Onderzoek en dienstverlening

Het onderzoeksteam van toegepaste gezondheidswetenschappen zet in op praktijkgerichte onderzoeken, projecten en dienstverlening waar ziektepreventie en gezondheidsbevordering centraal staan. We benaderen gezondheid vanuit een holistische visie waar sociale, mentale en fysieke gezondheid sterk samenhangen. We willen hierbij inzetten op de toepassing van evidence based methodieken bij het aanpassen van levensstijl en omgeving.  

Bij interesse in samenwerken neem contact op met de onderzoekscoördinator lore.vandevivere@howest.be.
 

Sleepcoach

Vanaf september 2021 starten we voor de komende twee jaar met een nieuw PWO-project “Sleep Coach” in samenwerking met de opleiding Toegepaste Psychologie (Howest).

Slecht slapen is tegenwoordig een hot topic in de media. Als we weten dat één op drie een slaaptekort heeft, is dat niet verwonderlijk. Door de diversiteit aan oorzaken van slaapproblemen, vraagt deze gedragsverandering een individuele aanpak.

Dit project beoogt een individueel coachtraject te ontwikkelen om volwassenen duurzaam te motiveren tot een gezonde slaaphygiëne. Hierin zullen verschillende werkveldpartners betrokken worden (UGent, gezond leven, Vereniging voor gezondheidscoaches, CM, Liantis).

Contact en info: sara.kindt@howest.be

Stroke2gether

In het Stroke2gether project staat de ontwikkeling en opschaling van een digitaal transmuraal herstelpad voor personen na een beroerte centraal.

Het is een beroerte-leefpad waarin zorg, leefstijl en mentale ondersteuning in één traject op afstand gecombineerd worden. Dit project ging van start in januari 2021 met een duurtijd van 2 jaar, gefinancierd met EFRO-middelen. Howest werkt hiervoor samen met verschillende partners, met name (1) zorgbuurt Triamant, (2) ziekenhuizen AZ Groeninge en OLV Waregem, (3) technische ontwikkelaar Awell Health, en (4) Dashplus, (5) In4Care en (6) POM West-Vlaanderen. 

Contact & info:

Brain health

In juni 2021 werd het verkennend PWO project ‘Brain Health’ opgestart in samenwerking met de opleiding Multimedia en Creatieve Technologie en het Human Interface Technology lab.

Met ‘Brain Health’ focussen we op hersengezondheid en het vitaal houden van de hersenen. Het algemene doel van het project is om hersengezondheid te promoten en om milde cognitieve stoornissen of risicogroepen voor het ontwikkelen van dementie vroegtijdig te kunnen opsporen, monitoren en coachen op een laagdrempelige manier. Er is immers evidentie dat we het risico op dementie deels kunnen beïnvloeden door onze levensstijl. Een gezonde levensstijl (bv. gezonde voeding, voldoende beweging, sociale contacten,…) kan ons brein preventief gezond houden.

In het project maken we gebruik van een app met vragenlijsten, games en adviezen op de mobiele telefoon of tablet om enerzijds meer inzicht te krijgen over mogelijke risicogroepen en om anderzijds mensen preventief te ondersteunen in het vitaal houden van hun brein. Binnen dit éénjarig onderzoek ontwikkelen we een prototype van de app en gaan we samen met diverse werkveldpartners na of de app het werkveld kan ondersteunen op vlak van primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Contact & info: wingting.to@howest.be 
 

Healthy ageing

Healthy ageing is een praktijkgericht onderzoek dat liep in 2020-2021 om de relevante leefstijlfactoren (en bijhorende determinanten) van gezond ouder worden in kaart te brengen.

Hierbij werd gekeken naar fysieke activiteit, sedentair gedrag, gezonde voeding, middelengebruik en sociale contacten. Bij dit onderzoek sloegen de opleidingen Sport en Bewegen, Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie en toegepaste gezondheidswetenschappen de handen in elkaar.

Contact & info:

Vital cities

Vital Cities is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die praktijkonderzoek verricht naar hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving een actieve leefstijl kan bevorderen. Kopenhagen, Melbourne, Amsterdam, …

De meest leefbare steden zijn steden waar mensen heel actief zijn. Hoe bewegen mensen in die steden? Hoe kunnen we onze Vlaamse steden en gemeenten in beweging krijgen? Hoe bouw je aan een stad die beweging faciliteert en waar gezonde keuzes vanzelfsprekend worden? Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen. Meer laagdrempelig bewegen in je directe omgeving gaat doorgaans hand in hand met een betere gezondheid, meer veiligheid, meer groen en meer sociale cohesie voor de lokale gemeenschap. Beweegvriendelijke steden zijn leefbare steden. 

Dit project is een samenwerking tussen de Howest Bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Sport & Bewegen en Sociaal Werk. We stellen onze gezamenlijke expertise ter beschikking van steden en gemeenten. Het expertisecentrum Vital Cities wordt ondersteund door PWO-middelen (duurtijd: januari 2018 – juni 2022).

Contact & info:

Licht en gezondheid - Human Centric Lighting (afgerond)

Eind 2020 rondden we het TETRA-project “Human Centric Lighting: mogelijkheden benutten of passief afwachten?” af in samenwerking met de KU Leuven en vzw Groenlicht Vlaanderen.

Verlichting waarbij het welzijn van de mens centraal staat (HCL), wordt steeds populairder. Het ontbrak echter aan duidelijke richtlijnen voor een HCL-lichtontwerp, alsook aan goede praktijkcases als inspiratiebron. Tijdens dit project werden, naast een uitgebreide literatuurstudie, twee HCL-ontwerpen in praktijk toegepast en geëvalueerd op effectiviteit (woonzorgcentrum, industrie). Een samenvatting van de opgedane kennis en aanbevelingen werd neergeschreven in een HCL-gids, en werd ook in een dagopleiding gegoten. Dit project werd gesubsidieerd door VLAIO en inhoudelijk en financieel ondersteund door een 30-tal bedrijven (ontwerpers van verlichtingssystemen, alsook social profit organisaties). 

Contact & info:

Me-co@ch (afgerond)

In 2019 liep het PWO-project ‘M-e-co@ch’. Binnen dit explorerende onderzoek gingen we samen met diverse partners (Awel vzw, JAC, WINGG, Mediawijs, MICT, etc.) na of innovatieve technieken, zoals e-coaching een meerwaarde kunnen bieden met betrekking tot het ondersteunen en empoweren van hogeschoolstudenten op het vlak van (mentaal) welbevinden.

Dit onderzoek heeft als doelstellingen om de effectiviteit van bestaande coaching methodieken uitgebreider te bestuderen en de toepasbaarheid van gepersonaliseerde methodieken af te toetsen bij het werkveld en bij de uiteindelijke doelgroep. Naar de toekomst wensen we te exploreren hoe dergelijke methodieken gekoppeld en geïmplementeerd kunnen worden binnen de devices waar jongeren het meest mee vertrouwd zijn en wordt een prototype van dergelijk device uitgewerkt op maat van de doelgroep. 

Contact & info: