Visie Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs

De lerarenopleiding Howest wil leerkrachten afleveren die het onderwijs van de toekomst mee vormgeven.

 • Deze leerkracht stimuleert interactie en prikkelt nieuwsgierigheid in krachtige, betekenisvolle en veilige leer- en leefomgevingen.
   
 • De leerkracht is innovatief gericht en kan flexibel omspringen met veranderingen. Hij kan zijn praktijk steeds kwaliteitsvol en doordacht aanpassen.
   
 • De leerkracht is daarom digitaal geletterd in vooral educatieve technologie en kan ICT-rijke leerervaringen ontwerpen en hij participeert in educatieve netwerken.
   
 • De leerkracht werkt geïntegreerd en naargelang de context leer- of vakgebiedoverstijgend. Hij bouwt samen met zijn team aan een omgeving waarin de leerling kansen krijgt om te groeien richting zelfregulerend leren, waarbij begeleiding op maat het verschil kan maken.
   
 • De leerkracht is een schakel tussen school en de context van de lerende, tussen formele en informele organisaties en is lokaal en internationaal gericht op educatieve partnerschappen. Samen met collega’s en externen ziet hij kansen, neemt hij initiatief, toont hij verantwoordelijkheid in het ontwerpen van kwaliteitsvol onderwijs en geeft hij vorm aan de maatschappelijke taak van het onderwijsveld.

Onze lerarenopleiding leidt congruent op en is een lanceerplatform voor leerkrachten die ondernemingszin, creativiteit en een reflectieve houding als basisattitudes zien. De opleiding biedt hun hiertoe interactieve experimenteerruimtes waarin veilig oefenen en procesgericht werken leidt tot diepgaand leren. Tijdens dit proces draait het om betrokkenheid, motivatie en confrontatie waarbij geleerd wordt hoe men omgaat met de eigenheid van de lerende en hoe men dit leerproces ondersteunt. Een variatie aan betrouwbare, transparante en valide evaluatiemethoden wordt bewust ingezet, met aandacht voor proces- en productgericht evalueren.

De leerkracht ontwikkelt doorheen de praktijkgerichte opleiding een professionele identiteit. Hij staat zelfbewust in het leerkracht-zijn en vervult daarbij een voorbeeldrol.

De lerarenopleiding vormt leerkrachten die op een open, constructief-kritische manier democratische geletterdheid, maatschappelijke betrokkenheid en een brede zin voor duurzaamheid zien als hefbomen om burgerschap in onderwijs te ondersteunen.