Studeer in het buitenland

Je zou graag een deel van je studies doen in het buitenland? Lees hier dan over de mogelijkheden.

Erasmus+

Florine Thienpont / Communicatie Management / Universidad CEU San Pablo, Spanje / Erasmus studie

Via Erasmus kan je aan één van de Europese partnerhogescholen van Howest gaan studeren voor een periode van minimum drie maanden tot maximum een academiejaar. De studiepunten behaald in het buitenland (ECTS credits) worden volledig erkend door Howest, zodat de opleidingsonderdelen die je aan Howest op dat moment niet hebt kunnen volgen, niet moeten worden “ingehaald”. Welke van onze 130 Erasmus partners specifiek voor jouw opleiding in aanmerking komen, verneem je via je coördinator internationalisering.

De buitenlandse instelling mag een Erasmus student geen inschrijvingsgeld vragen. Je behoudt ook je eventuele studietoelage, en krijgt er bovenop een Erasmus beurs, als tegemoetkoming in je reis- en verblijfskosten tijdens de mobiliteitsperiode. De Erasmus beurs is samengesteld uit een deel Europese en een deel Vlaamse co-financiering. Het maandelijks bedrag is hoger voor beursstudenten, bijna-beursstudenten en beurstariefstudenten. Op Leho infosite ‘Go International’, vind je de Erasmus beursbedragen die gelden voor huidig academiejaar. De normale schoolverzekering blijft van kracht tijdens je verblijf in het buitenland, zelfs in je privétijd daar.

Een belangrijk onderdeel van een Erasmus studieperiode is het zogeheten "Learning Agreement". Deze “leerovereenkomst” beschrijft de opleidingsonderdelen die je als Erasmus student in het buitenland zal volgen en de studiepunten die je ervoor zal verwerven indien je slaagt . De overeenkomst wordt door zowel de thuisinstelling en de gastinstelling als door de student zelf ondertekend, uiterlijk anderhalve maand voor vertrek.

Erasmus voorziet een verplichte online taaltest, die elke student ruim vóór afreis moet afleggen. Na ontvangst van het volledig ondertekend Learning Agreement kent International Office de licentie voor de taaltest toe aan de student. Mocht blijken dat je niveau lager ligt dan wat de partnerschool verwacht, word je geacht om je via een gratis online Erasmus taalcursus bij te scholen. Ook daarvoor zal International Office jou de licentie bezorgen. Bij je terugkeer zal je opnieuw een online taaltest moeten afleggen, waarbij Erasmus hoopt dat je mobiliteit jouw taalbeheersing ten goede gekomen zal zijn.

Om de concrete Erasmus mogelijkheden binnen jouw opleiding te weten te komen, kan je terecht bij de coördinator internationalisering van je opleiding of campus. Je vindt zijn/haar naam op de algemene infopagina van je opleiding op LEHO, onder rubriek ‘internationalisering’.

Het Erasmus Student Network (ESN)

ESN is de studentenorganisatie voor en door Erasmus studenten, actief in honderden hoger onderwijsinstellingen over heel Europa. ESN ondersteunt er actief de internationaal mobiele studenten.

Al wie op Erasmus trekt informeert best naar de dichtstbijzijnde ESN-groep. Ook als thuisblijver of oud-Erasmusser kan je een rol spelen door aan te sluiten bij de gloednieuwe ESN-sectie in Kortrijk.

Wist je trouwens dat ESN ontstaan is aan de Universiteit Gent in 1990, een jaar na de start van het Erasmus-programma?

Erasmus Belgica

Dinant

Zoek je het dichter bij huis, dan is er Erasmus Belgica. Dit is een initiatief om de mobiliteit van de studenten hoger onderwijs tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap te bevorderen. Studenten moeten een deel van hun opleiding aan een universiteit of een hogeschool in een andere Gemeenschap van België kunnen afwerken, zonder dat hierdoor het behalen van hun diploma binnen de voorziene termijn in het gedrang komt. De deelnemende studenten betalen geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling en alle studierichtingen komen in aanmerking. Met dit project wil men ook de studenten de kans geven via hun studie zich effectief te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeenschap van België.

Iedere student krijgt een forfait van €100 ongeacht de afstand, te beschouwen als een premie of incentive. Een bijkomende maandelijkse toelage van €100 wordt toegekend aan de studenten die bewijzen dat ze een logement huren voor de duur van hun studie in de andere gemeenschap. Voor het overige verloopt alles precies volgens de regels en voorwaarden van de Europese Erasmus uitwisselingen. Een Erasmus Belgica studie duurt minstens drie maanden en maximum een jaar. De normale schoolverzekering blijft van kracht gedurende die periode. Om de concrete Erasmus Belgica mogelijkheden binnen jouw opleiding te weten te komen, ga je best te rade bij de coördinator internationalisering van je campus of opleiding.

Intercontinentaal studeren

Arthur Hugelier / Communicatiemanagement / Chestnut Hill College, USA / studie / beurs Priority Countries

Howest heeft ook partneruniversiteiten in de VS, Canada, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Onze studenten kunnen er terecht voor een semester studie/stage of een Summer School programma. Je vindt ze terug in onze partnerlijst en uiteraard op onze Leho infosite "Go International".

We benutten daarvoor maximaal het Beursprogramma van de Provincie West-Vlaanderen en de diverse beurzenstelsels van de Vlaamse overheid, zoals het Priority Country Programme , The Washington Center beurzen, ASEM Work Placement en de Generieke beurzen.  Howest International Office beschikt ook geregeld over Erasmus+ beurzen die we kunnen inzetten voor studentenmobiliteit van en naar onze intercontinentale partners.

Via onze Leho infosite "Go International" en onze Facebookpagina “Howest International” missen jullie geen enkele Oproep.

Steun voor taalvoorbereiding

Inyace Hammour / Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie / UK / Erasmus internship

Wie vóór zijn mobiliteitsperiode investeert in taalvoorbereiding kan daarvoor tot €100 van Howest terugbetaald krijgen. Concreet kan het gaan over de aankoop van leermiddelen zoals DVD’s of woordenboeken, of over je inschrijving voor een taalcursus, zowel hier als op je bestemming.. Zie Leho infosite “Go International” voor meer info en voor het terugvorderingsdocument.

Daarnaast organiseert elke Howest locatie een gratis cursus “English for Exchange Students”, voor studenten uit opleidingen waar geen Engels op het programma staat. Ook onze inkomende uitwisselingsstudenten kunnen die lessen volgen.

Ook het Erasmusprogramma voorziet specifieke taalondersteuning (zie item Erasmus+)

Kortlopende mobiliteitsprogramma's

Tara Nieuwenhuizen / Biomedische laboratoriumtechnologie / China From Within reis

Howest biedt jou de kans om ook deel te nemen aan kortlopende mobiliteitsprogramma’s. Die kunnen heel diverse vormen aannemen:

  • een  “international week” rond een bepaald thema bij een buitenlandse of Franstalige partnerinstelling
  • een “Student Conference”, zoals de jaarlijkse Unité Student Conference in Edinburgh, rond “Employability Skills and Cultural Awareness”, voor studenten uit het studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde.
  • Een “Intensive Programme”, met delegaties studenten en lectoren uit verschillende landen, waarbij die in internationale groepen samenwerken rond een bepaald thema. Het IP eindigt doorgaans met een presentatie van de bereikte resultaten voor een jury van lectoren en specialisten uit het werkveld. Uiteraard gevolgd door een spetterende afscheidsfuif.  Onder het vorige Erasmus-programma konden we voor dergelijke programma’s (IPs) subsidies krijgen, zodat reis en verblijf van studenten en lectoren ruim gesponsord werden.  Howest was één van de koplopers binnen Vlaanderen, wat ook blijkt uit onze selectie voor de brochure “EU success stories 2012 – IPs”.  Onder Erasmus+ is die financiering helaas niet meer voorzien. Ook zonder de Erasmus financiering blijven we voortbouwen op de opgedane expertise in dit succesvol mobiliteitsconcept.  Talrijke opleidingen blijven IPs organiseren met hun partneruniversiteiten, vaak korter dan voorheen, en met een voorafgaandelijke @distance samenwerking tussen de deelnemers. 
  • de “China from within” studiereis die we jaarlijks Howestbreed organiseren, met een verblijf van bijna drie weken op de campus van onze Chinese partneruniversiteit.
  • De “India from within” inleefreis naar Trichy, in het zuiden van India, met focus op het professionele werkveld van psychologische hulpverlening, onderwijs, sociaal werk. De studenten werken er ook samen met studenten van onze partneruniversiteiten in Trichy.
  • een grensoverschrijdende boot camp
  • een uitwisseling met je klas naar Franstalig België, via het Prins Filipfonds

Aan de meeste kortlopende internationale mobiliteitsinitiatieven zijn credits verbonden.  Ze “tellen dus mee” in het kader van je opleiding. Ook zonder credits is er erkenning: je buitenlandse mobiliteit wordt hoe dan ook op je diplomasupplement vermeld.

Veel Howesters zetten hun eerste stappen in de wijde (academische) wereld dank zij dergelijke kortlopende mobiliteitsprojecten, waarbij ze het belangrijk vinden dat ze reizen in het gezelschap van medestudenten en lectoren.

Voor een belangrijk aantal onder jullie vormen ze echter ook een opstap naar méér:  ontelbaar zijn ze inmiddels, de studenten die tijdens een IP of International Week de microbe te pakken krijgen, en zich meteen na terugkeer kandidaat stellen voor een vol semester buitenlandse studie of stage.

Hou goed Leho infosite Go International of de Leho-stek van je opleiding in de gaten: vroeg of laat zie je de oproepen verschijnen voor de korte mobiliteitsprojecten. Laat die kansen niet aan je neus voorbij gaan! 

Erkenning en puntenomzetting

Sam Sabbe / Sociaal Werk / Oostenrijk / Erasmus studie

Wanneer je in het kader van een studentenuitwisseling in het buitenland (of aan een hogeschool van de Franstalige Gemeenschap) studeert, worden deze activiteiten erkend in je curriculum: ze vervangen opleidingsonderdelen (of een deel daarvan) aan Howest. Doordat je uitwisseling meetelt voor je Howest-diploma, loop je geen studieduurvertraging op en neem je na je uitwisseling gewoon de draad weer op in je opleiding. Aangezien je uitwisseling integraal deel uitmaakt van je curriculum komt deze ook op het diplomasupplement.
 
Howest erkent integraal de resultaten die je behaalde aan de gastinstelling, en wijst zelf de definitieve score toe voor de elders afgelegde opleidingsonderdelen.  De gastinstelling bezorgt ons een Transcript of Records (rapport) met de (examen)scores die je ginds behaalde, en als onderdeel van het erkenningsproces zet Howest die scores van de gastinstelling om naar Howest-cijfers.  Mobiele studenten informeren zich best op voorhand via hun coördinator internationalisering over welk van onderstaande methodes van toepassing zal zijn voor de omzetting van hun resultaten.

Puntenomzetting op basis van Grade Distribution Tables

Die puntenomzetting gebeurt idealiter op basis van zogenaamde Grade Distribution Tables, zoals voorgeschreven door de ECTS Users’ Guide (een officieel document in het kader van het "Bologna-proces") .  Zo’n tabel biedt een overzicht van alle examencijfers (waarmee men slaagt) en het percentage studenten dat elk van de examencijfer tussen de 10/20 en de 20/20 behaalde. Op basis van deze informatie kan een geaccumuleerd percentage berekend worden, en ook dat staat vermeld op de tabel.  Als men dan de tabellen van zowel zendende als ontvangende instellingen samen legt, kan men op een correcte en transparante manier punten omzetten:  men bekijkt nl. hoeveel percent studenten van de gastschool hetzelfde resultaat als jij hebben behaald ginds, en vertaalt dat naar het Howest-cijfer dat eenzelfde percentage studenten aan Howest hebben behaald. Indien daarbij blijkt dat er overlapping is met verschillende Howest scores, waardoor er een range aan mogelijkheden ontstaat, kiest Howest voor de gemiddelde score. Als de range slechts twee keuzes omvat, gaat Howest voor de hoogste van de twee. Studenten kunnen enkele voorbeelden van puntenconversies raadplegen op Leho Go International, in de module ‘Internationale mobiliteit: nuttige informatie’. Hieronder vind je Howest’s meest recente Grade Distribution Table.  Howest brengt die ook in de EGRACONS Grade Conversion tool, waardoor we de punten behaald bij partners die ook EGRACONS hanteren op een automatische manier kunnen converteren naar Howest-scores.

Raadpleeg de Howest Grade Distribution Table

Puntenomzetting op basis van de ECTS Grading Scale

Bepaalde Europese hoger onderwijsinstellingen werken voor puntenomzetting nog op basis van de ECTS Grading Scale, de intussen ietwat voorbijgestreefde voorloper van de Grade Distribution Table.  Indien een gastinstelling nog die ECTS Grading Scale hanteert, zal Howest die ECTS grades omzetten naar Howest-scores op basis van onderstaande tabel.

ECTS grade Definition Howest grade on 20
A EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors
The student has an exceptionally high command of the pursued competence(s)
16/20 and more
B VERY GOOD - above the average standard but with some errors
The student has a very good command of the pursued competence(s) and distinguishes him/herself
14/20 &15/20
C GOOD - generally sound work with a number of notable errors
The student has a good command of the pursued competence(s)
12/20 & 13/20
D SATISFACTORY- fair but with significant shortcomings
The student has an adequate command of the pursued competence(s)
11/20
E 10/20 is the PASS SCORE
SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria
The student has acquired sufficient command of the pursued competence(s) in order to function and/or continue studying
10/20
FX FAIL - some work required before the credit can be awarded
The student has not yet acquired sufficient command of the pursued competences in order to function and/or continue studying
7/20 - 8/20 - 9/20
F FAIL - considerable further work is required
The student has not at all acquired sufficient command of the pursued competences
6/20 and less

Puntenomzetting op basis van een Pass/Fail resultaat

Bepaalde gastinstellingen, vooral in Scandinavische landen, geven eindevaluaties in de vorm van een Pass of Fail in plaats van een puntenscore.  In dat geval bepaalt het Howest Onderwijs- en Examenreglement dat een Pass gelijk staat met een Howest-score van 14/20, en een Fail met een score van 7/20 of minder. 

Puntenomzetting in alle andere gevallen

Wanneer voor een bepaalde partnerinstelling geen van de bovenstaande systemen voorhanden is (wat zeker buiten de Erasmus-zone vaak het geval is), kunnen de ECTS-principes voor puntenomzetting niet worden toegepast. In dat geval hanteert Howest een eigen methodiek voor het omzetten van de examencijfers, bij voorkeur op basis van duidelijke afspraken met de partnerinstelling.  Het evaluatiesysteem van een partnerinstelling staat vermeld op (of in annex bij) het bilateraal akkoord tussen Howest en de partnerinstelling, en vaak ook op het rapport dat de partner uitreikt, en op hun website.

Meer informatie

Elias T’joens / Toegepaste Architectuur / Nederland / Erasmus stage

Zowel het “Stappenplan voor buitenlandse studie” op Leho infosite "Go International" als onze “Go International Gids voor de Howest-student” bevatten waardevolle informatie over internationaal gaan tijdens, naast en na je Howest studie.

Onze Reis wijs :) links en tips vormen een schat aan praktische info om je studiemobiliteit voor te bereiden.

Verzekering

Bauke Hoerée / Multimedia & Communicatietechnologie / Nederland / Erasmusstudie