Ontwikkelingssamenwerking

Spreekt ontwikkelingssamenwerking jou aan? Howest Outreach enthousiasmeert en ondersteunt opleidingen om een Zuidwerking uit te bouwen om zo studenten wereldburgerschapscompetenties te laten verwerven. Studenten opleiden tot wereldburgers vergt een aanbod van ervaringen die studenten kunnen opdoen met Noord-Zuid relaties en ontwikkelingssamenwerking, zodat zij een kritische eigen mening ten aanzien van mondiale evoluties en problematieken kunnen ontwikkelen.

Howest-studenten die zich geroepen voelen om terreinervaring op te doen aangaande de problematiek van ontwikkelingslanden en Noord-Zuid relaties, kunnen hun stage, bachelorthesis of project realiseren in een ontwikkelingsland.

Howest heeft heel wat zuidprojecten en -partnerschappen binnen dewelke je een goed omkaderde en begeleide stage kan lopen in het zuiden. Er bestaan twee beursprogramma’s die jou daarbij een financieel zetje in de rug kunnen geven. Van jou verwachten we dat je bij voorkeur het Omkaderingstraject volgt, of minstens één intensieve voorbereidingsdag uit ons aanbod, en dat je je ten allen tijde houdt aan de officiële reisadviezen van ons Ministerie van Buitenlandse zaken en van Howest zelf.

VLIR-UOS reisbeurzen

howest illustraties_programma cropped.png

Het VLIR-UOS programma «Reisbeurzen» zorgt voor betoelaging van studenten die in één van de programmalanden gaan werken rond een thema dat rechtstreeks verband houdt met de ontwikkelingsproblematiek.

Een geselecteerde student ontvangt duizend euro.  Jaarlijks zijn er twee indienmomenten; het belangrijkste valt begin december, voor al wie in het lentesemester naar het zuiden wil trekken. 

Geïnteresseerde studenten kunnen via de coördinator internationalisering van hun opleiding een aanvraagdossier indienen bij het Howest International Office. We beschikken jaarlijks over een twaalftal dergelijke reisbeurzen .

De volledige oproep ‘Reisbeurzen’ komt telkens op Leho, infosite Go International > Ontwikkelingssamenwerking. Je vindt er naast de officiële oproep en het aanvraagformulier ook een document met richtlijnen en tips voor het succesvol indienen van je dossier. Verder organiseren we daarvoor ook een infosessie per campus.

Zuidstage met een beurs van de Provincie West-Vlaanderen

howest illustraties_programma cropped.png

Voor je zuidstage of -project kan je ook een beursaanvraag indienen bij de Provincie West-Vlaanderen. De beurs bedraagt tussen de €1250 en €2500. Meer info.

Let wel: je aanvraagdossier moet via Howest International Office passeren. Wij hanteren dus noodzakelijkerwijs een vroegere interne deadline dan de indiendatum van de Provincie die je op hun website vindt! Alle info voor Howest-aanvragers staat duidelijk op onze Leho infosite Go International. De Provincie organiseert ook jaarlijks een voorbereidingsdag voor vertrekkers. Het bijwonen ervan verhoogt je kansen op goedkeuring van je beursaanvraag.

VVOB stageplaatsen

howest illustraties_programma cropped.png

De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) publiceert jaarlijks een lijst met stageprojecten geschikt voor studenten van de Vlaamse Hogescholen. Dit gebeurt in het voorjaar, voor stages die plaats moeten vinden het academiejaar erop. Studenten hebben doorgaans tot eind september om zich kandidaat te stellen. Daarna vinden de selectiegesprekken plaats bij de VVOB in Brussel. VVOB voorziet alleen in stageplaatsen in het kader van de door haar verrichte projecten in ontwikkelingslanden, met de nodige omkadering en begeleiding door haar coöperanten ter plaatse.

VVOB financiert de geselecteerde studenten echter niet voor het realiseren van die stages. Om betoelaging te verkrijgen moeten de studenten een VLIR-UOS reisbeurs of een beurs van de Provincie West-Vlaanderen aanvragen (zie hierboven).

Via Leho Go International vind je het jaarlijks geactualiseerde aanbod aan VVOB-stageplaatsen.

Stage binnen de Vlaamse ngo's voor ontwikkelingssamenwerking

howest illustraties_programma cropped.png

De “Vlaamse Vereniging van ngo’s voor Ontwikkelingssamenwerking” heeft een webpagina voor studenten die op zoek zijn naar een stageplaats.

Voorbereidingsdagen "Naar het Zuiden". Een must voor studenten die vertrekken naar het zuiden.

howest illustraties_toekomst cropped.png

We willen dat onze studenten goed voorbereid op zuidstage vertrekken.

UCOS vzw (Universitair centrum voor ontwikkelingssamenwerking) organiseert, in samenwerking met de leden van de Associatie Universiteit Gent, waaronder Howest, en enkele andere hogescholen de voorbereidingsdagen “Naar het Zuiden”. Alle Howest studenten die een stage in het Zuiden willen lopen, moeten minimaal zo’n voorbereidingsdag volgen.

De voorbereidingsdagen vinden plaats op verschillende locaties en verschillende tijdstippen in de loop van het academiejaar. Je krijgt er de keuze uit verschillende workshops over gezondheidsadvies, culturele ontmoetingen en confrontaties, recente evoluties in ontwikkelingssamenwerking, omgaan met conflict, de problematiek van ontwikkeling en armoede, de (omgekeerde) cultuurshock, enz.

De exacte data, het volledige programma en de online registratiemogelijkheid vind je op op inschrijven.ucos.be of via Leho, infosite ‘Go International’.

Omkaderingstraject ter voorbereiding van een Zuidstage

howest illustraties_programma cropped.png

Specifiek voor de Zuidmobiliteit werd een Howest-breed omkaderingstraject opgezet dat studenten ondersteunt in het verwerven van wereldburgerschapscompetenties tijdens een Zuidmobiliteit. Het traject is een opleiding overschrijdend samenwerkingsinitiatief, in samenwerking met het Postgraduaat Internationale Samenwerking Noord-Zuid.

De sessies vinden plaats in het herfstsemester zowel in Brugge als Kortrijk, meestal ‘s avonds. Bepaalde opleidingen bieden hun studenten de kans om het traject te volgen als keuzevak binnen hun curriculum (3 ects). De bovenvermelde voorbereidingsdag “Naar het Zuiden” (UCOS) maakt deel uit het van het omkaderingstraject.

Het programma en de registratiemogelijkheid vind je op Leho infosite “Go International”.

Evenementen

howest illustraties_locatie cropped.png

Howest organiseert elk jaar enkele sensibiliseringsinitiatieven in het kader van haar Outreach programma. We maken die bekend via de Aankondigingen op onze Leho infosite Go International.

Ook VLIR-UOS ondersteunt en organiseert sensibiliseringsinitiatieven, debatten en andere events die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking.

  Veiligheid en verzekering

  howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

  Bepaalde landen in het Zuiden zijn niet altijd even stabiel qua regime of bestuur. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert per land een officieel reisadvies, voortdurend geactualiseerd.

  Hou dit advies in het oog voor je land van bestemming. Verwittig zowel je coördinator internationalisering als international office mochten de ‘niet-essentiële reizen’ of ‘reizen’ voor jouw gebied worden afgeraden. In overleg met de lokale contactpersonen zal dan beslist worden je project al dan niet uit te stellen of te annuleren. Neem in alle geval een annuleringsverzekering bij je vlucht.

  Ook Howest kan bepaalde regio’s of landen uitroepen tot “no go” zone voor een bepaald academiejaar, bijv. bij een uitbraak van ebola. Je coördinator internationalisering is op de hoogte van dat reisadvies.

  Daarnaast dringen we er op aan dat elke student (met Belgische nationaliteit) die op studie- of stagemobiliteit naar een land buiten de Europese Unie trekt, registreert op deze overheidssite: travellersonline.diplomatie.be. Het duurt amper een paar minuten en is gratis! Doet er zich in je land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis …), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken jou makkelijker kunnen informeren en helpen. De Belgische Ambassade of het Consulaat ter plaatse is dan immers op de hoogte van jouw verblijf.

  Standaard zijn alle Howest studenten die op buitenlandse studie- of stageverblijf trekken, verzekerd door de schoolverzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt echter geen ziektekosten of repatriëring. Howest en de beursprogramma’s die zuidstage ondersteunen eisen dat alle studenten die naar het Zuiden vertrekken een afdoende reisbijstandsverzekering afsluiten. Indien je die al hebt, ga na of ze ook geldt voor jouw land van bestemming, of ze dekking genoeg biedt (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand), of ze de volledige duur van je stage dekt. Ga ook specifiek na of stage in het kader van je opleiding in aanmerking komt voor dekking. De verzekering die gratis door de mutualiteiten wordt aangeboden aan alle aangeslotenen is doorgaans niet toereikend. Je kan een persoonlijke uitbreiding reisbijstand bij de Howest schoolverzekering aanvragen (betalend - contacteer tijdig het ankerpunt van de dienst Financiën van je campus voor prijsopgave en afsluiten van de verzekering). Verder verwachten wij dat je, eens ter plaatse, alle richtlijnen van de lokale contactpersoon of promotor opvolgt die te maken (kunnen) hebben met veiligheid.