Gendergelijkheidsplan

Visie en beleid omtrent gendergelijkheid

Howest, dé Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Zij is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Howest inspireert haar medewerkers en studenten om haar kernwaarden (serve – empower – care) in hun persoonlijk en professioneel leven te integreren. 

Howest stelt zich tot doel de unieke talenten van elke student te ontwikkelen. Dat impliceert dat studenten gezien en aanvaard worden zoals ze zijn. Vanuit de beleving van haar kernwaarden  plaatst Howest het welbevinden van de student centraal, met aandacht voor individuele noden. Howest creëert voor haar medewerkers een klimaat waarin ze ruimte en vertrouwen krijgen om initiatief te nemen. Howest zorgt voor het welbevinden van haar medewerkers en geeft hen alle kansen om hun competenties en talenten blijvend te ontwikkelen.

Howest gelooft in de inspirerende kracht van duurzame en open campussen. Het zijn de bruisende biotopen voor de lerende gemeenschap van studenten, medewerkers en partners. Ze bieden een plek waar iedereen zichzelf mag zijn, een inspirerende habitat.

Howest realiseert haar missie met een open blik op de wereld. Bij het maken van beleidskeuzes, speelt Howest flexibel in op de zich wijzigende behoeften van de maatschappij en het talent van haar medewerkers. Als organisatie neemt Howest een voorbeeldfunctie op en moedigt haar medewerkers, studenten en partners aan om te reflecteren op de impact van hun keuzes.  Overtuigd van het belang van enthousiaste en geëngageerde ambassadeurs, stelt Howest haar Raad van Bestuur en haar adviesraden met zorg samen. 

Gendergelijkheid is een fundamentele waarde van de Europese Unie en is één van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Howest onderkent expliciet het belang dat de Europese Unie en de VN hecht aan gendergelijkheid in het algemeen en aan gendergelijkheid in onderzoek en innovatie in het bijzonder. 

Dit wordt vertaald in volgende engagementen:

 • Het gendergelijkheidsplan is een publiek document dat gepubliceerd is op de website van Howest.
 • Howest stelt middelen ter beschikking om acties op vlak van gendergelijkheid te ontwikkelen, uit te voeren en de vertaling binnen de organisatie continu op te volgen. Hiervoor is een Howest Gender stuurgroep opgericht.
 • Howest verzamelt en monitort data op vlak van gendergelijkheid. Deze data worden jaarlijks gerapporteerd aan het beleid en aan de relevante overlegorganen, zoals het hogeschooloverlegcomité en de studentenraad. De data worden gebruikt om doelen te stellen en acties te definiëren.
 • Howest hanteert binnen de organisatie een ethische code waarbij respectvol omgaan in elke ontmoeting met anderen zonder onderscheid te maken van ondermeer gender één van de gedragsregels is.
 • Howest is mede-auteur van het VHLORA-charter Gendergelijkheid en zal dit ook ondertekenen van zodra dit gepubliceerd wordt.
   

Gender stuurgroep

Binnen Howest is een stuurgroep actief die de gendergelijkheid binnen Howest opvolgt. Deze stuurgroep houdt volgende zaken bij:

 • Redactie van het gendergelijkheidsplan en regelmatige update
 • Interne communicatie omtrent gendergelijkheid binnen Howest
 • Monitoring  gendergelijkheid
 • Beleidsmatig advies op vlak van gendergelijkheid
 • Rapportering werkzaamheden, trends en adviezen aan het managementcomite
 • Inhoudelijke ondersteuning bij acties omtrent gendergelijkheid

De Howest Gender Stuurgroep is samengesteld met vertegenwoordiging vanuit de opleidingen, de studentenvoorziening en de algemene diensten. Een stafmedewerker van de dienst personeel en HR zit de stuurgroep voor. Ad Hoc kunnen andere medewerkers of externen uitgenodigd worden in functie van het inhoudelijke thema op de agenda.

Gender thema's

Gender op vlak van werk/privé balans en organisatiecultuur

Howest wil een voorbeeldrol nemen in het behouden en versterken van het welbevinden van haar medewerkers en studenten. Als zorgzame werkgever in het hoger onderwijs faciliteren we medewerkers en studenten in het maken van bewuste gezonde keuzes. Hierdoor verhogen we vanuit een holistische aanpak de fysieke, mentale en sociale gezondheid en kunnen we met goesting werken, onderzoeken, les geven, studeren…

Howest heeft aandacht voor een gezonde werk/privé balans. Elke Howest-campus biedt een brede waaier aan flexibele leer-, werk- en ontmoetingsruimten op maat van de gebruikers. Connectiviteit en interactie, bereikbaarheid en ruime mogelijkheid tot netwerken creëren een reële en virtuele leefomgeving die elkaar aanvullen. Howest campussen faciliteren en versterken het leren en het werken, moedigen kruisbestuiving en synergie aan en betonen respect voor de symbiose tussen studeren, werk en ontspanning en privé.

Gender balans in leiderschap en organisatiestructuur

Howest heeft in het Organiek reglement van Howest -goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 juli 2013 en gewijzigd op 25 november 2014 en op 20 juni 2016- de waarborgen voor een genderbalans ingebouwd in volgende bestuursorganen:

 • Raad van Bestuur:
  Gestreefd wordt dat ten minste een derde van de leden van de bestuurlijke geleding van de Raad van Bestuur tot hetzelfde geslacht behoren. Vanaf de tweede mandaatperiode na omvorming van rechtswege van de hogeschool (2017-2021) wordt gestreefd dat beide geslachten gelijk vertegenwoordigd zijn. (art.10§5). Dit is ook zo voorzien voor de personeelsgeleding (art.11) en de studentengeleding (art.12).
   
 • Bestuurscomité:
  Bij de samenstelling van het bestuurscomité wordt de algemeen directeur als gender neutraal beschouwd. Beide geslachten zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd onder de andere vier bestuursleden (art. 48).
   
 • Stuvoraad:
  De Stuvoraad streeft bij zijn samenstelling naar diversiteit. Maximum twee derde van zijn leden mag van hetzelfde geslacht zijn (art. 89).

Gender borging binnen rekrutering en professionele loopbaan

Howest kiest haar medewerkers met zorg. Ze zijn voor Howest een kritieke succesfactor. Howest heeft gepassioneerde medewerkers die zich identificeren met de missie en de visie. Zij delen en dragen de waarden van Howest uit. Ze inspireren en empoweren elkaar en hun studenten. Ze denken en handelen vanuit een internationale professionele en praktijkgerichte context. 

Rekrutering van medewerkers verloopt via een selectieprocedure op basis van een intern reglement. Bij de samenstelling van de selectiecommissies wordt immer een vertegenwoordiging van beide geslachten voorzien. 

Howest geeft haar medewerkers alle kansen om hun competenties en talenten te blijven ontwikkelen. Dit impliceert dat medewerkers vanuit hun eigen intrinsieke motivatie en in antwoord op de behoeften van de hogeschool hun loopbaan kunnen in handen nemen dat hen toelaat zich als mens en als medewerker maximaal te ontplooien.

Howest respecteert bij rekrutering en professionalisering alle mensen zonder onderscheid te maken op basis van persoonlijke kenmerken zoals sociale afkomst, gender, etnische afstamming, burgerlijke staat, lichamelijke kenmerken, religie of filosofische overtuiging.

Gender integratie in onderwijs en onderzoek

Binnen de context van het onderwijs:

 • Howest zet op vlak van onderwijsadministratie actief in op inclusiviteit en streeft ernaar dat iedereen zich herkent in het onderwijs- en examenreglement. Om die reden is deze tekst waar mogelijk genderneutraal geschreven. Waar dit leidt tot stroeve zinnen en/of wanneer het een impact heeft op de leesbaarheid, opteren we voor het voornaamwoord dat aansluit bij het woordgeslacht van het zelfstandige naamwoord. Voor beroepsfuncties kiezen we omwille van de leesbaarheid systematisch voor de mannelijke vorm. We benadrukken dat er in elk van deze gevallen telkens M/V/X gelezen kan worden.
   
 • De dienst studentenvoorzieningen verzorgt periodieke sensibiliseringscampagnes voor studenten zoals week van de geestelijke gezondheid, week tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.
   
 • Howest realiseert haar missie met een open blik op de wereld en vertaalt dat ook in haar onderwijsaanbod. Voorbeelden zijn nu al te identificeren binnen de bachelor Toegepaste Psychologie inzake gender en diversiteit (English taught semester Psychological Dimensions of Gender and Diversity) en worden verder gestimuleerd. Ook binnen andere opleidingen worden studenten uitgedaagd om algemene thema’s van diversiteit en inclusie van dichterbij te bekijken en in de eigen context te plaatsen. (Bv. Ted talk door studenten communicatiemanagement over body positivity, gender, etniciteit, fysische en mentale beperking, seksuele geaardheid en religie).

Binnen de context van het onderzoek aan Howest wordt reeds aandacht besteed aan integratie van de genderdimensie:

 • We promoten en nemen deel aan financieringsprogramma’s die bijdragen tot het Vlaamse, Belgische of Europese gendergelijkheids- of gelijkekansenbeleid (bv. Koning Boudewijnstichting vzw, Erasmus+, Horizon Europe, etc.)
   
 • We voeren zelf onderzoek naar gender, diversiteit en inclusie in het algemeen. Bijvoorbeeld voert Howest onderzoek naar het promoten van sociale inclusie van jongeren algemeen en meisjes specifiek dankzij sport en lichamelijke activiteit (IncluPAS en Urban Meiden), wordt onderzoek verricht naar het verbeteren van de interventies om kwetsbare gezinnen te ondersteunen (Tope Sterk), wordt onderzoek verricht naar het uitbouwen van gelijke kansenonderwijs (Kleine kinderen, grote kansen), etc. Ook bij de keuze van Bachelorproeven wordt vaak als onderwerp de thematiek van gender(on)gelijkheid uitgelicht. 
   
 • We zorgen ervoor dat, indien personen onderzoeksobject zijn in een project, gender, waar relevant, wordt opgenomen als een te bestuderen variabele. Dat kan, bijvoorbeeld, door genderevenwichtige steekproeven en door onderzoeksmethoden te ontwerpen of te kiezen die het mogelijk maken potentieel relevante genderverschillen in de verzamelde gegevens te analyseren.
   
 • We houden rekening met de gender- en diversiteitsdimensie in disseminatie- en communicatie-activiteiten zowel op projectniveau als op Howest-breed niveau.
   
 • We promoten professionalisering/training over gendergelijkheid in onderzoek voor onderzoekers en onderzoekcoördinatoren bijvoorbeeld via het Opleidingsprogramma Input/Output van VLHORA en, in voorkomend geval, de Associatie UGent.
   
 • Bij het opstellen van voorstellen voor oproepen van de EU worden onderzoekers herinnerd aan het belang van de genderdimensie en van diversiteit in hun onderzoek, onderwijs en hun team.

Gender maatregelen in kader van psychosociaal welbevinden, geweld en grensoverschrijdend gedrag

Studenten kunnen steeds terecht bij de ombudspersonen alsook bij het team psycho-sociale begeleiding van de Studentenvoorziening (Stuvo).
Binnen Howest is er een steunpunt aandacht voor personeel (STaP) waar elke medewerker terecht kan bij de vertrouwenspersonen en de preventieadviseur. Er is ook een procedure psycho-sociale risico’s op het werk waarin de mogelijke acties worden beschreven.

Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag kan worden gecontacteerd door iedereen (studenten, medewerkers en derden) voor vragen of meldingen van intimidatie, verbale of fysieke agressie, seksueel ongewenst gedrag, ... Het meldpunt wil problemen zo snel mogelijk opsporen, voor eerste opvang zorgen en - indien gewenst - gericht doorverwijzen voor de volgende stappen binnen of buiten Howest.

Monitoring gendergelijkheid

Volgende data worden jaarlijks bijgehouden.

Genderverhouding binnen de organisatiestructuren

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurscomité
 • Managementcomité
 • Hogeschool onderhandelingscomité
 • Studentenraad
 • Stuvoraad

Genderverhouding binnen het leidinggevend kader

 • Directie
 • Middenkader (opleidingsmanagers, coördinatoren, diensthoofden)

Genderverhouding binnen de verschillende personeelsstatuten

 • Onderwijzend personeel
 • Administratief-Technisch personeel

Genderverhouding binnen de studentenpopulatie

 • Genderverhouding binnen de opleidingen
 • Genderverhouding binnen studentenstatuten

Gender acties en opleidingen

Acties en opleidingen die omtrent het thema gender(gelijkheid) worden georganiseerd zullen door de stuurgroep bijgehouden worden in een toegankelijk overzicht op het intranet, zodat medewerkers dit ook kunnen consulteren.