Coronavirus: info en richtlijnen

Coronavirus: info en richtlijnen

Coronavirus: info en richtlijnen

Heb je als student, ouder of toekomstige studiekiezer nog een vraag. Via onderstaande link vind je een overzicht met veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

De updates vanaf mei 2020 gebeuren via de “Veelgestelde vragen”

UPDATE 30/04/2020

Update informatie betreffende de komende periode contactluw onderwijs, stages en de examenperiode 

Het positieve nieuws begint stilaan de overhand te krijgen op de aanslepende negatieve berichtgeving. Bedrijven starten opnieuw op en scholen en winkels krijgen perspectieven op opening.

Ook Howest maakt zich volop klaar voor de komende periode. De datum van 18 mei was reeds eerder vastgelegd voor contactluw onderwijs waarbij bepaalde onderwijsactiviteiten, die onmogelijk vanop afstand konden gerealiseerd worden, zullen ingehaald worden. De communicatie hiervan zal door de opleiding via Leho gebeuren. Dit zal onder zeer strikte voorwaarden, onder meer inzake social distancing georganiseerd worden en onder voorbehoud van mogelijk nieuwe instructies vanwege de overheid. De manier waarop dit contactluw onderwijs en de examens worden ingericht wordt opgenomen in een draaiboek preventie. Dit draaiboek zal gecommuniceerd worden naar de studenten.

Vanaf 4 mei 2020 zullen diverse sectoren, na goedkeuring door de Veiligheidsraad, opnieuw mogen opstarten. Dit betekent dat ook stages, voor zover ze onmogelijk via telewerken kunnen gerealiseerd worden, opnieuw mogen opstarten. Dit kan enkel na goedkeuring van de opleiding (inhoudelijke aspecten) en de stageplaats (motivatie waarom telewerken niet mogelijk is) en hierbij dienen strikte voorschriften gevolgd te worden. Meer info

Omdat we beseffen dat de thuissituatie niet voor iedereen een ideale studeerplek is, heeft Howest beslist om vanaf 11 mei op haar campussen Brugge Station 5 en Kortrijk Weide stille studeerruimtes te voorzien. Let wel: deze ‘faciliteit’ wordt enkel toegekend na goedkeuring van een gemotiveerde aanvraag via de talentcoach of Stuvo medewerker. Enkel op deze manier kan Howest de veiligheidsvoorzieningen correct implementeren.

Intussen hebben alle studenten de examenplanning ontvangen. Vele examens hebben een on-line invulling gekregen, waarbij de instructies door de opleiding via Leho werden meegedeeld. Indien de student aan de procedures en richtlijnen van het on-line examen niet kan voldoen wegens de thuissituatie, dan kan de student rechtstreeks contact opnemen met de talentcoach verbonden aan de opleiding. Let wel: deze aanvraag zal, net zoals voor andere faciliteiten, duidelijk moeten gemotiveerd worden door de student! Faciliteiten dienen aangevraagd te worden uiterlijk 1 week vóór je eerste examen.

Via Leho werden alle studenten geïnformeerd inzake belangrijke informatie omtrent on-line examens i.c. gewettigde afwezigheden, overmachtsituaties, verificatie van aanwezigheden, onregelmatigheden tijdens het examen, …

Wij wensen alle studenten veel succes met de examens!


UPDATE 03/04/2020

Update informatie betreffende tweede examenperiode (mei/juni 2020)

Op 3 april 2020 heeft de Howest Raad van bestuur beslist, na positief advies van de Studentenraad, om een aantal wijzigingen aan te brengen aan de geplande onderwijs- en evaluatieactiviteiten van dit lopende academiejaar, ten gevolge van de COVID-19 overmachtssituatie:

 • De academische kalender van academiejaar 2019-2020 wijzigt in geringe mate zodoende meer flexibiliteit te bieden in de komende periode om de nodige onderwijs- en evaluatie activiteiten van dit semester in te plannen:
  • Concreet betekent dit dat de deliberatie/proclamatie/feedback met één week kan verschuiven naar roosterweek 42 (29/06 – 04/07) zodat er onderwijs- en evaluatie activiteiten tot 27/06 kunnen ingepland worden. Aansluitend start de zomervakantie op 4 juli.
  • De mogelijkheid wordt voorzien dat stages kunnen ingehaald worden tijdens de zomervakantie of de derde examenperiode (september). In uitzonderlijke gevallen en in samenspraak tussen opleiding, student en stageplaats kan deze mogelijkheid ingeroepen worden door de opleiding.
  • De derde examenperiode (september) blijft ongewijzigd.
  • Opleidingsspecifieke informatie wordt via Leho gecommuniceerd.
    
 • Wijzigingen in de studiefiches van opleidingsonderdelen:
  • Alle evaluaties gebeuren zoveel mogelijk digitaal vanop afstand. Howest beschikt hiervoor over voldoende digitale tools om dit correct te laten verlopen. Zo is een digitaal examen via Lockdown browser een perfect alternatief voor een schriftelijk examen of een Microsoft Teams interview voor een mondeling examen. De student zorgt voor een goed werkende laptop, webcam, microfoon, externe muis en internetverbinding. Bij technische vragen kan de student rekenen op de Howest ICT helpdesk (telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren via 056 28 60 60 en via mail helpdesk@howest.be).
  • Structurele wijzigingen in de evaluaties (evaluatievorm, evaluatieperiode, procentuele verdeling bij meerdere evaluaties) van een opleidingsonderdeel, zoals beschreven in de studiefiche, werden opgelijst en aan de studenten gecommuniceerd via Leho op 3 april 2020.
  • Het examenrooster voor de tweede examenperiode zal ten laatste op 24 april 2020 gecommuniceerd worden aan de studenten.
  • Via Leho zal gecommuniceerd worden omtrent de praktische afspraken betreffende de evaluaties.

UPDATE 25/03/2020

Howest voorziet mogelijkheid tot contactluw onderwijs vanaf 18 mei.

Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 is duidelijk. Het beschouwt de hogescholen en universiteiten als “noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking”. Dit besluit stelt ook expliciet dat zij overschakelen op afstandsonderwijs. Het besluit is van kracht tot en met 5 april, maar deze maatregelen worden wellicht verlengd. Met hoeveel weken deze maatregelen verlengd worden, weten we op dit ogenblik helaas niet. Experts spreken over een periode van 8 weken om de corona-crisis in te dijken.

Na afstemming binnen VLHORA – Vlaamse Hogescholenraad – besloten alle Vlaamse hogescholen om weliswaar maximaal te blijven inzetten op afstandsonderwijs tot en met 17 mei, maar omdat voor een aantal werkvormen zoals practica en stages en ook voor een aantal opleidingen zoals kunstopleidingen, zorgopleidingen, lerarenopleidingen … enkel digitaal onderwijs geen volledige oplossing kan bieden, organiseren de Vlaamse hogescholen zich om vanaf maandag 18 mei 2020 ook contactluw onderwijs te voorzien.

Dit zal onder zeer strikte voorwaarden, onder meer inzake social distancing georganiseerd worden en onder voorbehoud van mogelijk nieuwe instructies vanwege de overheid.” De manier waarop dit contactluw onderwijs wordt ingericht, zal via de opleidingen aan de studenten worden gecommuniceerd.


UPDATE 23/03/2020

Studentenstages

 • Alle stages, werkplekleren en duaal leren worden met onmiddellijke ingang overgeschakeld naar telewerk van thuis of kot om zo alle fysiek contact op de stageplaats te vermijden. Studenten wordt gevraagd dit naar de stageplaats te communiceren en hun stagebegeleider van de stageplaats op de hoogte te brengen van deze communicatie. Howest stagebegeleiders contacteren de stageplaatsen om afspraken te maken rond de invulling van de stage op afstand en het verdere verloop na afloop van de crisis. Het is essentieel dat we voldoende flexibiliteit en creativiteit aan de dag leggen om een zinvolle continuering van de stage te garanderen via al dan niet aangepaste opdracht. Het behalen van de (bijgestelde) stagedoelstellingen binnen eerste examenperiode blijft immers van kracht.
 • Stages van zorgopleidingen zijn hierop een uitzondering en kunnen blijvend fysiek doorgaan op de stageplaats, op voorwaarde dat ook de stageplaats dat wenst/toelaat en de strengste hygiënische maatregelen gewaarborgd zijn. We waarderen dit maatschappelijk engagement zeer sterk want in die sector zijn alle handen nodig.
 • Voor die opleidingen die gebonden zijn aan decretale bepalingen inzake aantal stage uren (VPL, BLT, ERGO), zal op Vlaams niveau (Vlhora) een standpunt ingenomen worden. Meer info volgt later.
 • Studenten die stage lopen in een land waar besmettingen werden vastgesteld, regelen samen met de stagegever een online alternatief en volgen de werkwijze die beschreven staat in de eerste twee van deze rubriek.

Studenten in het buitenland

 • Er mogen niet langer studenten noch personeel naar het buitenland vertrekken. Ook niet om terug te reizen naar een onderbroken stage of studiesemester. Deze maatregel geldt op heden tot 1 juli. We laten ook geen inkomende mobiliteit toe in diezelfde periode.

UPDATE 18/03/2020

In het kader van de gezondheid van onze studenten, medewerkers en toekomstige studenten heeft het hogeschoolbestuur beslist, naar analogie met de verstrengde overheidsmaatregelen, ook volgende bijkomende maatregelen te nemen, die van kracht zijn vanaf 18/03/2020 12u:

Dienstverlening op de Howest campussen wordt tot een minimum herleid:

 • Alle studentensecretariaten op de campussen worden gesloten. De dienstverlening wordt volledig digitaal. Alle vragen inzake studentenadministratie worden via email beantwoord. Meer info
 • Alle bibliotheken op de campussen worden gesloten. De dienstverlening wordt volledig digitaal. Alle vragen inzake het digitaal aanbod en de bijhorende dienstverlening worden via email beantwoord. Meer info
 • Alle studentenvoorzieningen zijn overgeschakeld op online dienstverlening. Meer info

Bereikbaarheid campussen:

De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus nopen Howest tot een wijziging van de dienstverlening door de onthaalmedewerkers.

Voor Campus Brugge blijft enkel het Onthaal BST5 (Rijselstraat 5, 8200 Brugge) open:

 • elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00;
 • voor vragen of opdrachten mailt u best naar brugge@howest.be;
 • het onthaal is ook telefonisch bereikbaar via het nummer 050/38.12.77.

Voor Campus Kortrijk blijft enkel het Onthaal AD (Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk) open:

 • elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00;
 • voor vragen of opdrachten mailt u best naar kortrijk@howest.be;
 • het onthaal is ook telefonisch bereikbaar via het nummer 056/24.12.90.

Campus Oudenaarde blijft gesloten. 

Tot nader orde blijft deze nieuwe dienstregeling van kracht tot en met vrijdag 3 april 2020. Met dank aan onze onthaalmedewerkers voor deze gewaardeerde permanentie.
 

Studenten stages in België

 • Alle stages, werkplekleren en duaal leren in België worden met onmiddellijke ingang overgeschakeld naar telewerk van thuis of kot om zo alle fysiek contact op de stageplaats te vermijden. Studenten wordt gevraagd dit naar de stageplaats te communiceren en hun stagebegeleider van de stageplaats op de hoogte te brengen van deze communicatie. Howest stagebegeleiders contacteren de stageplaatsen om afspraken te maken rond de invulling van de stage op afstand en het verdere verloop na afloop van de crisis. Het is essentieel dat we voldoende flexibiliteit en creativiteit aan de dag leggen om een zinvolle continuering van de stage te garanderen via al dan niet aangepaste opdracht. Het behalen van de (bijgestelde) stagedoelstellingen binnen eerste examenperiode blijft immers van kracht.
 • Stages van zorgopleidingen zijn hierop een uitzondering en kunnen blijvend fysiek doorgaan op de stageplaats, op voorwaarde dat ook de stageplaats dat wenst/toelaat en de strengste hygiënische maatregelen gewaarborgd zijn. We waarderen dit maatschappelijk engagement zeer sterk want in die sector zijn alle handen nodig.
 • Voor die opleidingen die gebonden zijn aan decretale bepalingen inzake aantal stage uren (VPL, BLT, ERGO), zal op Vlaams niveau (Vlhora) een standpunt ingenomen worden. Meer info volgt later.
 • Voor buitenlandse stages wordt de situatie van elk land afzonderlijk in acht genomen. Dit wordt op de voet gevolgd door de dienst internationalisering.

Studenten in het buitenland

 • Er mogen niet langer studenten noch personeel naar het buitenland vertrekken.  Ook niet om terug te reizen naar een onderbroken stage of studiesemester.  Deze maatregel geldt tot en met 19 april, en zal eventueel verlengd worden.  We laten ook geen inkomende mobiliteit toe in diezelfde periode.
 • Studenten in het buitenland:  we organiseren geen verplichte evacuatie of onmiddellijke terugroeping van alle studenten in het buitenland, MAAR wél adviseren we om terug te reizen  aan studenten die
  • in een streek verblijven die als brandhaard geldt.  Indien die brandhaard (in) een "zuidland" is wordt ons terugkeeradvies dwingend.
  • van hun stageplaats te horen krijgen dat ze hen niet langer kunnen houden op stage, en dat er ook geen optie is om een tijdlang online verder te werken
  • door de autoriteiten van het land van bestemming worden gevraagd het land te verlaten (dan zal de Belgische ambassade jou daar ook van verwittigen via sms of e-mail)
  • door de Belgische ambassade/consulaat ter bestemming worden verzocht of nadrukkelijk aangeraden om het land te verlaten. Als dat zo is, dan ontvang je van de ambassade een sms of mail met dat nadrukkelijk advies, want je bent ingeschreven op https://travellersonline.diplomatie.be. Sowieso raden we iedereen aan om actief contact op te nemen met de Belgische ambassade van je regio.
  • zich niet langer comfortabel voelen op hun buitenlandse bestemming
 • Voor wie echter op een veilige plek zit,  en bereid is om eventuele overheidsmaatregelen -zoals een tijdlang binnen blijven, of gesloten grenzen/luchtruim-  of reisbeperkingen -zoals luchtvaartmaatschappijen die tijdelijk niet meer vliegen-  te doorstaan,  kan het veiliger zijn om niet (meteen) te gaan reizen  en daarbij het risico te lopen om ergens vast komen te zitten.
 • Omdat de situatie sterk verschilt van land tot land, staat de opleiding en/of de dienst internationalisering in rechtstreeks contact met de student, om zo samen de meest veilige en best haalbare oplossing uit te werken
   

UPDATE 12/03/2020

In het kader van de gezondheid van onze studenten, medewerkers en toekomstige studenten heeft het hogeschoolbestuur beslist om alle onderwijsactiviteiten via digitale wijze in te richten vanaf maandag 16 maart tot en met 19 april 2020. Om deze overgang te kunnen voorbereiden worden alle lessen op vrijdag 13 maart geschorst.

Impact voor de studenten:

 • De onderwijsactiviteiten gaan door via afstandsonderwijs en/of via digitale lesvormen vanaf maandag 16 maart 2020.
 • De huidige uurroosters vormen het fundament van het elektronisch lesgeven. Updates worden dagelijks via Leho gecommuniceerd.
 • Elke verantwoordelijk lesgever van een opleidingsonderdeel waarvoor de komende drie weken onderwijsactiviteiten gepland staan, brengt de studenten ten laatste op zondag 15 maart 2020 via Leho op de hoogte over de globale aanpak van het desbetreffende opleidingsonderdeel.
 • Examens en evaluaties gaan zoveel mogelijk door.
 • Stages blijven doorgaan, tenzij de stageplaats andere maatregelen treft. (Enkel de stages binnen alle lerarenopleidingen werden geannuleerd.)
 • Bibliotheken blijven open voor onderzoek, maar niet om er gezamenlijk te studeren.
 • Alle educatieve projectweken worden uitgesteld of afgelast.
 • Beperkt aanbod in de studentenrestaurants.

Met vragen kan je terecht bij de opleidingscoördinatoren.  Om alles in goede banen te leiden, vragen we jullie ook om alle instructies op de voet op te volgen via Leho.

Impact voor het personeel:

 • We stimuleren maximaal thuiswerk.
 • Voor ATP-personeel beslissen de leidinggevenden welke taken permanentie vereisen.
 • Alle vergaderingen gebeuren zoveel mogelijk via Teams of Skype.

English version


UPDATE 11/03/2020

In het kader van de gezondheid van onze studenten, medewerkers en studenten wenst Howest geen enkel risico te nemen en heeft het Howest-bestuur een maatregelen getroffen om het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen. 

Onderwijsactiviteiten

De kernonderwijsactiviteiten blijven doorgaan. Om maximaal de risico’s inzake verspreiding te beheersen, wordt daar waar mogelijk ingezet te worden op de digitale leermiddelen. Howest-studenten worden via de opleiding hiervan op de hoogte gebracht. 

Internationale mobiliteit

Alle meerdaagse buitenlandse studiereizen met vertrek voor 20 april 2020 worden op advies van het Departement onderwijs geannuleerd of uitgesteld. Er wordt maximaal gezocht naar de beste keuze: annuleren of uitstellen. Ook alle incoming mobility van internationale personeelsleden en studenten wordt geannuleerd tot 20 april. Voor alle individuele buitenlandse reizen kan er geen algemeen advies gegeven worden. Gelieve contact op te nemen met isabelle.pertry@howest.be

Volgende Howest-initiatieven werden geannuleerd

Howest volgt de situatie nauwgezet op. Deze pagina krijgt een update telkens dit nodig blijkt.