Het postgraduaat

Wat?

In deze opleiding focussen we op alle aspecten van het Circulair Bouwen. Dit  gaat verder dan het hergebruik van materialen. Wie circulair bouwt, doet dit op de fundamenten van een circulaire omgeving. De postgraduaatopleiding ‘Circulair bouwen’ maakt je wegwijs in de principes achter circulaire stedenbouw en een circulair gebouwontwerp. 

In de module Circulaire Stedenbouw worden handvaten aangereikt om de transitie naar circulaire steden & gemeenten op gang te brengen en te versnellen, zowel wat betreft het gezonder maken van het metabolisme van de stad/de gemeente en sluiten van kringlopen (denk aan hergebruik van sites en gebouwen, modulair en veranderingsgericht bouwen, lokale energieopwekking en opslag, lokale waterzuivering…) en het integreren van korte ketens (stadslandbouw, lokale bouwmaterialen, hergebruik van warmte van nabijgelegen industrie…), als wat betreft nieuwe samenwerkings- en participatiemodellen, beleidsinstrumenten… die deze systeemverandering ondersteunen of kunnen sturen.  

Tijdens het tweede semester gaan we dieper in op het Circulaire Gebouwontwerp. Binnen deze module streven we naar een gebouwontwerp dat op alle vlakken geïntegreerd wordt in de transitie naar een circulaire economie. Alle aspecten van het bouwproces worden onder de loep genomen. Niet enkel op vlak van materialen, energie en water zoeken we naar een andere manier van ontwerpen en bouwen, maar ook de volgorde van het bouwproces, de actoren die inspelen op elkaar, de mogelijke scenario’s worden getoetst. 

We maken ruimte voor kennisoverdracht, discussie, voorbeeldprojecten en een praktijkoefening in een multidisciplinaire samenwerking. Dankzij deze combinatie worden studenten gevoed met actuele informatie en kennis, leren ze van elkaar, leren ze kritisch nadenken en leren ze theorie om te zetten naar de praktijk. 

Voor wie?

De opleiding richt zich tot architecten, beleidsmedewerkers, ambtenaren, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars, aannemers en andere geïnteresseerden.

Les van gerenommeerde specialisten!

Begeleiding

Er zijn drie vaste begeleiders:

  • Hannelore Goens is architect met verschillende jaren praktijkervaring. Ze heeft als onderzoeker gewerkt aan Europese innovatieve onderzoeksprojecten die onderzoek deden naar biobased bouwen (Grow2Build) en circulair bouwen (BAMB), waar ze verantwoordelijk was voor de circulaire proefprojecten. Momenteel werkt ze als lector en onderzoeker bij Howest, waar ze o.a. verantwoordelijk is voor de integratie van het aspect duurzaamheid in de opleiding Toegepaste Architectuur. 

  • Eva Heuts is architect-stedenbouwkundige en heeft zowel bij VIBE als in haar vorige functie als stedenbouwkundig ontwerper en ruimtelijk planner bij studiebureau Stramien ruime ervaring met duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning, kernversterking en -verdichting, de herstructurering van bestaande wijken, de herbestemming van leegstaande sites en gebouwen, ontwerpend onderzoek op verschillende niveaus… Als projectcoördinator voor het VLAIO-proeftuinproject RenoseeC heeft ze bovendien ervaring als onderzoeker met betrekking tot collectief renoveren in kansarme wijken. Ze is tevens medeauteur van het boek Duurzame stedenbouw in woord en beeld. 

  • Stijn Brancart is ingenieur-architect en behaalde zijn doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel met een onderzoekswerk over demonteerbare en herconfigureerbare constructies. Als onderzoeker was hij daar verder betrokken bij meerdere projecten rond circulair bouwen, zoals het pilootproject Circular Retrofit Lab in het Europese project ‘Buildings as Material Banks’ (BAMB). Op die manier bouwde Stijn een ruime expertise op rond veranderingsgericht en circulair bouwen, zowel op ontwerpniveau als op technisch en productniveau. Die expertise bouwt hij verder uit bij VIBE via opleidingen, in adviesprojecten en door publicaties. 

Lesgevers

Per dag wordt er ook een externe expert aangesteld die de case zal helpen begeleiden. 

Onder andere Luc Eeckhout (evr-architecten), Erik Grietens (BBL), Peter Tom Jones (KU Leuven), Danny Vancoppenolle (North Sea Port), Felix Aerts (Toestand vzw), Tim Devos (Endeavour), An Eijkelenburg (OVAM), Bart Verstappen (evr-architecten), Philippe Teughels (Van Roey), Lieven Demolder (Clean Energy Innovative Projects CVBA), Trui Maes (CLT, Samenhuizen), Sabien Windels ( Roof Food), Bram Tack (Leiedal), Julie Marin (KU Leuven).

Opleiding / Dienst