Toelating buitenlandse diploma's

Toelating buitenlandse diploma's

Algemene informatie

 • Aanvragen voor het herfstsemester starten op 1 januari van hetzelfde jaar. 
 • De deadlines voor het indienen van een aanvraag voor het academisch jaar 2022-2023 zijn de volgende

 • 1 juni 2023 voor studenten die een visum zullen moeten aanvragen om in België te studeren

 •  1 juli 2023 voor EU-burgers en andere aanvragers die geen visum nodig hebben

 • De kost voor het verwerken van een aanvraag bedraagt 50 EUR en is niet-restitueerbaar.

De gemiddelde verwerkingstijd van je aanvraag is twee tot drie weken. Gelieve er rekening mee te houden dat Howest gesloten is tijdens het zomerverlof tussen 17 juli en 15 augustus 2023. Tijdens die periode worden geen e-mails beantwoord en geen aanvraagdossiers behandeld.

 • Onze academische kalender is opgesplitst in 2 semesters. Studenten die zich aanmelden voor een bacheloropleiding worden enkel toegelaten bij de start van het academiejaar in september (herfstsemester). Starten met lessen in het tweede semester (lentesemester) is niet mogelijk, aangezien de cursussen van het tweede semester voortbouwen op het curriculum van het eerste semester. Uitzonderingen zijn enkele postgraduaten die doorgaan in het lentesemester en de ‘Advanced Bachelor of Bioinformatics’.
 • Het inschrijvingsgeld bij Howest is een combinatie van een vast tarief en een variabel tarief (prijs per ECTS).  Meer info hier.
 • Onderstaande informatie is een samenvatting van relevante onderdelen uit het Howest Onderwijs-en Examenreglement. Raadpleeg het officiële document in het Nederlands of het Engels.
   
 • Wens je meer informatie over onze voorzieningen voor studenten met een beperking?  Neem dan contact op met onze Dienst Studentenvoorzieningen

Brochure aanvragen

Toelatingsvoorwaarden

1. Diplomavoorwaarden

Als je je aanmeldt voor één van onze bacheloropleidingen, moet je ons een gelegaliseerde kopie van je diploma bezorgen met de bijhorende puntenlijst. Het diploma moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden hieronder vermeld. Als deze documenten in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigd vertaler worden vertaald. 

a. Zit je in het laatste jaar van het secundair onderwijs?

Als je in je laatste jaar van het secundair onderwijs zit en pas in de zomer denkt af te studeren, kan je ook al vanaf 1 januari starten met je aanvraag. Daarvoor moet je ons je huidige puntenlijst van de secundaire school bezorgen EN een officieel document van je onderwijsinstelling waarin staat wanneer je naar verwachting zult afstuderen en met welk diploma. We raden je aan om niet tot aan de zomer te wachten met het indienen van een aanvraag. Zorg ervoor dat je op tijd in België aankomt om je studieavontuur aan Howest te starten, vooral als je nog een visum moet aanvragen. 

b. De volgende buitenlandse studiebewijzen/diploma’s geven toegang tot onze bacheloropleidingen:

 • Een ‘European Baccalaureate’ diploma, uitgereikt door de Europese Scholen in België of in het buitenland (minimum score 50/100).
 • Een ‘Diplôme du Baccalauréat’ uitgereikt door het ‘Office du Baccalauréat International de Genève’ (minimum score 24).
 • Een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO)
 • Een Luxemburgs ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaire’ of een ‘Diplôme de Fin d’Etudes Secondaire Techniques’.
 • Een Frans ‘Baccalauréat’ diploma (minimumscore 10/20)
 • Een Duits ‘Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/Abitur’ diploma
 • Een gelegaliseerd ‘High School Diploma’ (USA) met een ‘transcript of records’ waarop ten minste 4 ‘Advanced Placements (AP’s) vermeld staan.
 • Een gelegaliseerd buitenlands Bachelor-diploma of gelijkwaardig.
 • Een gelegaliseerd buitenlands Masterdiploma of gelijkwaardig.

Heb je een Nederlands diploma ‘Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs’ (VWO) of een Nederlands diploma ‘Middelbaar Beroepsonderwijs’ (MBO) van ten minste 3 à 4  jaar met kwalificatieniveau 4? Of heb je een Nederlands ‘Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen’?

Dit diploma geeft rechtstreeks toegang tot onze opleidingen. Indien je in het bezit bent van dit diploma moet je dus geen toelatingsaanvraag indienen en kan je je rechtstreeks inschrijven via deze link.

Heb je een diploma van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap?

Indien je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap hoef je geen toelatingsaanvraag in te dienen. Je diploma geeft toegang tot onze bacheloropleidingen, mits je een bewijs van taalvoorwaarde kunt voorleggen (Nederlands of Engels, naargelang de opleiding die je kiest). Stuur een kopie van je diploma en je bewijs van taalvoorwaarde naar toelating@howest.be. Indien je voldoet aan de taalvoorwaarde, ontvang je een toelatingsbrief en kan je rechtstreeks inschrijven via deze link.  

c. De volgende buitenlandse studiebewijzen/diploma’s geven toegang tot onze graduaatsopleidingen:

 • Alle diploma’s opgesomd bij diplomavoorwaarde bacheloropleiding.
 • Een Nederlands diploma “Hoger algemeen voortgezet onderwijs” (HAVO). Ook dit diploma geeft rechtstreeks toegang tot onze graduaatsopleidingen. Je hoeft dus geen toelatingsaanvraag in te dienen. Je kan je rechtstreeks inschrijven via deze link

d. Ander diploma?

Als je een ander diploma hebt dan hierboven vermeld, dan kom je alleen in aanmerking voor inschrijving bij Howest als je diploma toegang geeft tot universitaire studies in het land waar het behaald werd. Tijdens je online aanvraag moet je ons een correct gelegaliseerde kopie van je diploma en puntenlijst bezorgen.

Toelatingsonderzoek nodig?

Als je niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je je aanmelden via een toelatingsonderzoek. Klik hier voor meer informatie of contacteer mevr. Els Gobbin via toelatingsonderzoek@howest.be.

2. Taalvoorwaarden

Het vereiste minimumniveau is B2 van het ‘Common European Framework of Reference’.

De volgende documenten worden aanvaard als bewijs van Engelse taalvaardigheid:

 • Een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap (uitgezonderd BSO en CVO)
 • Een recent TOEFL-certificaat: minimumscore: 550 punten (papier), 213 punten (computer) of 79 punten (internet).
 • Een recent IELST-certificaat van de British Council: minimumscore 5,5.
 • Een GCSE- certificaat Engels met score A*-C.
 • Een van de volgende certificaten van Cambridge English: ‘First Certificate in English’ (FCE) of ‘Certificate in Advanced English’ (CAE) of ‘Certificate of Proficiency in English’ (CPE).
 • Een certificaat van de ‘English Test’, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent.
 • Een Nederlands diploma ‘Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs’ (VWO). 
 • Een diploma van ‘International Baccalaureate’ in het Engels, of met minstens graad 5 voor de cursus English A of B high level of minstens graad 6 voor de cursus English B standard level.
 • Een Europees baccalaureaatsdiploma met Engels als eerste taal en een score van ten minste 6, of als tweede taal en een score van ten minste 7.
 • Een attest van het succesvol afronden van minstens een voltijds studieprogramma van een Engelstalige opleiding in het secundair onderwijs of van het behalen van minstens 30 studiepunten voor Engelstalige opleidingsonderdelen in een Engelstalige opleiding in het hoger onderwijs.
 • Duolingo Taalcertificaat met een minimumscore van 105 of hoger
 • IELTS -indicator met een minimumscore van 6,5 

Als je een opleiding in het Nederlands wenst te volgen, worden onderstaande documenten aanvaard als bewijs van beheersing van de Nederlandse taal:

 • Een bewijs van het succesvol afronden van ten minste één voltijds studiejaar van een Nederlandstalige opleiding in het secundair onderwijs of van het behalen van minstens 30 studiepunten voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs.
 • Een attest van CEF-niveau B2 (of hoger), zijnde ten minste gelijkwaardig aan de eisen gesteld in het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs van de Nederlandse Taalunie.
 • Een attest NT2, Vantage 1A+B of ‘Richtgraad 3’ van een Centrum voor Volwassenonderwijs.
 • Een attest van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen op niveau ERK B2 (ITNA-test).
 • Een NVA5 attest van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent.
 • Een getuigschrift Educatief Startbekwaam of Educatief Professioneel van CNaVT.
 • Een met goed gevolg afgelegd Staatsexamen NTII Programme II (afgegeven door het College voor Toetsen en Examens in Nederland).

3. Motivatie

Via een motivatiebrief komen we meer te weten te komen over jou en je motivatie om deel te nemen aan de opleiding van je keuze. Je schrijft de motivatiebrief in de taal van de door jou gekozen opleiding. 

4. Bijkomende voorwaarden

 • Wil je inschrijven in de bacheloropleiding Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs, dan dien je eerst de Instaptoets Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Kleuteronderwijs af te leggen
 • Chinese studenten moeten ook slagen voor de APS-screening. Lees meer (ENG).
 • Voor studenten uit Kameroen, Nigeria of Ghana: de instelling waar je je diploma hebt behaald, moet ons een kopie van je diploma en je puntenlijst toesturen in een gefrankeerde en verzegelde enveloppe. 

Aanvraagprocedure en inschrijving

Hieronder vind je meer informatie over de aanvraagprocedure aan Howest voor INTERNATIONALE studenten (of studenten met een Belgische nationaliteit die in het bezit zijn van een buitenlands diploma). 

Stap 1: Dien je online aanvraag in

Aanvragen starten op 1 januari.

Om je aanvraag te starten, log je in op het aanvraagplatform.

Tijdens je online aanvraag word je gevraagd om volgende documenten op te laden: 

 •   een kopie van je identiteitskaart of paspoort;
 •   een gelegaliseerde en vertaalde kopie van je diploma met puntenlijst;
 •   een bewijs van te voldoen aan de taalvoorwaarden;
 •  een motivatiebrief. 

Wanneer je aanvraag volledig en positief beoordeeld is, ontvang je je ‘Voorlopig Certificaat van Toelating’. 

Met dit document en met het financieel certificaat van Howest (geblokkeerde rekening), kan je de procedure voor het aanvragen van een visum opstarten (enkel van toepassing op wie een visum nodig hebben).


Extra stap voor wie een visum nodig heeft 

Stap 1.1. Betaal het voorschot (alleen voor niet-EER-studenten). Zodra jouw aanvraag is beoordeeld en uw dossier is goedgekeurd, ontvangt je een uitnodiging om het voorschot van het inschrijvingsgeld (1092,10 EUR) te betalen. 

Stap 1.2. Geblokkeerde rekening. Samen met het Voorlopig Certificaat van Toelating zal je de nodige instructies ontvangen om een geblokkeerde rekening te openen bij Howest.

Dit is een verplicht onderdeel van een visumaanvraag en dient als bewijs van over voldoende financiële middelen te beschikken ter ondersteuning van jouw verblijf in België. Voor het academiejaar 2023-2024 moet u 11.000 EUR overmaken als bewijs van solvabiliteit (om je kosten voor levensonderhoud in België gedurende 12 maanden te dekken). 

Met dit eerste inschrijvingsbewijs "Voorlopige attest van aanvaarding" en het financieel attest van Howest (geblokkeerde rekening) kan je je visumaanvraag starten.


STAP 2: Bevestig jouw documenten (digitaal)

Upload al je documenten in jouw online aanvraagplatform (digitaal). Vraag ook je secundaire school/hogere instelling om een e-mail te sturen naar admissions@howest.be (met stempel en handtekening) waarin ze bevestigen dat je bent afgestudeerd (incl. de datum van afstuderen en de officiële titel van je diploma).

Nadat de echtheid van je documenten werd gecontroleerd, ontvang je van ons een ‘Certificaat van Toelating’, waarmee je je definitief kunt inschrijven in één van onze opleidingen.


STAP 3: Definitieve inschrijving

Het 'Certificaat van Toelating' bevat een link naar een webpagina waar je je inschrijving definitief kan afronden.
Tijdens deze stap zal je jouw Certificaat van Toelating, jouw identiteitskaart/verblijfsvergunning of visum voor België moeten uploaden, en jouw studiecontract ondertekenen. Je kan definitief inschrijven vanaf eind juni.
 


Stap 4: Betaal het inschrijvingsgeld

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Dit kan via bankoverschrijving of op de campus via Bancontact. Betalingen in cash of met een kredietkaart worden niet aanvaard. 

Veelgestelde vragen

Application Process

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De aanvraagperiode start op 1 januari 2023 en loopt tot 1 juni 2023 voor studenten die een visum nodig hebben om in België te studeren. Studenten die geen visum nodig hebben, kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 juli 2023. Student kick-off week voor het academiejaar 2023-2024 start op maandag 11 september 2023. 

Is er een maximum aantal studenten dat toegelaten wordt tot Howest?

Howest hanteert geen studentequotum voor toelating van nieuwe studenten tot de opleiding. Als een student voldoet aan de algemene eisen en gemotiveerd is, is de toelating geldig en zal deze succesvol zijn. 

Hoeveel bedragen de aanvraagkosten? Moet ik de aanvraagkosten betalen als ik onderdaan ben van een EER-land?

De aanvraagkosten bedragen 50 euro en gelden zowel voor EER-burgers als voor niet EER-burgers. Dit geld wordt gebruikt om bij te dragen aan het bruisende internationale gemeenschapsleven in Howest. 

Ik ben een buitenlandse student met een Belgisch paspoort/ Ik ben een Belgische student met een buitenlands paspoort. Hoe kan ik me inschrijven?

Voor de toelatingsprocedure maakt het niet uit of je de Belgische nationaliteit hebt of niet. Als je een diploma uit het buitenland hebt, moet je je inschrijven als internationale kandidaat. Onze toelatingsdienst moet nagaan of je diploma al dan niet recht geeft op inschrijving bij Howest. 

Ik heb mijn diploma nog niet. Kan ik een toelatingsaanvraag indienen?

Als je in je laatste studiejaar zit en verwacht in de zomer af te studeren, kan je al starten met je aanvraag. Tijdens je aanvraag moet je ons dan je huidige puntenlijst van de middelbare school bezorgen en een officieel document van je instelling waarin staat wanneer je naar verwachting zal afstuderen en met welk diploma. Nadat je documenten (samen met je bewijs van taalvoorwaarde) werden gecontroleerd, krijg je een ‘voorlopig certificaat van toelating’. Met dit certificaat kan je je visumprocedure opstarten, maar kan je je nog niet definitief inschrijven in een van onze opleidingen.

Eens je ons je gelegaliseerde en, indien nodig, vertaalde kopie van je diploma en puntenlijst per post hebt bezorgd, ontvang je je 'Certificaat van toelating', waarmee je je definitief kunt inschrijven voor één van onze opleidingen. 

Hoe en waar kan ik een gelegaliseerde kopie van mijn diploma krijgen?

Je kan deze lijst raadplegen om te zien welke legalisatiemethode op jouw documenten van toepassing is. 

Hoe kan ik bewijzen dat mijn diploma toegang geeft tot universitaire studies? Wie kan het document ‘Access to University’ ondertekenen?

Als je in het land woont waar het diploma werd behaald, kan je je wenden tot het Ministerie van Onderwijs of het plaatselijke departement van onderwijs, of een universiteit (toelatingsbureau, professor, …) om het formulier te laten ondertekenen en afstempelen. Je kan ons ook een toelatingsbrief van een universiteit bezorgen, waarin staat dat je bent toegelaten als student tot een bacheloropleiding aan een universiteit (in het land waar het diploma werd behaald, bijvoorbeeld een Duits diploma - een Duitse universiteit). 

Als je een internationaal curriculum in een ander land volgde, kan je ons de toelatingsbrief bezorgen van een universiteit in dat land of van een universiteit in het land waarvan je het curriculum volgde. Indien je bijvoorbeeld aan een Amerikaanse school in Zwitserland hebt gestudeerd, kan je je zowel tot een Zwitserse als tot een Amerikaanse universiteit wenden. De toelatingsbrief van één van beide universiteiten is voor ons voldoende.

Indien je in een ander land woont dan het land waar het diploma werd behaald, gelieve je dan te wenden tot de desbetreffende ambassade. Als je bijvoorbeeld een student bent met een Portugees diploma die in Spanje woont, kan je proberen het document te laten ondertekenen bij de Portugese ambassade in Spanje.  

Wat moer er in mijn motivatiebrief staan?

Uit je motivatiebrief zou moeten blijken wat je carrière aspiraties zijn, waarom je voor deze specifieke opleiding hebt gekozen, en wat je reeds hebt geleerd uit voorgaande opleidingen en ervaringen. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten van op school zijn, maar ook zelfstandige projecten zoals games, sporten, hobby's, buitenschoolse activiteiten, vrijwilligerswerk,... Laat ons zien waar je de passie voor de opleiding hebt gevonden en toon dat je gemotiveerd bent om een professional te worden in het domein. 

Checklist documenten voor aanvraag
 • Gelegaliseerde/gecertificeerde kopie van je (secundair) diploma en puntenlijsten
 • Beëdigde vertaling van diploma en puntenlijsten in het Nederlands, Engels, Duits of Frans als het diploma opgemaakt is in een andere taal
 • Bewijs van talenkennis
 • Kopie van je paspoort/identiteitskaart
 • Motivatiebrief
 • Aanvullend: 
  • APS screening voor Chinese burgers.
  • Voor studenten uit Kameroen, Nigeria of Ghana: de instelling waar je je diploma hebt behaald, moet ons een kopie van je diploma en je puntenlijst toesturen in een gefrankeerde en verzegelde enveloppe.
Hoe rond ik mijn inschrijving af?

Vanaf zaterdag 1 juli kun je je definitieve inschrijving voltooien. Dit kan online (je ontvangt een link in je toelatingsbrief) of op afspraak bij de Studentenadministratie. Welke documenten moet ik uploaden bij de online inschrijving?

- Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant) of paspoort

- Visum om in België te studeren of verblijfsvergunning

- Toelatingsbrief (Letter of Acceptance)

Als je kiest voor de online inschrijving, ontvang je elektronisch een betalingsvoorstel.  Als je je definitieve inschrijving op de campus voltooit, hou er dan rekening mee dat de betaling enkel ter plaatse met Bancontact kan gebeuren, er wordt geen cash of kredietkaarten aanvaard.

Vrijstellingen en programma's op maat.

Tijdens de definitieve inschrijving kan je vrijstellingen aanvragen. Wanneer u dit doet, krijgt de programma coördinator automatisch een bericht over uw aanvraag, en zal hij dit verder opvolgen.

Van zodra dit is gebeurd, krijg je je studiecontract, het verzoek tot betaling van het inschrijvingsgeld en eventuele bijkomende studiekosten elektronisch toegestuurd. Het is ook nog mogelijk om vrijstellingen te krijgen nadat je al je studiecontract voor de volle 60 ECTS hebt getekend.  Dit is mogelijk tot het einde van de tweede week van het academiejaar. In dat geval zorgt de studentenadministratie voor de nodige terugbetaling.

Financieel

Hoeveel bedraagt het studiegeld?

Het studiegeld aan Howest is samengesteld uit twee delen: een vast deel en een variabel deel (prijs per ECTS). Het studiegeld voor het academiejaar 2022-2023 is als volgt: 

  Vast deel Variabel deel
(per ECTS)
Totaal
(voor 60 ECTS Bachelor programma)
Totaal
(voor 30 ECTS Bioinformatics@home programma)
Belgische en EER studenten* € 282,10 € 13,50 € 1092,10 € 687,10
Niet EER-studenten** € 1104,10 € 99,80 € 7092,10 € 3546,10

Belgische en EER-studenten

Belgische en EER-studenten hebben de keuze om lessen te volgen in het Engels of het Nederlands. Het studiegeld voor een voltijdse EER-student voor een opleiding bedraagt € 1092,10 voor het academiejaar 2022-2023. Hou er rekening mee dat het studiegeld onderhevig kan zijn aan wijzigingen en jaarlijkse inflatiestijgingen.

Niet EER-studenten

Het studiegeld voor niet EER-studenten voor een voltijdse bacheloropleiding in het Engels, bedraagt € 7092,10 voor het academiejaar 2022-2023. Als de student ervoor kiest om een bacheloropleiding in het Nederlands te volgen, bedraagt het studiegeld € 1092,10 voor het academiejaar 2022-2023 (dus hetzelfde tarief als Belgische en EER-studenten) (zie hierboven).

Andere kosten

Boeken en ander schoolmateriaal zijn kosten die niet zijn inbegrepen in het studiegeld. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kan je jaarlijks extra studie- of softwarekosten hebben. Hou er rekening mee dat de extra kosten aan verandering onderhevig zijn.

  Extra studie- of softwarekost
Toegepaste informatica  € 112
Digital Arts & Entertainment (DAE) € 305
Digital Design & Development (DEVINE) € 165
Industrieel Productontwerpen € 165
Multimedia en creative technology € 202

Extra studiekosten voor andere opleidingen

EER-Studenten*

EER-studenten zijn studenten met een nationaliteit uit een land van de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). De EER omvat de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion en Saint-Martin), Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal (incl. Madeira en de Azoren), Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden. 

Niet EER-studenten**

Als je niet de nationaliteit hebt van een van de landen van de Europese Economische Ruimte, dan ben je een niet EER-student en betaal je het studiegeld als een niet EER-student. Studenten uit de kandidaat-lidstaten van de EU betalen hetzelfde studiegeld als andere niet EER-studenten.


Voor Engelstalige postgraduaten geldt een vast tarief van 1000 euro per programma/semester voor alle nationaliteiten.

 

Biedt Howest studiebeurzen aan voor buitenlandse studenten? Kom ik als niet EU-burger in aanmerking voor studiebeurzen?

Studielening via FINS

Elke EU-student die in Europa wil studeren kan een lening aanvragen bij FINS. Studenten kunnen tot 25.000 EUR ontlenen om de studiekosten en daaraan gerelateerde uitgaven tijdens hun bacheloropleiding te dekken. De rentevoet varieert van 8-12% en er is een aflossingsvrije periode voorzien van 6 maanden na afstuderen, waarna de terugbetaling van de lening van start gaat. Voor meer info, raadpleeg de presentatie.

Studiefinanciering van Howest STUVO

Howest heeft geen op verdienste of behoefte gebaseerde studiebeurzen. Zowel EU- als niet EU-studenten kunnen na het slagen voor het eerste jaar van hun studies een renteloze lening aanvragen bij STUVO op basis van een individueel dossier. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Howest STUVO. 

Studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

Bepaalde categorieën studenten die in België verblijven, kunnen aanspraak maken op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, op voorwaarde dat zij voldoen aan de pedagogische en financiële voorwaarden zoals bepaald in de wetgeving: Kinderen van burgers van een lidstaat van de Europese Unie die in België werken of hier gewerkt hebben en die vallen onder art. 12 van de E.E.G. verordening 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie - Studenten met een vreemde nationaliteit die een permanente verblijfsvergunning hebben - Vluchtelingen en hun kinderen, van wie de asielaanvraag ontvankelijk is verklaard.

Studiefinanciering van je eigen overheid

Studiefinanciering kan ook door de overheid van het land van herkomst van de student worden toegekend. Studenten dienen hiervoor zelf contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van hun land. 

Kan ik mijn studiegeld in termijnen betalen?

Het is mogelijk om je studiegeld in termijnen te betalen. Als je dat wilt doen, kan je contact opnemen met aline.devolder@howest.be voor meer informatie. 

Wat zijn de kosten van levensonderhoud voor studenten in België?

De kosten van levensonderhoud hangen af van je persoonlijke levensstijl. Ze schommelen gemiddeld tussen 700 en 1000 euro per maand en omvatten de totale uitgaven per maand, met inbegrip van huisvesting (300-500 euro), openbaar vervoer, nutsvoorzieningen (elektriciteit, internet, mobiele telefonie, ziektekostenverzekering, boeken en boodschappen. Veel restaurants, cafés, sportfaciliteiten, kapsalons en andere plaatsen bieden studentenkortingen aan.

Het is van essentieel belang dat je over voldoende financiële middelen beschikt. Om een studentenvisum te krijgen, moet je bewijzen dat je over voldoende middelen van bestaan beschikt. Je kunt het minimumbedrag  nagaan op de website van de Dienst Vreemdelingen

Kan ik studeren en werken combineren?

Als student kan je een paar uur per week werken om je budget aan te vullen, maar het financieren van je opleiding via een studentenjob is niet aan te raden, omdat het je studieproces kan schaden. Meer informatie

Onderdanen van niet EU/EER-landen in België moeten voltijds student zijn om een studentenvisum te  krijgen. Als je een legaal verblijf in België hebt, volstaat een elektronische verblijfsvergunning of een bijlage 15 (als je dit document hebt ontvangen in afwachting van je verblijfsvergunning). Sinds 1 januari 2019 vermelden verblijfstitels die worden afgeleverd aan niet-EER onderdanen die in België studeren extra informatie over werkmogelijkheden. Met deze verblijfsvergunning mag je voor elke werkgever in België werken, met inachtneming van de volgende specificaties:

 • Je mag werken tijdens de geldigheidsduur van je verblijfsvergunning.
 • Tijdens het academiejaar mag je maximaal 20 uur per week werken. Tijdens de officiële vakantieperiodes (d.w.z. winter-, lente-, of zomervakantie) mag je meer dan 20 uur per week werken.
 • Je mag niet werken als je lessen of andere activiteiten in het kader van je opleiding moet bijwonen.
 • Je mag niet werken tijdens de zomer die voorafgaat aan het begin van je eerste academiejaar in België.
 • Voor meer informatie kan je contact opnemen met Howest STUVO: stuvo@howest.be

Praktische zaken

Biedt Howest studentenhuisvesting aan?

Als student aan Howest heb je de keuze om in een studentenhuis te wonen of om een studentenkamer (of appartement) te huren op de particuliere markt. De prijs voor studentenhuisvesting varieert tussen ongeveer 350 en 550 euro per maand, afhankelijk van het type huisvesting dat je zoekt.

Meer informatie

Wanneer begint het schooljaar? Wanneer zijn de vakanties?

Raadpleeg onze academische kalender

Hou er rekening mee dat sommige programma’s (niet-verplichte) inleidende cursussen hebben voor de start van het academiejaar. De algemene startweek voor internationale studenten begint op 11 september 2023 voor het herfstsemester. 

Welke verzekeringen heb ik nodig om in België te studeren?

Ziekteverzekering

Alle inwoners van België, ongeacht hun nationaliteit, zijn wettelijk verplicht een ziekteverzekering af te sluiten. Je moet zelf zorgen voor aansluiting bij een ziekteverzekering. Studenten met de nationaliteit van een EER-land moeten een zogenaamde Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) aanvragen als bewijs dat je al verzekerd bent in het thuisland. Deze blauwe kaart is gratis en garandeert dat alle medische kosten, inclusief bepaalde kosten voor medicatie, gedekt zijn door je ziekteverzekering gedurende de eerste 3 maanden van je verblijf in België. Om de dekking voor je hele verblijf te verlengen, moet je een attest van je ziekteverzekering aan het gemeentehuis voorleggen bij je inschrijving bij aankomst in België. Als je geen EHIC hebt, moet je je aansluiten bij een Belgisch ziekenfonds of een particuliere verzekering afsluiten voor medische kosten in België.

Studenten die geen onderdaan zijn van een EER-land, moeten een ziekteverzekering afsluiten. Met je bewijs van inschrijving kan je een ziekteverzekering nemen bij de verzekeringsmaatschappij van je keuze. Wij adviseren Expat & Co*. Ziekteverzekeringen zullen ongeveer 75% van de kosten voor dokters en ziekenhuizen dekken; ongeveer 20% van de kosten voor voorschriften en tandartskosten. 

Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid

Dit soort particuliere verzekering wordt sterkt aanbevolen. Je kan ze nodig hebben wanneer je per ongeluk iemand verwondt of iemands eigendom beschadigt. Wij adviseren Expat & Co*.

Schoolverzekering

Inkomende studenten die zich inschrijven bij Howest zijn door Howest verzekerd tegen lichamelijk letsel en wettelijke aansprakelijkheid tijdens de onderwijsactiviteiten, excursies en stages; niet tijdens hun privé-tijd. Meer details vind je in het Onderwijs- en Examenreglement. Deze dekkingen vervangen niet een normale ziekte-, aansprakelijkheids- en/of reisbijstandsverzekering, die elke student van Howest dient af te sluiten. Wij adviseren Expat & Co*.

Reisverzekering

Wij raden studenten ook aan om een persoonlijke reisverzekering af te sluiten die de repatriëring en/of de reis van een familielid dekt in geval van een ernstig ongeval of ziekte. Ga na of je reisverzekering ook een langer verblijf in het buitenlands dekt. Het is mogelijk dat dit al in je ziekteverzekering werd opgenomen. Wij adviseren Expat & Co*. 

Brandverzekering

In geval van het huren van een studentenkamer, controleer of een brandverzekering inbegrepen is. Zo niet, dan is het aan te raden en soms verplicht om contact op te nemen met een verzekeringsmaatschappij om een verzekering af te sluiten voor je persoonlijke bezittingen. 

Student Visa

Hoe kan ik een studentenvisum verkrijgen om in België te studeren?

Je moet je visumaanvraag starten bij de Belgische ambassade of het consulaat in het land waar je woont. Raadpleeg de contactgegevens van alle Belgische ambassades en consulaten wereldwijd.

Hou er rekening mee dat je in veel gevallen een afspraak moet maken om je visumaanvraag in te dienen en dat de agenda’s snel vol geraken in bepaalde periodes van het jaar. Start je visumaanvraagprocedure zo vroeg mogelijk. De normale procedure kan makkelijk 6 tot 8 weken in beslag nemen.

Hoe kan ik aantonen dat ik over voldoende bestaansmiddelen beschik voor mijn visumaanvraag?

Bij het aanvragen van een studentenvisum moeten studenten aantonen dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikken om hun kosten voor levensonderhoud, gezondheidszorg en repatriëring te dekken. Dit kan op twee manieren worden aangetoond:

 1. Een verbintenis die ten laste is genomen van een Belgische of een buitenlandse borgsteller (‘Annex 32’). Met andere woorden, als iemand uit je familie (of een vriend) over voldoende bestaansmiddelen beschikt, kan hij of zij zich borg stellen. 
 2. Een attest van voldoende bestaansmiddelen kan je bekomen via Howest. Je dient een bepaald bedrag over te maken op de rekening van Howest, waar het geld wordt geblokkeerd op een persoonlijke rekening. Tijdens de periode waarvoor je een bewijs van voldoende bestaansmiddelen nodig hebt, worden deze fondsen in maandelijkse stortingen op je Belgische bankrekening vrijgemaakt.
 3. Een document waaruit blijkt dat je een studiebeurs hebt gekregen die voldoende bovengenoemde kosten dekt. 

Lees deze gids over hoe je een financieel attest aanvraagt via STUVO Howest. Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de Dienst Vreemdelingenzaken

Kan ik in België blijven nadat ik afgestudeerd ben?

Ja. Sinds kort kunnen alle niet-EU-studenten een verblijfsvergunning aanvragen voor het zogenaamde 'oriëntatiejaar' - om in België een job te kunnen zoeken. Meer informatie vindt u op de website van Study in Flanders.