Opleidingsmanager cluster Bedrijf & Organisatie

Opleidingsmanager cluster Bedrijf & Organisatie

Aanstellingskenmerken

De opleidingsmanager, aangesteld of benoemd in het ambt van lector, wordt voor de duur van het mandaat aangesteld in het ambt van hoofdlector met de niet verworven salarisschaal 509 mèt een bijkomende mandaatsvergoeding van bruto € 500.00 per maand aan de huidige index (niet geïndexeerd bedrag € 287,19).

De mandaatsperiode start bij de aanvang van een academiejaar (d.i. 01.09.2021 of van zodra als mogelijk) en duurt in principe vier jaar. Na 2 jaar evalueert het managementcomité de interne clusters (aantal opleidingen en afstudeerrichtingen, grootte, verwantschap opleidingen, meerwaarde,…). Het Bestuurscomité beslist welke clusters verder worden ingericht en of de functie van opleidingsmanager verder wordt ingericht (01.09.2023 – 31/08/2025). Het mandaat kan na 4 jaar hernieuwd worden na een formele beoordeling, beslist door het Bestuurscomité.

Omdat een opleidingsmanager voldoende geïntegreerd zou zijn in de opleidingen, vervult de opleidingsmanager ook een onderwijsopdracht (volume wordt vastgelegd in overleg met de directeur opleidingen) en kan de opleidingsmanager ook de functie van opleidingscoördinator opnemen (d.i. onderwijsontwikkeling en -organisatie van één opleiding/afstudeerrichting/keuzetraject in de cluster). Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte en maturiteit van de opleiding(cluster) en de persoonlijke expertise en talenten van de opleidingsmanager om een inhoudelijk sterke combinatie te vormen. De combinatie wordt vastgelegd door het Bestuurscomité op voorstel van de algemeen directeur.

Opleidingscluster Bedrijf & Organisatie omvat de volgende hoofdopleidingen (die zelf ook nog verschillende afstudeerrichtingen, keuzetrajecten, internationale semesters, postgraduaten etc. organiseren):

 • Graduaatsopleiding Accounting Administration
 • Bacheloropleiding Bedrijfsmanagement
 • Graduaatsopleiding Transport en Logistiek
 • Bacheloropleiding Organisatie en Management
Functiebeschrijving

Howest is een innovatieve, atypische en ondernemende hogeschool met 8000 studenten, 800 medewerkers en campussen in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde. Onze kwaliteitsvolle, sterke en zo mogelijk unieke opleidingen vormen autonome teams en staan centraal in het organisatieconcept van Howest. Aanverwante opleidingen (met soortgelijke competenties in het team, gemeenschappelijk werkveld of instroomprofiel) worden geclusterd aangestuurd door een opleidingsmanager.

De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering, de kwaliteit en de inhoud van een cluster van opleidingen. De opleidingsmanager zet in op cross-horizontale samenwerkingen in onderwijs en onderzoek met oog op een efficiënt middelenbeheer en effectieve onderwijsorganisatie. De opleidingsmanager organiseert de opleidingen in de cluster en draagt hierbij zorg voor een optimale personeelsinzet en haalbare werkorganisatie. In functie van de unieke identiteit en grootte van de diverse opleidingen kan de opleidingsmanager taken delegeren in de opleidingsteams. Zo kan de opleidingsmanager voor één of meerdere opleidingen/keuzetrajecten/afstudeerrichtingen in de cluster opleidingscoördinatoren aanstellen die het aanspreekpunt zijn voor studenten, het unieke onderwijsconcept alsook onderwijsontwikkeling en -organisatie realiseren. De opleidingscoördinatoren adviseren de opleidingsmanager van de cluster met betrekking tot synergiën tussen de opleidingen en manieren om elkaar te versterken/helpen.

De opleidingsmanager rapporteert voortgang in resultaatsgebieden en beleidsacties aan de directeur opleidingen:

Resultaatsgebied onderwijsbeleid:

 • Samen met de directeur opleidingen de strategische doelstellingen verder vertalen in beleidsplannen met concrete (jaar)doelstellingen en projecten.
 • Directeur opleidingen en management informeren over de stand van zaken met betrekking tot de eigen projecten die afgeleid zijn van de strategische doelstellingen.

Resultaatsgebied onderwijsontwikkeling op niveau cluster:

 • Kwaliteitsvol aanbod tot effectief en attractief leren aanbieden in nauwe samenwerking met interne professionals inzake onderwijs, onderzoek, dienstverlening, internationalisering en ondernemerschap.
 • Opstellen van onderwijskundige leerresultaten binnen de opleidingen.
 • Overleggen en onderhandelen met interne en externe partners met oog op mogelijke samenwerking in functie van trends en noden (graduaats- en bachelorproeflijnen, stages, …).
 • Complementariteit van competenties maximaliseren met op oog op kwaliteitsvolle in-, door-, en uitstroom van studenten en personeel in opleidingen.
 • Evalueren en bewaken van de onderwijsprestaties, uitgezette leerlijnen en krachtige leeromgeving van de opleidingen in de cluster.

Resultaatsgebied onderwijsorganisatie op niveau cluster:

 • Maximaliseren van kansen voor studenten door studentenbegeleiding, trajectbegeleiding, internationalisering te faciliteren binnen de opleidingsteams.
 • Garanderen van adequate administratieve en logistieke ondersteuning van de onderwijsactiviteiten van de opleidingen in de cluster.
 • Optimaliseren van personeelsinzet en taakverdeling over de opleidingen binnen de cluster.

Resultaatsgebied middelenbeheer:

 • Efficiëntiewinsten en schaalvoordelen maximaliseren binnen de cluster.
 • Opvolgen van verschillende kostenplaatsen verbonden aan onderwijs en onderzoek en directeur opleidingen pro-actief bijtreden in het monitoren van middelenbeheer.

De opleidingsmanager deelt en integreert de howest waarden Serve – Empower – Care in het eigen handelen en aansturen van medewerkers. De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor een goede werksfeer, het engageren en motiveren van medewerkers en bevordert continu de professionele ontwikkeling (ook van zichzelf) om vanuit een attitude van samenwerking en levenlang leren te kunnen inspelen op relevante actuele ontwikkelingen.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een masterdiploma
 • Je beschikt over relevante kennis van het hoger onderwijs en de nieuwste ontwikkelingen hiervan.
 • Je beschikt over relevante kennis van het vakdomein en werkveld van de opleidingen in de cluster.
 • Je beschikt over relevante ervaring in managementkwaliteiten.
 • Je hebt reeds een managementopleiding (motiverend leiderschap) gevolgd of bent bereid dit te doen.
 • Je voldoet aan art. V.106 van de Codex Hoger Onderwijs

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een krachtige veranderingsmanager met groot verantwoordelijkheidsgevoel in procesopvolging en werkorganisatie met een attitude van voortdurend verbeteren.
 • Je bent een people manager die gericht is op samenwerking, de medewerkers engageert en begeleidt in hun professionalisering.
 • Je bent een geboren netwerker en identificeert de juiste interne en externe partners.
 • Je bent probleemoplossend en hanteert een ontwapenende maar overtuigende communicatiestijl.
 • Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.
Ervaring
 • Je hebt relevante (werkveld)ervaring in functie van de howest opleidingen in de cluster.
 • Je hebt eveneens ervaring in een leidinggevende functie.
Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Lode De Geyter – algemeen directeur
Lode.De.Geyter@Howest.be
+32475961353

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Van zodra iemand voldoet, kan die worden uitgenodigd voor een verkennend selectiegesprek. In de selectieprocedure kan ook nog een assessment georganiseerd worden.

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers