partner in de Associatie UGent.

Met meer dan 9.000 studenten en zowat 800 medewerkers bieden we een gediversifieerd portfolio van 29 bacheloropleidingen en 13 graduaten aan in het domein van management, IT, productontwerp, architectuur, gezondheid, welzijn en sport. We creëren niet alleen toekomstgerichte studieprogramma's met een focus op actief burgerschap, sociale inclusie en multiculturaliteit, we kiezen ook bewust voor een intensieve samenwerking binnen de quadrupel helix, gericht op duurzame economische en maatschappelijke innovatie.

De algemeen directeur wordt aangeworven in een mandaat van onbepaalde duur.

Functie omschrijving

Als algemeen directeur vertegenwoordig je Howest. Je ontwikkelt, samen met de stakeholders, de langetermijnstrategie. De missie en de visie van Howest zet je om in een krachtig beleid en concrete richtlijnen. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor onze kernopdrachten in onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening.

Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste troef, je kent als people manager dan ook het belang van participatief leiderschap. Onze studenten staan centraal. Je luistert dan ook steeds naar de input van onze studenten.

Je bent een bruggenbouwer die de huidige partnerschappen versterkt en die zorgt voor samenwerking met verschillende binnen- en buitenlandse instellingen. Je positioneert Howest ook op Europees en internationaal niveau. Je rapporteert aan het bestuurscomité en aan de raad van bestuur.

 • Je identificeert je met de missie, de visie en de waarden van Howest en je bent bereid die in je professioneel handelen te integreren.
 • Je hebt affiniteit met het hoger onderwijs, in het bijzonder met de eigenheid van de opleidingen en het onderzoek en de dienstverlening aangeboden door Howest.
 • Je bent in staat om een strategische visie te ontwikkelen in samenspraak met de stakeholders van Howest en om deze om te zetten in een krachtig en passend beleid.
 • Je kunt goed samenwerken, je hebt een groot enthousiasmerend vermogen, een ontwapenende communicatiestijl met zin voor humor en je beschikt over goede onderhandelingskwaliteiten.
 • Je geeft blijk van leidinggevende kwaliteiten in een omgeving waar medewerkers betrokken zijn bij het beleid en in autonomie verantwoordelijkheid opnemen als professionele experten.
 • Je kunt aantonen dat je in staat ben om Howest operationeel aan te sturen.
 • Je hebt een grondig inzicht in het hoger onderwijs in het algemeen en van het hoger onderwijs in Vlaanderen in het bijzonder, zowel bestuurlijk (wetgeving, reglementering, financiering) als onderwijsmatig.

Profiel

Herken je je in dit profiel?

De algemeen directeur van Howest (m/v/x) is een inspirerende en ondernemende leider met bewezen competenties op het gebied van samenwerking, strategisch denken en studentgericht leiderschap.

 • Innovatief en creatief: de algemeen directeur is innovatief en creatief, kan out of the box denken en is in staat nieuwe ideeën en benaderingen van onderwijs, onderzoek en dienstverlening te ontwikkelen.
 • Ondernemend: Howest profileert zich als atypisch en ondernemend. De algemeen directeur moet deze kwaliteiten uitstralen. Dit betekent dat je een geboren netwerker bent met een ondernemende mentaliteit en een sterk zakelijk inzicht.
 • Samenwerken: De algemeen directeur is een people manager, die paars HR management genegen is, een groot enthousiasmerend vermogen heeft om medewerkers, studenten en alle andere stakeholders aan te zetten tot uitzonderlijke resultaten en in staat is om strategische plannen te ontwikkelen en uit te voeren die aansluiten bij de visie en missie van de hogeschool.
 • Visionair: De algemeen directeur is een visionaire leider, met het vermogen om een duidelijke en overtuigende visie voor de hogeschool te verwoorden en anderen te inspireren en te motiveren om naar die visie toe te werken.
 • Ervaren: De algemeen directeur heeft bewezen competenties op het gebied van motiverend leiderschap en strategisch management, bij voorkeur binnen een context van hoger onderwijs.
 • Studentgericht: Howest legt sterk de nadruk op het succes van haar studenten. De algemeen directeur ziet erop toe dat studenten het best mogelijke onderwijs en ondersteuning krijgen.
 • Openminded en inclusief: De algemeen directeur is openminded, respectvol en inclusief, met een diep begrip voor de diverse behoeften en perspectieven van de Howest Community.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Howest mag zich een baanbrekende werkgever noemen.

De algemeen directeur wordt verloond conform de decretale bepalingen op het niveau van een gewoon hoogleraar (salarisschaal 520). Nuttige beroepservaring wordt in rekening gebracht volgens de geldende regelgeving. Daarnaast kan de algemeen directeur gebruik maken van een bedrijfswagen, laptop en smartphone van de hogeschool.

Ervaring

Je hebt op de uiterste inschrijvingsdatum minimaal 10 jaar professionele werkervaring, waarvan minimaal 5 jaar als leidinggevende in het hoger onderwijs resp. managementervaring in een middelgrote tot grote organisatie.

Meer info

Vereist diploma en voorwaarden

 • Je bent op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit van een diploma van master of hoger.
 • Je voldoet op de uiterste inschrijvingsdatum aan de voorwaarden van art. V.106 van de Codex Hoger Onderwijs:
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
  • voldoen aan de dienstplichtwetten;
  • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Contactgegevens

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Jan Durnez, via jan.durnez [at] howest.be

Bij vragen over de selectieprocedure kun je de algemeen secretaris, mevrouw Sarah Snoeck, contacteren via sarah.snoeck [at] howest.be

Solliciteren

Kandidaatstelling

Spreekt de functie van algemeen directeur van Howest je aan, bezorg ons dan uiterlijk 28 maart 2023 volgende documenten:

 • Je uitgebreid CV
 • Je motivatiebrief met betrekking tot de functie van algemeen directeur
 • Een visienota (maximum 2 A4, puntgrootte 11, lettertype Calibri, interlinie 1,15) waarin je je visie op Howest toelicht en aangeeft hoe jij de toekomst van Howest ziet binnen het Vlaams en internationaal hoger onderwijslandschap.

De voertaal is Nederlands.

Deze documenten worden toegestuurd via e-mail naar sarah.snoeck [at] howest.be en lien.de.ketele [at] howest.be

De verdere selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt een eerste selectie op basis van je motivatiebrief, cv en visienota. Bij deze selectie wordt gefocust op je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis hiervan worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 19 april 2023.
 4. Na de selectiegesprekken wordt een beperkt aantal kandidaten uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Dit wordt gepland in de periode april-mei 2023.
 5. Finale selectiegesprekken worden gevoerd in mei 2023. De meest geschikte kandidaat zal voor goedkeuring worden voorgedragen aan de Raad van Bestuur van Howest.
Logo Baanbrekende Werkgever

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2023 een Baanbrekende Werkgever noemen! 

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken. 
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject