Howest vacature

Directeur Financiën, Data en ICT

Directeur Financiën, Data en ICT

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur. Benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest is een innovatieve, atypische en ondernemende hogeschool met 8000 studenten, 800 medewerkers en campussen in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde.

De directeur Financiën, data en ICT bepaalt samen met de algemeen directeur en de leden van het management comité de richting waarin de organisatie moet evolueren rekening houdend met haar missie en visie en met de strategische doelstellingen, de omgevingsanalyse en de maatschappelijke context. De directeur Financiën, Data en ICT is verantwoordelijk voor het algemeen financieel management en de strategische inzet van data en ICT in de hogeschool.  De directeur stuurt de drie diensthoofden aan van de onderliggende entiteiten Financiën, Data en ICT. Tot het takenpakket van de directeur behoort onder meer:

Resultaatsgebied Financiën

 • Accurate masterplannen en beleidsvoorstellen opstellen binnen de toegewezen contouren
 • In staat zijn om de juiste controlemechanismen te installeren zodat elke interne of externe audit vlekkeloos verloopt.
 • Over de nodige expertise beschikken om de financiële processen van de hogeschool in goede banen te leiden en zo nodig te optimaliseren.
 • Deskundig advies verstrekken met het oog op financiële beslissingen op korte en lange termijn.
 • Opvolgen, bijsturen en evalueren van de doelstellingen binnen de eigen dienst.
 • Informeren van de algemeen directeur en het managementcomité over de stand van zaken met betrekking tot de eigen projecten die afgeleid zijn van de strategische doelstellingen.
 • Coördineren van de begrotingsopmaak en analyseren van de financiële behoeften van de organisatie teneinde ervoor te zorgen dat de begroting, de begrotingscontrole en de bijbehorende memories van toelichting tijdig, correct en op een kwalitatief hoog niveau worden opgemaakt en opgevolgd.
 • Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de financiële processen teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
 • Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de werkzaamheden van de dienst financiën en  hierover  rapporteren teneinde een efficiënte en effectieve uitvoering van de opdrachten te verzekeren.

Resultaatsgebied Data en ICT

 • De krijtlijnen uitzetten voor data procedures, structuren, rollen en verantwoordelijkheden van elke actor binnen de organisatie met betrekking tot data en processen.
 • Beheren en evalueren van de maturiteit van de beschikbare data binnen de organisatie en stuurt waar nodig bij.
 • Eindverantwoordelijkheid voor de data warehouse strategie die beantwoordt aan de behoeften van de hogeschool. Je ontwikkelt hiervoor in samenwerking met het diensthoofd een performant dashboard.
 • Voorzitten van de ICT stuurgroep en coördineren van de activiteiten inzake hardware, software en applicaties.
 • Beheer van de ICT begroting en de integratie van de in de hogeschool gebruikte ICT platformen, software en applicaties.
 • Eindverantwoordelijkheid voor het ICT-masterplan, service-level agreements en de projecten met betrekking tot data- en procesintegratie.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een masterdiploma in een financieel- economische richting en hebt affiniteit met één of meerdere bevoegdheidsdomeinen
 • Een bijkomende master in general management of financial management van een erkende business school heeft een meerwaarde.
 • Voldoen aan art. V 106 van de Codex Hoger Onderwijs
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt een goede strategische visie, bent analytisch en cijfermatig sterk en je hebt ervaring met het concretiseren van organisatiedoelen in beleid en plannen evenals ervaring met projectmanagement en financiële beleidsvoering. Je volgt ontwikkelingen op in Financiën en ICT.
 • Je bent een krachtige veranderingsmanager met groot verantwoordelijkheidsgevoel in procesopvolging en werkorganisatie met een attitude van voortdurend verbeteren.
 • Je bent een people manager die gericht is op samenwerking, de medewerkers engageert en begeleidt in hun professionalisering.
 • Je bent probleemoplossend en hanteert een ontwapenende maar overtuigende communicatiestijl.
 • Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.
Ervaring

Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie in een financiële omgeving en/of overheidscontext.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Lode De Geyter – algemeen directeur
+32475961353

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 14/06/2020. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Er kan een assessment georganiseerd worden.

Het selectiegesprek vindt plaats op 18 juni om 17u op Howest Algemene Diensten: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Info howest