Skip Navigation LinksHowest » Onderwijs » Lifelong Learning » Postgraduaat Duurzame ontwikkeling

Postgraduaat Duurzame ontwikkeling

Delen via:  

Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling

Jouw engagement voor internationale samenwerking?

Integreer de duurzame ontwikkelingsdoelen: Planet (module duurzaam leefmilieu), People (module sociale rechtvaardigheid), Prosperity (module maatschappelijk verantwoord ondernemen), Peace (module interculturele dialoog) en Partnership (module internationale samenwerking), in een internationale stage.

Een extra getuigschrift en een onvergetelijke ervaring!

Het postgraduaat is een gezamenlijke opleiding van Howest, Hogeschool West-Vlaanderen en Hogeschool Vives, met de steun van de Stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen. Het is een aanvullende opleiding die de blik verruimt en de internationale competenties aanscherpt. Ze legt de basis voor verdere betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger.

Meer info over de opleiding vind je ook via www.facebook.com/duurzameontwikkeling

Welkom op volgende infomomenten:

 • 25/06/2016: 11u - 12u30, HOWEST, campus Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
 • 26/08/2016: 18u - 19u30, VIVES, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk - studiegebied Sociaal Agogisch Werk (SAW), Ipsoc gebouw, Lokaal 111

Voor wie?

Al wie een diploma hoger onderwijs behaald heeft, kan inschrijven voor de opleiding:

 • professionele bachelors uit alle studierichtingen
 • academische bachelors of masters uit alle studierichtingen

De opleiding staat open voor zowel pas afgestudeerden als voor mensen die in het kader van hun beroep of in hun vrije tijd zich willen verdiepen in duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. Studenten die nog bezig zijn met hun basisopleiding in het hoger onderwijs, kunnen bepaalde modules volgen als keuzevak.

De opleiding

Het programma van de opleiding bestaat uit 4 maanden theorie (van 22/09/16 - 6/01/17) en 4 maanden stage (vanaf januari 2017). De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u30 tot 16u30 in Howest campus GKG (Graaf Karel de Goedelaan 5 te Kortrijk). Voor de lessen worden gastdocenten aangetrokken, zowel academici als practici met heel wat expertise op vlak van duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking.

De theoretische modules zijn opgebouwd aan de hand van de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen, samengevat in de 5 P's:

Partnership (module internationale samenwerking) - 6 studiepunten

 • Actoren in de internationale samenwerking en hun visies en benaderingen
 • Methodische aanpak van internationale samenwerking
 • Succes en falen in de internationale samenwerking

Peace (module interculturele dialoog) - 6 studiepunten

 • Cultuur in verandering: culturele globalisering of ‘The clash of civilizations?’
 • Religie en haar invloed op cultuur en sociale verhoudingen – Wereldgodsdiensten en het Zuiden
 • (Internationale) conflicten en conflicthantering
 • Beeldvorming en communicatie

Prosperity (module maatschappelijk verantwoord ondernemen) - 6 studiepunten

 • DAC landen: een economisch perspectief
 • Economische ontwikkeling, inkomensverdeling en armoedebestrijding
 • Globalisering en ontwikkeling
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationale samenwerking
 • Blijft de Westerse canon van “democratie en markteconomie” het beste ontwikkelingsmodel?

Planet (module duurzaam leefmilieu) - 6 studiepunten

 • Duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking
 • Landbouw als toekomstperspectief voor het platteland
 • Verstedelijking in wereldperspectief
 • Systeemdenken

People (module sociale rechtvaardigheid) - 6 studiepunten

 • Een antropologische benadering van sociale organisatievormen en sociale verhoudingen (verwantschap, arbeidsdeling…)
 • Sociale bescherming
 • Mensenrechten
 • Internationale migratie als beleidsprobleem

Tijdens de stagevoorbereiding (3 studiepunten) zoekt de student mee naar een geschikte stageorganisatie en opdracht die in het verlengde ligt van de eerder afgeronde opleiding of opgedane beroepservaring. De student stelt een voorbereidingsportfolio samen en krijgt een praktische training in interculturele vaardigheden.

Tijdens de internationale stage (21 studiepunten), kan de student aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen (als theoretisch referentiekader):

 • een exploratieve analyse (behoeften, context en situatie) opmaken;
 • een strategische planning uitwerken (inclusief de zoektocht naar duurzame financiering van de programmatie);
 • een evaluatie uitvoeren.

De opleiding wordt afgerond met een geïntegreerde proef (6 studiepunten).

Studenten die het postgraduaat duurzame ontwikkeling met succes afronden, krijgen een postgraduaat getuigschrift, conform de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013. Wie delen van het programma volgt, ontvangt een attest van gevolgde modules.

De stage

Indien je de opleiding in 1 jaar wil afwerken en dus op stage wil vertrekken in het voorjaar van 2017, is het nodig om (voor de start van het academiejaar) het google formulier startinfo stage in te vullen en een Engelstalige, Franstalige of Spaanstalige CV (afhankelijk van de taal of 2de  taal van je voorkeursland) door te sturen naar Kurt.Debaere@howest.be (stagecoördinator). Hoe sneller je deze info doorstuurt, hoe sneller we je kunnen begeleiden bij het kiezen van een gepaste stageplaats.

In het postgraduaat gebeurt de keuze van een stageplaats door de student(e) zelf en in het verlengde van de vooropleiding of eerder verworven (beroeps)ervaring. Als student(e) formuleer je een eigen stagevoorstel in dialoog met de opleiding, eventueel gebaseerd op vacatures vanuit partnerorganisatie of een lijst van stageplaatsen. Er zijn een aantal voorwaarden bij de keuze:

 • zo moet de duurtijd van de stage minimaal 4 maanden zijn;
 • in een internationale context plaatsvinden (Hoewel de meeste studenten stage lopen in het Globale Zuiden, is dit niet noodzakelijk. Het kan bv. ook in België bij een internationale NGO.);
 • de stageplaats dient te voorzien in werkbegeleiding (de opleiding voorzien in stagebegeleiding), voldoende leeropportuniteiten bieden, toezien op de veiligheid en gezondheid van de student(e) en helpen bij het vinden van geschikte huisvesting;
 • bovendien kan de stage pas starten na het volledig afwerken van het theoretisch semester en na ondertekening van de stage-overeenkomst door alle betrokken partijen (student(e), stageplaats, opleiding en eventueel partnerorganisatie).

Om je te helpen bij je zoektocht naar een geschikte stageplaats, organiseren we enkele coaching momenten:

 • 06/06/2016: 18u – 20u, HOWEST, the studios (Graaf Karel de Goedelaan 38, 8500 Kortrijk),
 • 17/06/2016: 14u – 16u, HOWEST, the studios (Graaf Karel de Goedelaan 38, 8500 Kortrijk),

waarin we naar je verwachtingen luiteren en voorstellen bespreken. Je kan vrij langskomen tijdens deze momenten (je hoeft geen afspraak te maken). Neem alvast een kijkje waar de huidige studenten op stage zijn: studenten in het globale Zuiden

Praktisch

 • Start: 22 september 2016
 • Duur: Het programma van de opleiding bestaat uit 4 maanden theorie (van 22/09/16 - 6/01/17) en 4 maanden stage (vanaf januari 2017).
 • Locatie lessen: De lessen gaan telkens door op donderdag en vrijdag, van 9u30 tot 16u30 in Howest campus GKG (Graaf Karel de Goedelaan 5 te Kortrijk).
 • Aantal studiepunten: 60
 • Kostprijs: 970 euro (250€ basisinschrijving + 12€ per studiepunt)
 • Locatie inschrijving: VIVES - Algemene Diensten, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (’t Forum)
 • Contactpersoon: Kurt Debaere

Je kan trouwens al online inschrijven (voorinschrijving), via de website van VIVES: http://www.vives.be (Kies inschrijven; Kies inschrijven voor een opleiding in Kortrijk, Roeselare, Tielt of Torhout; ‘Studiekeuze’: Een opleiding in het studiegebied sociaal-agogisch werk; Een diplomacontract voor een postgraduaat (60 studiepunten); Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling)

Na nog een aantal stappen zal je gevraagd worden de inschrijving te bevestigen en het inschrijvingsformulier uit te printen. Pas dan is de online-inschrijving definitief en zal je via e-mail uitgenodigd worden om langs te komen op de hogeschool om de inschrijving te vervolledigen (studieprogramma invullen, pasfoto nemen…), dit kan normaal gezien vanaf 26/06.

Contact   |    Privacy & Copyrights ©2015 HOWEST.be - Lid van AUGent