Organisatieconcept

We kiezen voor een vlakke, wendbare organisatiestructuur waarbij kennisdeling evident is en informeel en interdisciplinair overleg alle ruimte krijgt. We stellen onze opleidingen, waarin onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening in synergie worden gerealiseerd, centraal in onze organisatiestructuur.

Onze hogeschool kent een sterke overlegcultuur. Zin voor initiatief wordt aangemoedigd. Leidinggevenden zijn vlot toegankelijk. De korte lijnen tussen studenten, medewerkers, werkveld en leidinggevenden bevorderen afstemming en dragen bij tot een snelle en dynamische besluitvorming.

Bestuur

howest illustraties_locatie cropped.png

De hogeschool wordt bestuurd door de raad van bestuur, het bestuurscomité en de algemeen directeur. De algemeen directeur wordt in zijn taak bijgestaan door het managementcomité.

Het managementcomité stuurt de organisatie dagdagelijks aan en rapporteert aan het bestuurscomité en aan de raad van bestuur.

Afhankelijk van de agendapunten komt het managementcomité samen in zijn hoedanigheid van onderwijs en onderzoek managementcomité, van dienstencomité of het vergadert voltallig.

Hogeschoolbrede advies- en overlegorganen geven input aan het beleid: de studentenraad, de Stuvoraad en het Hogeschoolonderhandelingscomité.

Het organiek reglement geeft de onderlinge bevoegdheden tussen de bestuursorganen weer.

Het bestuur van Howest geeft richting en sturing op de hoofdlijnen, die uitgerold worden in een hogeschoolbreed beleid. Opleidingen en diensten geven mee invulling aan het strategisch plan. De aansturing vanuit het managementcomité gebeurt via de opleidingscoördinatoren en diensthoofden.

Opleidingen

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

We stellen onze opleidingen, waarin onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening in synergie worden gerealiseerd, centraal in onze organisatiestructuur.

Waar organisatorisch of inhoudelijk opportuun, vervlechten we opleidingen intern tot één geheel of kiezen we ervoor om trajecten als afzonderlijke opleidingen te beschouwen. We clusteren onze opleidingen in twee units: Opleidingen Howest Brugge (12) en Opleidingen Howest Kortrijk (10). Een unit wordt geleid door een opleidingsdirecteur.

Een opleiding wordt geleid door een opleidingscoördinator die een hernieuwbaar mandaat van vier jaar opneemt. De opleidingscoördinator rapporteert aan de opleidingsdirecteur. De opleidingscoördinator neemt, naast zijn coördinatieopdracht, ook een les- of begeleidingsopdracht in de opleiding op. De opleidingscoördinator overlegt geregeld met zijn team.

Kruisbestuiving en synergie tussen opleidingen worden mee gefaciliteerd door het opleidingscoördinatorenoverleg.

Opleidingen zijn een community waar medewerkers, studenten en werkveld deel van uitmaken. Studenten en werkveld worden nauw bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de opleiding betrokken.

Er is een sterke informele overlegcultuur tussen medewerkers en de stakeholders van de opleidingen. Elke opleiding heeft een studentenparticipatiecommissie. Minstens twee keer per jaar krijgen de studenten de gelegenheid om uitgebreid feedback te geven op alle aspecten van de opleiding. Met het werkveld is er ook minstens een keer per jaar overleg via de werkveldcommissie. In dit overleg, geven professionals uit het werkveld de opleiding mee vorm.

Onze medewerkers zijn onze kritieke succesfactor. Zij leveren de kwaliteit die bepalend is voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Binnen de complementair samengestelde teams, zijn zij een rolmodel voor elkaar en hun studenten.

Diensten

howest illustraties_uniek cropped.png

De diensten werken beleidsvoorbereidend en ondersteunen de opleidingen en elkaar. Diensten hebben een helikopterzicht op de organisatie, ze werken hogeschoolbrede kaders uit en creëren mee de synergie tussen de opleidingen.

De diensten zijn gehuisvest in het gebouw algemene diensten of op de campussen. Een dienst wordt geleid door een directeur of een diensthoofd.

Organigram

Opleiding / Dienst