header--person header--title

Werken en studeren

Werken en studeren

Je bent al aan het werk, maar je wil graag een graduaats- of bacheloropleiding studeren?

Aan Howest kan je een aantal bacheloropleidingen in afstandsonderwijs volgen. Doorgaans rekenen we hier twee semesters langer voor dan voor een daglopleiding.

Vraag het aan Howest

De Howest-medewerkers staan vandaag voor je klaar. Ze helpen je graag verder met je specifieke vragen over werken en studeren. Contacteer ze via onderstaande chatfunctie.

Veelgestelde vragen

Zal de opleiding niet te zwaar zijn in combinatie met mijn werk en/of mijn gezin?

Hoe “zwaar” een opleiding doorweegt, dus hoeveel studietijd je zal nodig hebben, hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt. Een studiepunt staat voor 25 tot 30u werk. Ter referentie: 60 studiepunten per jaar (of dus 30 studiepunten per semester) komt overeen met voltijds studeren. Als je bijvoorbeeld twee dagen per week aan je studie kan spenderen (bijv. een dag in het weekend en twee tot drie avonden per week), dan zou je ongeveer 10 studiepunten studiebelasting moeten aankunnen per semester (dus 20 studiepunten op jaarbasis). 

Moet ik vaak naar de campus komen of gebeurt alles op afstand?

Het aantal keer dat je verwacht wordt op de campus is afhankelijk van de opleiding die je kiest. Een beperkt aantal opleidingen wordt volledig aangeboden in afstandsonderwijs. Bij volledig afstandsonderwijs moet je in principe nooit naar de campus komen. Je krijgt het studiemateriaal, de instructies bij taken en opdrachten, … allemaal aangeboden via het leerplatform. Ook de begeleiding en zelfs de evaluaties gebeuren dan op afstand. 

In de meeste opleidingen voor werkende studenten is echter gekozen voor een meer “blended” vorm van studeren, waarbij afstandsleren en contactonderwijs elkaar afwisselen. Hierbij word je voor een aantal zaken wel op de campus verwacht. Vaak is dat bij de opstart van een opleidingsonderdeel, een of enkele keren voor een klassikale begeleidingssessie voor dit opleidingsonderdeel en voor de evaluatie. Het aantal klassikale begeleidingssessies voorzien op de campus per opleidingsonderdeel is afgestemd op de doelgroep en op de moeilijkheidsgraad van de inhouden. In sommige opleidingen is dat wekelijks, in andere dan weer slechts een tot twee keer per semester. We voorzien wel altijd ruim vooraf in een duidelijke planning van de voorziene contacten op de campus. De begeleidingssessies zijn veelal op avonden, zodat dit minimaal overlapt met de werkuren van de studenten. Contacteer zeker de opleiding van jouw keuze om te weten hoe dit daar concreet verloopt. 

Kan ik vrijstellingen krijgen op basis van mijn beroepservaring?

Vrijstellingen op basis van beroepservaring zijn mogelijk. We spreken dan van Eerder Verworven Competenties (EVC). De EVC-procedure is vastgelegd op niveau van de associaties van hoger onderwijsinstellingen. Dat wil zeggen dat Howest de EVC-procedure volgt van de Associatie Universiteit Gent. Meer info over deze procedure vind je in deze EVC-gids.  

Kan ik de werkdruk doorheen mijn opleiding op mijn maat spreiden?

Werkdruk hangt in eerste instantie samen met het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft. Hier heb je zelf inspraak in. In overleg met de trajectbegeleider van de opleiding kan je tot een gepast traject komen. Wees in gesprek met de trajectbegeleider daarom zeer open over jouw situatie op het werk en thuis. Overschatten van de tijd die voor de studie zal kunnen vrijgemaakt worden is immers een valkuil. 
Eens jouw traject is uitgestippeld, krijg je van de opleiding een duidelijke en stabiele semesterplanning.

Daarin liggen klassikale begeleidingsmomenten en evaluaties vast en is geopteerd voor een zo gelijk mogelijke spreiding van die momenten over het semester. Die vastgelegde momenten zullen jouw planning en de bijhorende werkbelasting ten dele sturen. Echter, je krijgt alle studiemateriaal aangeboden aan de start van elk semester. Dat maakt dat je aan jouw tempo studiemateriaal kan verwerken en “voorlopen” op de begeleidingsmomenten.

Mocht je in jouw job te maken hebben met zeer grote piek- en dalmomenten, dan kan je in samenspraak met de Talentcoach en jouw opleiding mogelijk komen tot een planning die afwijkt van de klassikale planning. Dit moet echter in overleg gebeuren om de haalbaarheid voor alle partijen te bewaken.

Hoe sterk op mijn maat is het traject dat ik volg?

Voor werkstudenten bestaan “modeltrajecten”, maar die moeten niet noodzakelijk gevolgd worden. Heel wat werkstudenten opteren voor een traject op hun maat. In dat persoonlijke traject moeten uiteraard ook alle opleidingsonderdelen aan bod komen alvorens te kunnen afstuderen. Het tempo en soms zelfs de volgorde waarin de verschillende opleidingsonderdelen worden gevolgd, bepalen we met de student op zijn maat. Als student stem je hiervoor af met de trajectbegeleider van jouw opleiding. Samen komen jullie tot een persoonlijk traject waarin jouw werk- en gezinssituatie en een logische opbouw van de opleiding in evenwicht zijn. Jouw traject bijsturen doorheen het academiejaar is tot bepaalde scharnierdata ook nog mogelijk. Ook hier kan de trajectbegeleider jou verder helpen.

Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof (vroegere educatief verlof)?

Wie minstens 50% tewerkgesteld is in de privésector in het Vlaamse Gewest én ingeschreven is in een opleiding die geregistreerd is op https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof onder bepaalde voorwaarden. Controleer deze zeker op voorhand.

Kan ik als werkstudent aanspraak maken op een studiebeurs?

Een studiebeurs kan je op papier of online aanvragen via http://www.studietoelagen.be
Je kan terecht bij de STUVO-medewerker sociale dienstverlening voor meer info hieromtrent. Maak een afspraak via http://www.howest.be/stuvo-contact.

Kan ik betalen met opleidingscheques, via KMO-portefeuille, …?

Werkende studenten zonder een diploma hoger onderwijs kunnen betalen met maximaal 250 euro opleidingscheques per academiejaar (conform de regeling van de VDAB).

Hoe word ik als werkstudent begeleid?

De begeleiding van de werkstudenten gebeurt op twee manieren: klassikale begeleidingsmomenten en individuele begeleiding (of monitoraat). De klassikale momenten kunnen zowel op de campus als op afstand georganiseerd worden. Deze momenten zijn vaak onder de vorm van hoor- of werkcolleges, maar kunnen ook eerder gericht zijn op coaching van de studenten. Het zijn ideale momenten om jouw medestudenten te ontmoeten, al dan niet in levende lijve.

Daarnaast zijn er individuele momenten van begeleiding. Voor werkende studenten vaak een belangrijke houvast doorheen de opleiding. In deze sessies spreek je een-op-een af met de lector van een opleidingsonderdeel. Vaak zijn deze individuele sessies vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat je hierbij zelf het initiatief neemt om met een lector af te spreken om vragen die je bij de leerstof hebt voor te leggen.

De lectoren zijn hiervoor laagdrempelig aanspreekbaar (via mail en via het leerplatform). De individuele begeleidingssessies kunnen zowel face-to-face als digitaal zijn.

Hoe verlopen de stages voor werkstudenten?

De stages voor werkende studenten zijn maatwerk. Zo is het bijvoorbeeld voor de ene student mogelijk om stage te lopen in de eigen organisatie, voor de ander kan dat niet.

Omwille van de organiseerbaarheid van stages voor werkende studenten, voorzien we in een aantal flexibele oplossingen: zo kan de stage gespreid worden over een langere periode (waardoor die minder intens is per week), kan een stage worden ingekort op basis van al aanwezige competenties, mag de stage op de eigen werkplek, kan de stage ten dele in de hogeschool gebeuren, …

Belangrijk is wel dat een werkende student dezelfde competenties verwerft. De leerdoelstellingen van de stage en de objectiviteit van de evaluatie moeten dus ook voor werkende studenten bewaakt blijven. Bespreek jouw vragen tijdig met de stagecoördinator van de opleiding (ook al komt jouw stage mogelijk pas in de laatste fase van jouw opleiding).

Wees je er ook van bewust dat je voor de stage mogelijk toch wel verlof moet aanspreken. Echter, een nieuw diploma ligt dan wellicht vaak erg dichtbij als beloning!