Onze troeven

Brede inzetbaarheid met mogelijkheid tot specialisatie

DSC08421.JPG

De opleiding profileert zich als een inhoudelijk brede opleiding: een keuze maken voor één afstudeerrichting is niet nodig. Bij ons doorloop je gewoonweg àlle trajecten, waarbinnen je eigen accenten kan leggen. Vermits je opgeleid wordt voor alle doelgroepen, worden je kansen op de arbeidsmarkt opmerkelijk groter.

Je kan dus je twee stageperiodes en je bachelorproef in totaal verschillende werkvelden voltooien. Wie zich toch enigszins wil specialiseren, kan zich bij deze keuzes toespitsen op één doelgroep. Ook het keuzepakket in het 3de jaar biedt deze mogelijkheid.

Afstemming theorie-praktijk

DSC08417.JPG

We zijn een praktijkgerichte opleiding en dit vertaalt zich in een sterke afstemming tussen de theorie en praktijk. Waar mogelijk zijn de lesweken zo ingericht dat je in de voormiddag theorie krijgt en in de namiddag praktijk oefent. Werkplekleren krijgt een belangrijke plaats in onze opleiding. Je gaat al snel aan de slag in het werkveld. Je krijgt een doorgedreven training in psychologische gespreksvoering, oplossingsgericht werken, psychodiagnostiek, …. 

Haalbare kaart

DSC08393.JPG

Om de studeerbaarheid te verhogen werken we met 4 periodes van 8 weken. In elke periode behandelen we 3 à 4 vakken. Dit verhoogt je focus aanzienlijk. Elke periode wordt afgesloten met evaluaties gevolgd door feedback. Snel bijsturen is hierdoor mogelijk. 

Kleinschaligheid

DSC08330.JPG

Ondanks een groot aantal studenten, werk je dikwijls in kleinere groepen. Practica, werkcolleges, intervisiemomenten, … zijn hier enkele voorbeelden van. Je hebt nauw contact met je medestudenten en het lectorenteam is heel bereikbaar. Coaching en begeleiding gebeuren op maat. Je bent bij ons geen nummer!

Positieve psychologie en oplossingsgericht werken

Toegepaste Psychologie: Positieve psychologie en oplossingsgericht werken

We zetten sterk in op positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Veeleer dan blind te staren op wat niet kan, leer je aandacht te hebben voor wat wel kan. Wat zijn talenten en mogelijkheden? Wat werkt wel? Op welke manier is verandering mogelijk? Je leert niet enkel de andere zo te benaderen, je past dit ook succesvol toe op je eigen functioneren. 

Mentor en buddy's

DSC07205.JPG

Soms loopt het niet zo vlot op studie- of op persoonlijk vlak en kan je best wat extra ondersteuning gebruiken. Als opleiding Toegepaste psychologie hechten we veel belang aan onze voorbeeldfunctie. Niet alleen onze mentoren staan klaar voor je indien je daar nood aan hebt, we hebben ook een goed uitgebouwd buddy-netwerk waarin studenten voor elkaar zorgen. 

Internationale mobiliteit

16712033_369175286787544_7510758937391726843_n.jpg

Je krijgt heel wat mogelijkheden om een internationale ervaring op te doen. Bovenop de internationale evenementen die voorzien zijn in het programma kan je ook nog deelnemen aan een inleefreis naar China of India, kan je participeren aan een congres in het buitenland of kan je een semester in het buitenland studeren of stagelopen.

Inspraak

Screen Shot 2017-11-29 at 12.13.19.png

Je hebt als student heel wat mogelijkheden tot inspraak in de opleiding. Je kan je kandidaat stellen als studentenvertegenwoordiger en zetelen in de studentenparticipatiecommissie. Dit overlegorgaan komt enkele keren per jaar samen en bespreekt wat leeft bij de studenten, en doet voorstellen tot verbeteractie. Via tevredenheidsenquêtes bevragen we alle zaken die voor onze studenten belangrijk zijn.