opleidingscoördinator energiemanagement

Opleidingscoördinator Energiemanagement

Opleidingscoördinator Energiemanagement

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020.

Mits positieve evaluatie wordt de aanstelling verlengd met een jaar, en gaat nadien over in onbepaalde duur. Op termijn is benoeming mogelijk.

De opleidingscoördinator wordt aangesteld in het ambt van lector of van praktijklector en geniet via een ambtswijziging/mandaatsvergoeding maximaal de salarissschaal van hoofdlector.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Als opleidingscoördinator draag je bij tot de strategische doelstellingen van Howest. Je enthousiasmeert, stuurt en stimuleert jouw opleidingsteam binnen de daaraan verbonden resultaatsgebieden. In overleg met de opleidingsdirecteur leg je daarbij de prioriteiten van de opleiding vast. Hierbij word je ondersteund door de algemene diensten en de diensten verbonden aan de campus.

Belangrijkste taken:

 • Samen met jouw opleidingsteam breng je Howest en de opleiding naar voor als een sterk merk. Je anticipeert strategisch op de maatschappelijke evoluties en de sociale en technologische innovaties die hier het gevolg van zijn.
 • Je zorgt er voor dat de opleiding flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten met een attractief en marktrelevant aanbod, en haalbaar georganiseerd binnen de toegewezen omkadering.
 • Je ontwikkelt samen met het opleidingsteam een onderwijsconcept dat geënt is op de belevingswereld van de student, dat inspeelt op behoeften en verwachtingen van het werkveld en dat bijdraagt aan de effectiviteit van het leren.
 • Je speelt maximaal in op de behoeften van het werkveld en anticipeert op nieuwe evoluties.
 • Je creëert samen met het opleidingsteam een reële en virtuele leefomgeving, die het leren faciliteert en versterkt en die kruisbestuiving en synergie aanmoedigt.
 • Je neemt ook een lesopdracht en/of onderzoeksopdracht op, waarvan het volume in overleg met de opleidingscoördinator en het team wordt vastgelegd. Op die manier houd je ook rechtstreeks contact met de studenten.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma
 • Je hebt kennis omtrent energiemanagement
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
Technische competenties:

 • Kennis van het vakdomein van de opleiding
 • Onderwijskundige kennis: didactiek, methodologie, onderwijs- en evaluatievormen
 • Kennis van het werkveld
 • Kennis van people management
 • Kennis van kwaliteitszorg

Generieke competenties:

 • In staat zijn een globale visie, missie en strategie voor de opleiding te ontwikkelen.
 • Conceptueel en abstraherend vermogen hebben.
 • Beschikken over goede contact- en communicatievaardigheden.
 • In staat zijn een beleidsplan op te stellen met inbegrip van de inrichting van een verbeterbeleid.
 • Aansturen van het opleidingsteam door het team te coördineren en door de aanwezige competenties correct in te schatten en in te zetten.
 • Identificeren van de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken.
 • Uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden.
 • Nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken met het oog op het realiseren van de team- en organisatiedoelstellingen
Ervaring

Ervaring binnen hoger onderwijs en/of het werkveld van de opleiding is een voorwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Roel Vandommele – opleidingsdirecteur Opleidingen Howest Kortrijk
roel.vandommele@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Je kan ook gevraagd worden deel te nemen aan een assessment.

Info howest