Strategische doelstellingen

In 2008 schreven we bottom-up en top-down, met inbreng van de gehele Howest community, een gedurfd strategisch plan 2008-2016. We formuleerden een krachtige missie en visie en we benoemden de waarden waar we van wisten dat ze deel waren van ons DNA: serve, empower, care.

Het resultaat was Anticipating the Future, de blauwdruk van het Howest-DNA.

Het strategisch plan 2008-2016 nadert zijn eindfase. In 2015 en tijdens de eerste maanden van 2016 schreven we het strategisch plan 2016-2022. Het is een verhaal dat naadloos aansluit bij het vorige strategisch plan. We hebben onze visie scherper gesteld, zonder aan de kern te raken. Wij blijven ons DNA trouw: atypisch, creatief, innovatief en ondernemend.

De vijf strategische doelstellingen waar we de volgende zes jaar aan willen werken zijn:

  • Doelstelling 1: Howest groeit en innoveert
  • Doelstelling 2: Howest is een wendbare en daadkrachtige organisatie
  • Doelstelling 3: Howest staat voor attractief en effectief leren
  • Doelstelling 4: Howest werkt intensief samen met het werkveld
  • Doelstelling 5: Howest creëert inspirerende en faciliterende leer- en leefomgevingen

Howest groeit en innoveert

howest illustraties_uniek cropped.png

Strategische doelstelling 1: Howest groeit en innoveert
/ 2016-2022

Howest anticipeert strategisch op en beantwoordt aan de maatschappelijke evoluties en de sociale en technologische innovaties die hier het gevolg van zijn.

Howest doet dit om te groeien, door gericht te innoveren en door in samenwerking met het werkveld nieuwe profielen in de markt te zetten.

Howest breidt haar portfolio uit en biedt opleidingen aan op meerdere kwalificatieniveaus. Om dit te realiseren werkt Howest samen met regionale, nationale en internationale partners.

Howest spreekt nieuwe doelgroepen aan en creëert hiervoor een gediversifieerd aanbod van kort- en langlopende opleidingstrajecten. Howest versterkt haar afstandsonderwijs en biedt een aantrekkelijk aanbod voor internationale studenten.

Groei en innovatie van Howest als sterk merk worden gedragen en uitgedragen door elke medewerker.

Howest is een wendbare en daadkrachtige organisatie

howest illustraties_locatie cropped.png

Strategische doelstelling 2: Howest is een wendbare en daadkrachtige organisatie
/ 2016-2022

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Een gezond financieel beleid en een dienstverlenend management zijn cruciale voorwaarden hiervoor.

Zij beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers identificeren zich met de missie en de visie. Zij delen en dragen de waarden van Howest uit. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele rollen op een geëngageerde wijze opnemen.

Binnen de complementair samengestelde teams, zijn zij een rolmodel voor elkaar en hun studenten. Zij zijn brede netwerkers en brengen hun professioneel netwerk binnen de opleiding. Hierdoor dragen zij bij aan de uitstraling van Howest.

Howest faciliteert de professionalisering van haar medewerkers. Als inspirerend kenniscentrum geeft Howest haar medewerkers alle kansen om hun competenties blijvend te verfijnen. Zij verwacht dat zij hiervoor vanuit een attitude van levenslang leren, ook zelf het initiatief nemen.

Howest staat voor effectief en attractief leren

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Strategische doelstelling 3: Howest staat voor effectief en attractief leren
/ 2016-2022

Elke student wordt opgeleid in een reële professionele context waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve onderwijstools en een persoonlijke aanpak, met respect voor de eigenheid van elke student.

Hiertoe ontwikkelt elk opleidingsteam een onderwijsconcept dat geënt is op de belevingswereld van de student, dat inspeelt op de behoeften en verwachtingen van het werkveld en dat bijdraagt aan de effectiviteit van het leren.

Doorheen de opleiding nemen de studenten steeds meer verantwoordelijkheid op voor hun eigen leerproces. In reële en virtuele communities leren ze van en met elkaar. Geëngageerde opleidingsteams coachen de studenten doorheen hun volledig traject en voelen zich mede-eigenaar van de leerprestaties. Multidisciplinaire projecten, internationale en interculturele (leer)ervaringen creëren een duidelijke meerwaarde en versterken het leren.

Howest valoriseert maximaal eerder opgedane kwalificaties en competenties en creëert op die manier aantrekkelijke vervolgtrajecten en een zo kort mogelijke time-to-graduation. Howest streeft voor haar studenten een optimale studiekeuze en studievoortgang na. In het bijzonder monitort ze de studievoortgang van haar eerstejaarsstudenten. Howest neemt de zorg hiervoor in haar onderwijsbeleid op. Met dat doel ontwikkelt Howest performante coaching tools die permanent geëvalueerd worden.

Howest werkt intensief samen met het werkveld

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Strategische doelstelling 4: Howest werkt intensief samen met het werkveld
/ 2016-2022

Teneinde maximaal in te spelen op de behoeften van het werkveld en anticiperend op nieuwe evoluties, is het werkveld van bij de start van de opleiding een structurele partner bij het ontwikkelen van elk aspect van het onderwijsgebeuren, van visieontwikkeling tot en met concrete opdrachten voor de studenten.

Werkplekleren en een dynamiserende en inspirerende inbreng van het werkveld in het groeiproces van studenten tot startcompetente professionals, maken hier integraal deel van uit.

Howest deelt haar expertise met het werkveld. Valoriserend onderzoek en dienstverlening versterken het onderwijs en dragen bij aan de uitstraling van Howest als gegeerde (internationale) kennispartner. Howest creëert een platform waarin studenten, opleidingsteams, alumni en werkveldexperten evenwaardige partners zijn.

Howest moedigt initiatief en ondernemerschap aan bij haar studenten en medewerkers. Hiervoor creëert zij een habitat waar het werkveld en de opleidingen elkaar versterken.

Howest creëert inspirerende en faciliterende leer- en leefomgevingen

howest illustraties_toekomst cropped.png

Strategische doelstelling 5: Howest creëert inspirerende en faciliterende leer- en leefomgevingen
/ 2016-2022

Ondersteund door de expertise in haar opleidingen, creëert Howest een reële en virtuele leefomgeving die elkaar aanvullen, die het leren faciliteert en versterkt, die kruisbestuiving en synergie aanmoedigt, die respect heeft voor de symbiose tussen studeren, werk en ontspanning, die de stad, de buurt en het werkveld in de Howest-community integreert.

Elke Howest-campus biedt een brede waaier aan flexibele leer- en ontmoetingsruimten met catering en ontspanning op maat van de gebruikers. Connectiviteit en interactie, bereikbaarheid en ruime mogelijkheid tot netwerken faciliteert de dialoog met de medestudenten, de medewerkers, de alumni en met de (lokale) economische en sociale partners.

Elke Howest-campus maakt op een creatieve en innovatieve wijze de expertise van zijn opleidingen, hun onderzoeksactiviteiten en het leer- en groeiproces van hun studenten zichtbaar.